Anställningsordning för lärare

Med KI:s anställningsordning avses de regler för anställning av lärare som KI tillämpar. Anställningsordningen omfattar lärarbefattningarna professor, gästprofessor, adjungerad professor, lektor, adjungerad lektor, biträdande lektor, assisterande lektor, adjunkt och adjungerad adjunkt.

  • Diarienummer: 1-337/2021
  • Dnr föreg. version: 1-877/2017
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Gäller fr.o.m 2022-02-01
  • Beslut: Konsistoriet
  • Dokumenttyp: Föreskrifter
  • Handläggs av avdelning/enhet: HR-avdelningen
  • Beredning med: Fakultetsnämnden, kommittéerna, institutionerna, dekaner, fackliga organisationer och juridiska avdelningen
  • Revidering med avseende på: Universitetskanslersämbetets (UKÄ) granskningar av svenska lärosätens anställningsordningar samt UKÄ:s uppföljning av ett antal frågor relaterade till Paolo Macchiarinis verksamhet.

Sammanfattning av föreskrifterna

Föreskrifterna tar upp grundläggande bestämmelser och principer, generella föreskrifter om anställning, förfarande vid anställning som lärare, behörighetskrav och arbetsuppgifter samt befordran till lektor. 

Föreskrifterna i sin helhet