Information om befordran från biträdande lektor till lektor

Den här information riktar sig till er som arbetar med HR på institution.

Den här information riktar sig till er som arbetar med HR på institution.

Av bestämmelsen i 4 kap. 12 c högskoleförordningen (HF) framgår att en biträdande lektor ska befordras efter ansökan, om nedanstående förutsättningar uppfylls:

 1. har behörighet för en anställning som lektor, och
 2. vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som KI har bestämt ska tillämpas i ett ärende om befordran till lektor.

En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som lektor.

Formella krav

 • Den biträdande lektorn ska vara anställd vid KI vid tiden för ansökan.
 • Har anställningen som biträdande lektor upphört när frågan om befordran prövas, finns däremot inte längre förutsättningar för att bifalla ansökan. Detsamma gäller om den tid som kvarstår innan anställningen upphör är för kort för att hinna utreda och fatta beslut i behörighetsfrågan.
 • Den biträdande lektorn kan vara tjänstledig från sin anställning vid prövning av befordran.
 • Någon möjlighet till retroaktiv befordran finns inte.
 • Notera att personer som är anställda på en befattning som forskarassistent inte omfattas.

Ansökningsförfarandet

Av anvisningarna till anställningsordningen för lärare vid KI framgår vilka behörighetskrav och bedömningsgrunder som ställs för anställning som lektor samt vilka bedömningsgrunder som ställs för befordran. Det är viktigt att den biträdande lektorn är införstådd med att både behörighetskraven för lektor och samtliga bedömningsgrunder som KI uppställt för befordran ska uppfyllas.

Den biträdande lektorn ska skicka in sin kompletta ansökan senast 6 månader före utgången av anställningen som biträdande lektor. Det är den biträdande lektorns ansvar att styrka sin behörighet och att inkomma med sin ansökan i tid. Den biträdande lektorn mejlar en komplett ansökan till academic-appointments@ki.se

HR-specialist vid Kompetensförsörjningsenheten (GVS/HRA) startar upp ärendet i diariet och handlägger ärendet.

Ansökningshandlingar

Den biträdande lektorn ska inkomma med följande underlag.

 • CV och meritportfölj uppställd enligt KI:s mall
 • Information om följande:
 • Ämnesområde vid anställningen som biträdande lektor

(observera att ämnesområdet inte får ändras vid befordran till lektor)

Hen bifogar antingen beslutet om anställning som biträdande lektor eller annonsen från sitt biträdande lektorat.

 • Inriktning på lektoratet (forskning eller utbildning och forskning)
 • Institution

Den biträdande lektorn har en skyldighet att översätta handlingar som inte är på något av de nordiska språken eller engelska. Eftersom ansökan i normalfallet bedöms av minst en internationell sakkunnig ser vi gärna att CV och meritportfölj är skrivna på engelska.

Bedömningsförfarande

Rekryteringsutskottet (RU) behandlar ansökan på ett sammanträde. Prefekten har vid önskemål möjlighet att närvara. RU tar vid första sammanträdet ställning till om ansökan ska sakkunnigbedömas eller inte. RU ska i första hand ta ställning till den biträdande lektorns skicklighet i förhållande till behörighetskraven och bedömningsgrunderna för lektor och i andra hand i förhållande till bedömningsgrunderna för befordran. Observera att för att komma i fråga för sakkunnigbedömning ska den biträdande lektorn bedömas uppfylla både behörighetskraven och bedömningsgrunderna för lektor och bedömas kunna uppfylla samtliga bedömningsgrunder för befordran.

RU:s mandat är att tillstyrka eller avstyrka en ansökan om befordran.

Om RU avstyrker ansökan återförs ärendet till ansvarig prefekt som fattar beslut om avslag. Skälen till att RU avstyrker ansökan framgår av sammanträdesprotokollet. Avstyrker RU ansökan om befordran sker ingen sakkunnigbedömning.

HF uppställer inga krav om sakkunnigbedömning, det är upp till KI att avgöra när sakkunnigbedömning är nödvändigt. Anvisningarna till anställningsordningen för lärare vid KI anger att om den biträdande lektorn uppfyller behörighetskraven och bedömningsgrunderna för lektor och samtliga bedömningsgrunder för befordran, kan sökanden bedömas av två ämnessakkunniga. Om RU tillstyrker skickas ansökan på sakkunnigbedömning.

Prefekten ansvarar, på begäran av RU, för att inkomma med förslag på två sakkunniga. Sökanden får inte vara delaktig i val av sakkunniga. Vi hänvisar till checklistan för ytterligare information om formella kriterier avseende förslaget på sakkunniga.

HR-specialist på GVS/HRA ansvarar för att skicka ansökan på sakkunnigbedömning. Sakkunniga får cirka fyra veckor på sig att granska ansökan. Efter att utlåtandena har inkommit tas ärendet upp igen på ett RU-sammanträde. Mot bakgrund av sakkunnigutlåtandena och handlingarna i ärendet tar RU ställning till om RU ska tillstyrka eller avstyrka ansökan om befordran.

Granskning av meriter och lönesättning

Den biträdande lektor ska skicka in relevanta intyg som efterfrågas av HR-specialisten som sedan gör en granskning av meriter i meritportföljen.

När granskningen är avslutad och godkänd förhandlar prefekten lön med den biträdande lektorn. Lönen behöver godkännas av rektor innan prefekt kan fatta beslut om anställning. Förhandlingsenheten på GVS/HRA föredrar den föreslagna lönen på ett rektors beslutsmöte.

Beslutsförfarandet

Prefekten kan antingen fatta ett beslut att befordra eller ett beslut att avslå befordran. Beslut om befordran innefattar beslut om anställning som lektor som i dessa ärenden inte kan överklagas. Däremot kan ett avslag av ansökan om befordran överklagas enligt 12 kap. §2 p 3 HF.

Beslut att befordra

Efter att rektor har godkänt lönen kan prefekten fatta beslut om befordran. Befordran från biträdande lektor till lektor innebär en tillsvidareanställning som lektor.

Beslut om att avslå befordran

Avslagsbeslutet sker genom ett särskilt beslut med formella krav som även innehåller överklagandehänvisning. Vid ett eventuellt överklagande kan KI ompröva sitt beslut (till skillnad från ett överklagande av ett anställningsärende).

Bedömningsgrunderna återfinns i anvisningarna till anställningsordningen. Vänligen se bifogat dokument.

MS
Innehållsgranskare:
Jasmin Ahangaran
2024-05-24