Pedagogik för forskarhandledare

Kursen syftar till att utveckla förståelse för doktoranders lärande och på pedagogiken i forskarhandledningsprocessen.

Den är en fortsättningskurs som bygger på den obligatoriska grundkursen i forskarhandledning. Kursen omfattar fem schemalagda halvdagar samt eget förberedelsearbete inför dessa dagar och motsvarar två veckors heltidsstudier.

Syfte och innehåll

Kursen syftar till att stärka och stimulera deltagarnas förmåga att skapa en lärandeprocess som främjar doktorandens utveckling till en självständig forskare. I kursen ingår pedagogiska teorier och forskning kring lärande och hur de kan tillämpas i forskarutbildningen. Kursen fokuserar på doktorandens och handledarens ansvar och samspel i olika lärandesituationer under forskarutbildningen. Under kursen diskuteras innebörden av progression och hur processen mot självständighet och uppsatta lärandemål kan uppnås.

Kursen ger fördjupad kunskap i handleda doktoranders lärande både på individuell nivå och på gruppnivå. I kursen ingår att lära sig att identifiera lärsituationer, formulera lärandemål, stimulera meningsfullt lärande samt hur frågor och reflektion kan användas i handledningen. Deltagarna bekantar sig med olika dimensioner av forskarhandledning genom att arbeta med olika teman:

 • Den goda forskarhandledaren
 • Professionalism i handledarrollen
 • Att handleda skrivande genom återkoppling
 • Handledning i specifika sammanhang

Omfattning

Kursen motsvarar två veckors heltidsstudier. Kursen består av fem halva schemalagda dagar. Under tiden däremellan arbetar deltagarna med ett personligt utvecklingsprojekt med fokus på någon aspekt av den egna handledningen. Projektet presenteras vid det sista seminariet.

Kursen är inte obligatorisk dock meriterande i samband med ansökan om docentur.

Behörighet och urval

Kursen riktar sig till aktiva forskare och handledare på KI eller något av KI:s partneruniversitet. Behörig är den som har genomgått grundkurs för forskarhandledare samt webbkurs för forskarhandledare.

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser kommer ett urval att göras. Till kursen antas i första hand de som är aktiva handledare. Kursplatserna kommer att fördelas för att skapa en bra dynamik i gruppen med hänsyn till handledarerfarenhet, mellan dem som arbetar kliniskt respektive prekliniskt och utifrån institutionstillhörighet.

Hösten 2024

Språk: Engelska

Denna kurs består av fem (5) seminarier.

Datum:

 • 10 september (9-16) Campus Flemingsberg
 • 8 oktober (13-16) Campus Solna
 • 13 november (13-16) Campus Solna
 • 9 december (13-16) Campus Solna
 • 15 januari 2025 (13-16) Campus Flemingsberg

Anmälan kommer att vara öppen mellan 15 mars - 15 april

Anmäl dig här

Efter den 15 mars kommer det att vara möjligt att registrera sig på en speciell väntelista.

Våren 2024

Språk: Engelska

Fem (5) seminarier 13-16 (seminarium nr 1 - heldag 9-16)

Datum/ plats:

 • 30 jan, (9-16) Campus Flemingsberg
 • 21 feb, (13-16) Campus Solna 
 • 12 mars, (13-16) Campus Solna 
 • 16 april, (13-16) Campus Solna 
 • 14 maj, (13-16) Campus Flemingsberg 

Anmäl är stängd

Vänligen kontakta utbildningshandläggare om platser för sen anmälan. 

Sista dag för anmälan: 15 oktober 

Kontakt

Kursen ges av Undervisning och lärande.

Profile image

Juha Nieminen

Kursledare

Elisabet Lindgren

Utbildningsadministratör