Regler och allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Här finns reglerna för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet samt allmänna studieplaner i forskarutbildningsämnet medicinsk vetenskap.

Regler för utbildning på forskarnivå

Allmän studieplan i medicinsk vetenskap

Samtliga doktorander vid KI som antagits efter 1 mars 2006 är antagna till forskarutbildningsämnet ”medicinsk vetenskap”. Det innebär att den allmänna studieplanen för medicinsk vetenskap ska följas. Vid upprättande av den individuella studieplanen måste den allmänna studieplanens kurs- och kunskapskrav beaktas.

Allmän studieplan för doktorander antagna före 1 mars 2006

Före 1 mars 2006 fanns det ett stort antal forskarutbildningsämnen, vart och en med en egen allmän studieplan. Samtliga dessa forskarutbildningsämnen är numera nedlagda. Berörda doktorander måste lämna in en disputationsansökan (eller ansökan om licentiatseminarium) senast augusti 2021 för att kunna få examen i sitt ämne. Kontakta den institution där doktoranden är registrerad för mer information.

Andra relevanta regler, riktlinjer och anvisningar

Anvisningar för vissa beslut inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå och överklagande av sådana beslut (tillgodoräknande av kurs eller del av kurs samt doktorands begäran om befrielse från ett obligatoriskt utbildningsmoment)