Kurskatalog och lediga kursplatser - forskarutbildningskurser

Karolinska Institutet erbjuder varje termin ett stort antal forskarutbildningskurser. Kurserna arrangeras som fristående kurser, inom ett forskarutbildningsprogram eller inom en forskarskola.

Doktorand på föreläsning med dator och anteckningsblock.

I kurskatalogen publiceras alla fristående kurser samt de kurser som ges inom forskarutbildningsprogrammen. Därefter annonseras lediga kursplatser på den engelska versionen av denna webbsida.

 

Får du felmeddelande när du klickar på länken till kurskatalogen?

Se driftinformation om hur du kommer runt problemet.

Kurskatalogen

Kurskatalogen publiceras omkring den 15 april resp. den 15 oktober och är öppen för ansökan under en månad. Ansökan sker direkt i katalogen. Se även vidare information om ytterligare kurser i försöksdjursvetenskap, än de som annonseras i kurskatalogen.

Kurskatalogen för vårterminen 2024, kommer att vara öppen för ansökan under perioden 16 oktober till 15 november 2023.

KI:s kurser är öppna för registrerade doktorander vid samtliga universitet och högskolor samt post docs vid KI. I mån av plats kan även andra disputerade sökande antas. Se Behörighet och urval.

Viktigt när du ansöker via kurskatalogen

Vad du behöver tänka på innan och medan du söker kurser, samt information rörande antagning.

Lediga kursplatser

Se den engelskspråkiga sidan för lista över kurser med lediga platser som löpande uppdateras med forskarutbildningskurser som har platser kvar inför kursstart. Lediga platser fylls i första hand med doktorander eller KI post docs, i enlighet med urvalskriterierna för kurser på forskarnivå.

Kurser inom forskarutbildningsprogram eller fristående kurser

I kurskatalogen är de flesta kurser kopplade till ett forskarutbildningsprogram inom vars ram kursen ges. Vissa kurser ges i samarbete mellan olika program och listas då i kategorin Ingår i flera program. Många kurser är fristående, dvs ingår inte i ett forskarutbildningsprogram. Detta gäller framförallt allmänvetenskapliga och obligatoriska kurser.

Se även vilka kurser som planeras av forskarutbildningsprogrammen de närmaste tre åren.

Behörighet och urval

Om det finns särskilda behörighetskrav för en kurs anges detta i kursplanen under rubriken Särskild behörighet. I övrigt gäller de generella urvalskriterierna för antagning till forskarutbildningskurser vid KI, samt de specifika urvalskriterierna som anges i kurskatalogen för det aktuella kurstillfället.

Din personliga profil

Första gången du loggar in i kurskatalogen (KIWAS) för att söka kurser skapar du en personlig profil där du bland annat anger den epost-adress du nås på samt din status som sökande, det vill säga om du är doktorand vid KI eller tillhör en annan kategori sökande.

Om något ändras, dina kontaktuppgifter eller din status som sökande, är det viktigt att du loggar in och ändrar detta i din personliga profil. Om ändringen sker under pågående antagning rekommenderar vi att du även kontaktar aktuell kursgivare.

Det är viktigt att du inte går miste om erbjuden kursplats på grund av ändrad epost-adress och även att ditt registreringsdatum som doktorand är korrekt, eftersom detta påverkar din möjlighet till att erbjudas plats på kursen.

Antagning till kurs

Antagning görs i regel med hjälp av KIWAS och du aviseras via epost till den adress du angivit. Du tackar ja/nej genom att logga in och svara under Mina kurser inom utsatt tid. Du kompletterar ditt ja-svar med att returnera det handledarintyg som ingår i antagningsmeddelandet (via e-post) via e-post sedan det har signerats av dig och din handledare. Handledarintyget kan signeras elektroniskt via EduSign eller singeras på papper och sedan skannas/fotograferas.

Antagning till restplatser genomförs utanför KIWAS och meddelas via epost med ett handledarintyg som bilaga. Du svarar via epost och (om du tackar ja) bifogar det signerade och inskannade/fotograferade handledarintyget.

Att lämna återbud till accepterad kursplats

Forskarutbildningskurser är kostnadsfria för deltagarna. På KI har vi dessutom policyn att i mån av plats även anta andra behöriga sökande än våra egna doktorander och post docs (se behörighet och urval). Tomma kursplatser på grund av sena avhopp ställer till problem för kursgivaren, både vad gäller kursplanering och -administration samt utebliven finansiering. Vid för lågt deltagarantal kan kursen komma att ställas in med kort varsel, vilket drabbar andra sökande.

Återbud till en accepterad kursplats ska därför lämnas till kursgivaren senast 30 dagar före kursstart. För senare avhopp kan en administrativ avgift komma att debiteras handledaren. Undantag görs för frånvaro med giltigt skäl. Intyg på detta kan efterfrågas. Att utebli från kurs likställs med avhopp.

Återbud till kurs ska lämnas via Ladoks studentgränssnitt (senast 30 dagar före kursstart), men tacksamt om även kursgivaren meddelas direkt. Undantag gäller för kurs som startar i början av januari då återbud måste lämnas direkt till kursgivaren, inte via Ladok, för att 30-dagarsgränsen ska kunna hållas. 

Hantering av personuppgifter

Information om hur insamlade personuppgifter i samband med kursansökan hanteras.

Kontakt

Anna Gustafsson

Handläggare

Anna-Karin Welmer

Ordförande i Kurs- och programkommittén

Emilie Agardh

Vice ordförande i Kurs- och programkommittén

Ingeborg Van Der Ploeg

Central studierektor
AG
Innehållsgranskare:
2023-06-07