Skip to main content

Ledarskap för forskargruppsledare

Kursen vänder sig till forskargruppsledare med minst två medlemmar i sin grupp. Nästa kursstart 9-10 september 2020.

Bakgrund

I Strategi 2018 bestämde KI att all ”verksamhet ska präglas av ett gott ledarskap, medarbetarskap, delaktighet, öppenhet, jämställdhet och mångfald samt omsorg om miljön, såväl som den inre som den yttre”. Ett led i arbetet för att säkerställa detta var att anordna en ledarskapsutbildning för forskargruppledare med syfte att stärka det vetenskapliga ledarskapet på forskargruppsledarnivå.

Syfte

Forskargruppsledarna har möjlighet att lära sig vilka ansvar och roller som åligger en forskargruppledare i form av juridiska aspekter, dvs. kunna Karolinska Institutets regelverk samt erhålla verktyg och förhållningssätt som gynnar skapandet av en arbetsmiljö som ger de bästa förutsättningarna för innovativ och nyskapande forskning.

Kursens mål

Kursdeltagarna förväntas efter genomgången kurs:

 • Ha tillförlitlig kunskap om KI-strategiska dokument och vad de innebär.
 • Ha stärkt sin kunskap kring sitt akademiska ledarskap på forskargruppsnivå och kunna använda verktyg för att skapa en trygg och kreativ arbetsmiljö i sin forskargrupp.
 • Känna till och tillämpa KI:s regler och förordningar inom arbetsmiljö, ekonomi, finansiering/avtal och karriärutveckling.
 • Beskriva och reflektera över olika roller, uppgifter, funktioner och ansvar inom akademisk forskning.
 • Kunna använda verktyg för att skapa förutsättningar för dynamisk grupputveckling och kreativa forskningsmiljöer.
 • Reflektera över sin egen ledarroll samt kunna använda verktyg som erhållits under kursen baserat på coaching och feedback.
 • Använda kunskap som förvärvats under kursen för att genomföra en handlingsplan för förändringar och förbättringar av sin forskargrupps arbetsmiljö.

Omfattning

Kursstart 9-10 september 2020, avslutas den 14 april 2021.
Kursen motsvarar två veckors heltidsstudier.

Upplägg/ innehåll

Kursen inleds med ett internat då bland annat representanter från KI:s ledning deltar. Dagen innehåller även ämnen som akademiskt ledarskap och inspirerande föreläsningar t.ex. av Professor Thomas Sakmar från Rockefeller University.

Startseminariet följs av sex seminarier som består av träffar kl 9.30- 12.30 och samma dag träffar i smågrupper kallade Back-stagegrupper kl. 13.30-16.30. Förutom dessa så har ytterligare två Back-stagegruppmöten schemalagts. Se datum nedan.

Kursen avslutas med storgruppsseminarium under april 2021 (heldag).

En webbkurs ingår i kursen och hela kursen hålls på engelska.

Datum

 • Två dagars internat (9-10 sept, 2020)
 • Sex datum för seminarier (9.00-12.30): 6 oktober, 4 november, 3 december, 21 januari, 17 februari, 11 mars.
 • Nio datum för backstage-grupperna (13.30 – 16.30): 9 sept (under internatet), 6 okt, 4 nov, ? nov (kl. 9-12), 3 dec, 21 jan, 17 feb, 11 mars, ? april (kl. 9-12)
 • Avslutningsseminarium med examination (14 april, 2021 - heldag).

En webbkurs ingår i kursen

Deltagande i schemalagda datum är obligatoriska.

Språk: Engelska

Ett rekommendationsbrev från prefekt eller sektionschef samt ett eget motivationsbrev är obligatoriskt. Vänligen sänd dessa senast den 14 juni till: elisabet.lindgren@ki.se

Behörighet och urval

Kursen vänder sig till:

 • disputerad forskare och som är aktiv på Karolinska Institutet eller ett partneruniversitet
 • nya forskargruppledare som har personalansvar för minst två medlemmar i sin grupp.

Obs! Ett rekommendationsbrev från prefekt eller sektionschef samt ett eget motivationsbrev är obligatoriskt. Vänligen sänd dessa till: elisabet.lindgren@ki.se

Om antalet sökande till kursen överstiger antalet platser kommer ett urval att göras.

Antal deltagare: 32

Avbokningsregler: Vid avbokning 30 dagar eller senare debiteras institutionen 2.500 kr.

Anmälan till kurs 2020/ 2021

Anmäl dig här

Sista dag för anmälan är 14 juni 2020.

Kursledare

Kursen arrangeras av Fakultetsnämnden.

 

Kontakt