Föreskrifter för hantering av blod och annat humant provmaterial

Forskargruppsledare och enhetschefer ska se till att laborerande medarbetare får utbildning om smittrisker och om hur man undviker smittrisker, smittvägar, vilka skyddsåtgärder som kan vidtas, vilka åtgärder vid oönskade händelser som kan vidtas samt utbildning om särskilda hygienåtgärder.

  • Diarienummer: 1-505/2022
  • Dnr föreg. version: 1-31/2019
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Tillsvidare
  • Beslut: Rektor
  • Dokumenttyp: Föreskrifter
  • Handläggs av avdelning/enhet: Säkerhetsenheten
  • Beredning med: KI:s biosäkerhetskommitté
  • Revidering med avseende på: Ändringar i AFS 2018:4

Sammanfattning av föreskrifterna

Forskargruppsledare och enhetschefer ska se till att laborerande medarbetare får utbildning om smittrisker och om hur man undviker smittrisker, smittvägar, vilka skyddsåtgärder som kan vidtas, vilka åtgärder vid oönskade händelser som kan vidtas samt utbildning om särskilda hygienåtgärder.

Föreskrifterna i sin helhet