Ledarskap för forskargruppsledare

Kursen vänder sig till forskargrupp- och teamledare med minst två medlemmar i sin grupp.

Bakgrund

Enligt KI ska all verksamhet ”präglas av ett gott ledarskap, medarbetarskap, delaktighet, öppenhet, jämställdhet och mångfald samt omsorg om miljön, såväl som den inre som den yttre”. Ett led i arbetet för att säkerställa detta var att anordna en ledarskapsutbildning för forskargruppsledare med syfte att stärka det vetenskapliga ledarskapet på forskargruppsledarnivå.

Syfte

Syftet med kursen är att ge forskargrupp- och teamledarna möjlighet att lära sig vilka ansvar och roller som åligger en forskargrupp- eller teamledare samt att erhålla verktyg och förhållningssätt som gynnar skapandet av en arbetsmiljö som ger de bästa förutsättningarna för innovativ och nyskapande forskning. Syftet är också att interagera med andra forskargruppsledare på KI i stort och skapa nätverk.

Kursens mål

Kursdeltagarna förväntas efter genomgången kurs:

 • Ha stärkt sin kunskap kring sitt akademiska ledarskap på forskargruppnivå.
 • Kunna använda verktyg för att skapa en trygg och kreativ arbetsmiljö i sin forskargrupp.
 • Kunna använda verktyg för att skapa förutsättningar för dynamisk grupputveckling och kreativa forskningsmiljöer. 
 • Beskriva och reflektera över olika roller, uppgifter, funktioner och ansvar inom akademisk forskning.
 • Reflektera över sin egen ledarroll samt kunna använda verktyg som erhållits under kursen baserat på coaching och feedback.
 • Använda kunskap som förvärvats under kursen för att genomföra en handlingsplan för förändringar och förbättringar av sin forskargrupps arbetsmiljö.

Omfattning

Kursen motsvarar två veckors heltidsstudier.

Upplägg/innehåll

Kursen inleds med två startseminariedagar på internat då bland annat representanter från KI:s ledning deltar. Dagen innehåller även ämnen som akademiskt ledarskap och inspirerande föreläsningar.

Startseminariet följs av sex heldagar som består av seminarier/föreläsningar mellan ca. kl. 9.00- 12.00 och träffar i smågrupper kallade Backstagegrupper en gång i månaden. Kursen avslutas med storgruppsseminarium. 
Kursen hålls på engelska.

En central och mycket uppskattat del i kursen är arbetet i Backstagegrupper. Kursdeltagarna kommer att få delta i coaching i små grupper där de får möjlighet att diskutera utmaningar, komplexa situationer och frågeställningar relaterat till deras position som forskargruppledare. Coachingen sker under trygga och konfidentiella former och med ett strukturerat arbetssätt.

Behörighet och urval

 • Kursen vänder sig till forskare som är grupp- eller teamledare som har ansvar för minst två medlemmar i sin grupp.
 • Om antalet sökande till kursen överstiger antalet platser kommer ett urval att göras.

Antal deltagare: 28-32.

Kursledare

Kursen arrangeras av Enheten för Undervisning och lärande (UoL).

Kursdatum 2025/2026

 • Startseminarium, september 18-19 2025
 • Sex st seminarier (9.00-16.00) 
 • Backstagegruppträffar (13.00 – 16.00)
 • Avslutningsseminarium i april 2026

Deltagande i alla delar är obligatoriskt.

Språk: Engelska

Anmälan kommer att vara öppen 1 februari-8 mars 2025. Vid anmälan efterfrågas bland annat ett motivationsbrev.

Avbokningsregler: Vid avbokning 30 dagar eller senare debiteras institutionen 2 500 kr.

Kontakt

Profile image

Wibke Jonas

Lektor
+46852482871
Profile image

Gabrielle Paulsson-Berne

Pedagogisk Utvecklare

Elisabet Lindgren

Utbildningshandläggare