Mål för forskarutbildning enligt högskoleförordningen

De övergripande målen för doktorsexamen respektive licentiatexamen är definierade i högskoleförordningen (HF), bilaga 2, och gäller all utbildning på forskarnivå i Sverige.

För att en doktorsexamen respektive licentiatexamen ska få utfärdas ska samtliga examensmål som anges i högskoleförordningen gällande kunskap och förståelse, färdighet och förmåga, värderingsförmåga och förhållningssätt vara uppfyllda, samt att doktoranden ska ha fått en vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling eller vetenskaplig uppsats för licentiatexamen) godkänd.

Mål för doktorsexamen

Mål för licentiatexamen

Hur kan målen för forskarutbildning uppnås?

Hur målen för forskarutbildning enligt högskoleförordningen (se ovan) är tänkta att uppnås skall redogöras för i den individuella studieplanen (ISP:n) och måluppfyllnaden ska sedan följas upp i samband med årliga uppföljningar under utbildningens gång. Som en hjälp vid planeringen av forskarutbildningen, och för att säkerställa att alla doktorander uppnår examensmålen, ska doktorand och handledare fylla i aktiviteter för samtliga mål i ISP:n (se nedanstående exempel som också anges i avsnittet för målen i ISP-systemet).

Att konkretisera hur målen är tänkta att uppnås kan underlätta handledningen och bidra till att doktoranden får en klarare bild av vad som förväntas av honom eller henne. Att följa upp progressionen av måluppfyllnaden i samband med årlig uppföljning och halvtid bidrar till en mer utvecklad monitorering av forskarutbildningen och kan underlätta dialogen mellan handledare och doktorand. Att målen för utbildning på forskarnivå är på god väg att realiseras bedöms vid halvtidskontrollen som bör ske två år efter antagning eller när motsvarande två års forskarutbildning på heltid utförts. I samband med ansökan om disputation/licentiatexamen intygar handledaren att han/hon bedömer att doktoranden nått målen för doktorsexamen/licentiatexamen enligt högskoleförordningen. 

Interaktion med handledare, forskargruppsmedlemmar och det övriga forskningssamhället är ytterst viktigt för att utvecklas till att bli alltmer självständig och att uppnå målen för examen. Regelbundna formella och informella handledarsamtal, forskargruppsmöten, att hålla sig à jour med den vetenskapliga litteraturen och att över tid få ta alltmer ansvar och bli mer och mer självständig i sina analyser och synteser är viktiga delar i att utvecklas till en självständig forskare. Handledarna bör fundera över hur handledningssituationer kan läggas upp så att de stimulerar lärandet.

KI anordnar och ger finansiellt stöd till ett stort antal aktiviteter som bidrar till en god forskarutbildning. Exempel på aktiviteter som anordnas av KI är allmänvetenskapliga kurser, projektspecifika kurser, seminarier/seminarieserier, symposier och vetenskapliga retreats/konferenser. Kommittén för forskarutbildning och kommittén för forskning utlyser kontinuerligt resebidrag för deltagande i internationella konferenser och för forskningsvistelser i Sverige och utomlands. Forskarutbildningens utformning och innehåll är dock mycket individuell och inte minst doktorandens egen initiativförmåga gällande sin egen och andras utveckling, inklusive interaktion med det omgivande samhället, är avgörande för den enskilda doktorandens uppfyllande av examensmålen och utveckling till en självständig forskare.

Moment under forskarutbildningen genom vilka måluppfyllelse kan uppvisas

För att underlätta för doktorander, handledare och betygsnämndsledamöter att få en överblick över momenten i forskarutbildningen som bidrar till uppfyllandet av varje examensmål för doktorsexamen har en målmatris tagits fram. Det framgår bl.a. från målmatrisen att det finns många aktiviteter som bidrar till uppfyllandet av de flesta mål. Avsnitt av kappan/ramberättelsen där måluppfyllnad kan uppvisas för varje mål för doktorsexamen vid KI visas i en separat tabell

Målen för forskarutbildning - vem bedömer vad?

KI ska säkerställa att varje doktorand som disputerar har nått alla examensmål för doktorsexamen. Det är viktigt att doktorander och handledare under forskarutbildningen tillsammans reflekterar över doktorandens progress och funderar över vad som behöver åstadkommas för att uppnå målen för doktorsexamen. Huvudhandledaren och doktoranden bär huvudansvaret för att alla examensmål uppnås.

Huvudhandledaren

Det är handledarens ansvar att utbildningen på forskarnivå är av god kvalitet och med realistisk omfattning i relation till doktorandens ISP. Handledaren ansvarar tillsammans med doktoranden för att årliga uppföljningar av forskarutbildningen genomförs. Vid dessa avstämningar och vid handledarsamtal under forskarutbildningens gång ges återkoppling på progressen av forskningsprojekten och av progressen av måluppfyllnaden (t.ex. kan doktoranden analysera och värdera forskningsresultat, presentera sin egen forskning vid ett seminarium, skriva en vetenskaplig artikel etc.). Vid dessa tillfällen ska det också ges konkreta förslag på hur doktoranden kan utvecklas vidare i enlighet med den individuella studieplanen eller hur den individuella studieplanen inklusive forskningsprojektet behöver revideras. Detta kallas för formativ bedömning.

Vid ansökan om disputation ska handledaren intyga att hen bedömer att doktoranden uppnått målen för doktorsexamen enligt högskoleförordningen. För detta krävs en god kännedom av doktorandens kunskaper i förhållande till målen för examen. Några mål innehåller samverkan med det omgivande samhället. Doktoranden ska kunna göra en tillförlitlig självvärdering och redogöra för hur hen vet att denna kunskap är uppnådd. Doktoranden ska bl.a. kunna:

  • diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med samhället i övrigt,
  • visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och
  • visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.

Halvtidsnämnden

Halvtidskontrollen är en utvidgad årlig uppföljning när halva tiden för utbildningen återstår. Syftet med halvtidskontrollen är primärt att kontrollera att målen för doktorsexamen är på god väg att realiseras. Nämnden ska tillsammans med handledare och doktorand bedöma möjligheten för projektet att leda fram till en doktorsexamen och föreslå eventuell revidering av den individuella studieplanen. Progressen enligt uppfyllandet av målen för examen inklusive doktorandens utveckling mot självständighet tas med i bedömningen.

Betygsnämnden

Betygsnämnden ska bedöma avhandling och disputation och ta uppfyllande av målen för doktorsexamen i beaktning.

Mer information för betygsnämnden

Övrigt: Lärandemål i forskarutbildningskurser

Alla KI:s forskarutbildningskurser examineras enligt angivna lärandemål som framgår från kursplanen.

Information om kursplaner och lärandemål i forskarutbildningskurser

IV
Innehållsgranskare:
2023-06-02