Föreskrifter om ersättningar för särskilda uppdrag vid Karolinska Institutet

Med ersättning avses lönetillägg verksamhetsersättning och/eller institutionskompensation.
Ersättningsnivåer och handläggningsrutiner anges i separata anvisningar för ersättning för
särskilda uppdrag vid Karolinska Institutet som fastställs av universitetsdirektören

 • Diarienummer: 1-1096/2021
 • Dnr föreg. version: 1-452/2019
 • Beslutsdatum:
 • Giltighetstid: Gäller fr.o.m. 2022-01-01
 • Beslut: Rektor
 • Dokumenttyp: Föreskrifter
 • Handläggs av avdelning/enhet: HR-avdelningen
 • Beredning med: Karolinska Institutets verksamheter
 • Revidering med avseende på: Övergripande bestämmelser för beslut om ersättningar, principer för tidsbegränsat lönetillägg,
  lönekostnadskompensation till institution (institutionskompensation), verksamhetsersättning
  och principer för ersättningar efter avslutat uppdrag

Sammanfattning av föreskrifterna

Karolinska Institutet (KI) uppmuntrar och förutsätter att lärare och forskare, inom ramen för sin anställning, åtar sig uppdrag och engagerar sig i universitetets ledningsorgan utan att särskild ersättning utgår för detta. Normalt utgår inte ersättning för uppdrag i tjänsten. Dock utgår ersättningar för vissa särskilt omfattande uppdrag som får anses ligga utanför medarbetarens arbetsskyldighet. Dessa föreskrifter avser tidsbegränsade lönetillägg, lönekostnadskompensation till institution, även kallad institutionskompensation, samt verksamhetsersättning för att skapa bättre förutsättningar för medarbetaren att upprätthålla sin verksamhet under och efter uppdraget