Skip to main content

Pedagogik för forskarhandledare

Kursen syftar till att utveckla förståelse för doktoranders lärande och på pedagogiken i forskarhandledningsprocessen.

Den är en fortsättningskurs som bygger på den obligatoriska grundkursen i forskarhandledning. Kursen omfattar fem schemalagda halvdagar samt eget förberedelsearbete inför dessa dagar och motsvarar två veckors heltidsstudier.

Syfte och innehåll

Kursen syftar till att stärka och stimulera deltagarnas förmåga att skapa en lärandeprocess som främjar doktorandens utveckling till en självständig forskare. I kursen ingår pedagogiska teorier och forskning kring lärande och hur de kan tillämpas i forskarutbildningen. Kursen fokuserar på doktorandens och handledarens ansvar och samspel i olika lärandesituationer under forskarutbildningen. Under kursen diskuteras innebörden av progression och hur processen mot självständighet och uppsatta lärandemål kan uppnås.

Kursen ger fördjupad kunskap i handleda doktoranders lärande både på individuell nivå och på gruppnivå. I kursen ingår att lära sig att identifiera lärsituationer, formulera lärandemål, stimulera meningsfullt lärande samt hur frågor och reflektion kan användas i handledningen. Deltagarna bekantar sig med olika dimensioner av forskarhandledning genom att arbeta med olika teman:

  • Den goda forskarhandledaren
  • Professionalism i handledarrollen
  • Att handleda skrivande genom återkoppling
  • Handledning i specifika sammanhang

Omfattning

Kursen motsvarar två veckors heltidsstudier. Kursen består av fem halva schemalagda dagar. Under tiden däremellan arbetar deltagarna med ett personligt utvecklingsprojekt med fokus på någon aspekt av den egna handledningen. Projektet presenteras vid det sista seminariet.

Kursen är inte obligatorisk dock meriterande i samband med ansökan om docentur.

Behörighet och urval

Kursen riktar sig till aktiva forskare och handledare på KI eller något av KI:s partneruniversitet. Behörig är den som har genomgått grundkurs för forskarhandledare samt webbkurs för forskarhandledare.

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser kommer ett urval att göras. Till kursen antas i första hand de som är aktiva handledare. Kursplatserna kommer att fördelas för att skapa en bra dynamik i gruppen med hänsyn till handledarerfarenhet, mellan dem som arbetar kliniskt respektive prekliniskt och utifrån institutionstillhörighet.

Antal deltagare

Till kursen antas 24 deltagare.

Hösten 2020

  • Språk: Engelska
  • Fem (5) seminarier.
  • Datum: 22 september (09.00-16.00), 20 oktober (13.00-16.00), 3 november (13.00-16.00), 9 december (13.00-16.00) och 14 januari (13.00-16.00).
  • Plats: Campus Solna de första tre datumen och Campus Flemingsberg de två sista datumen.

Anmälan

Anmäl dig här

Anmälan kommer att vara öppen till augusti.

Kursledare

Kontakt