Föreskrifter för nyttjande och hantering av programvaror och programvarulicenser

Föreskrifterna beskriver vilka regler och ansvar slutanvändarna, licenssamordnare, prefekt/AC/forskningsledare, etc. har vid hantering av programvarulicenser samt eventuella påföljder som kommer om dessa regler ej efterlevs.

  • Diarienummer: 1-1044/2021
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Tillsvidare
  • Beslut: IT-direktör
  • Dokumenttyp: Föreskrifter
  • Handläggs av avdelning/enhet: IT-Avdelningen
  • Beredning med: -
  • Revidering med avseende på: 2021-12-01 Anpassning till Riktlinjer för styrdokument (1-306/2019), uppdaterade hänvisningar
    till referenser samt smärre textjusteringar.

Sammanfattning av föreskrifterna

Föreskrifterna beskriver vilka regler och ansvar slutanvändarna, licenssamordnare, prefekt/AC/forskningsledare, etc. har vid hantering av programvarulicenser samt eventuella påföljder som kommer om dessa regler ej efterlevs. Dokumenten innehåller även information om hantering av programvaror och programvarulicenser från införskaffning, installation, till avinstallation.