Karolinska Institutet - Region Stockholm Forskarskola i molekylärmedicin för kliniker, 2022-2024

Karolinska Institutet (KI) ger i samarbete med Region Stockholm en forskarskola för kliniker med inriktning mot molekylärmedicin. Forskarskolan erbjuder kliniskt verksamma personer med forskningsintresse ett kursprogram i klinisk forskningsmetodik med betoning på translationell laborativ forskning.

Kursprogrammet omfattar vetenskapliga baskurser, samt ämnesinriktade kurser innehållande teoretiska och praktiska moment som är tillämpbara inom de flesta kliniska forskningsområden. Forskarskolan omfattar 4 veckor per termin i 4 terminer.

Kursprogrammet som ska följas i sin helhet är anpassat till den Allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet (KI).

Utlysning

Utlysningsperiod för platser i forskarskolan som startar hösten 2024: Utlysningen öppnar preliminärt senast i december 2023, och sista dag för ansökan är preliminärt i början av mars 2024.

Besked om vilka som erbjuds en plats lämnas senast i slutet av maj.

Vem vänder sig forskarskolan till?

Forskarskolan vänder sig till kliniskt aktiva doktorander vid Karolinska Institutet.  Sökande som redan är antagen som doktorand bör inte ha passerat halvtidskontroll.

Den sökande ska vara kliniskt verksam inom Region Stockholm och ha en verksamhetstillhörighet genom tillsvidareanställning, ST-block eller annan anställning som varar under forskarskoletiden.

Om den sökande inte är antagen till utbildning till forskarnivå vid ansökningstillfället behöver den tilltänkta huvudhandledaren ge en kort beskrivning av i vilket skede man är i antagningsprocessen och när registrering kan tänkas ske. Den sökande måste vara antagen senast tre veckor före kursstart HT 2022 (dvs 10 oktober 2022).

Läs mer om KI:s antagningsprocess här.

Behörighet

Behörig att söka är den som:

 • är kliniskt verksam läkare, tandläkare eller har annan klinisk profession med motsvarande grundutbildning i fysiologi, medicinsk kemi, cellbiologi och molekylärbiologi
 • har ett varaktigt förordnande inom Region Stockholm eller hos vårdleverantörer som har samarbetsavtal med Region Stockholm
 • är doktorand vid Karolinska Institutet eller förväntas bli det senast tre veckor innan kursstart HT 2022 (dvs 10 oktober).

Bedömning av ansökan

Varje ansökan bedöms utifrån två aspekter:

 • Projektet - vetenskaplig kvalitet, genomförbarhet och relevans
 • Sökanden - erfarenhet och motivering

Ansökan

Ansökan inlämnas i 1 original samt 8 sammanhäftade kopior.

Ansökan ska innehålla och sorteras i här nämnda ordning:

 • Ansökningsblankett
 • CV (max två sidor)
 • Beskrivning av forskningsplanen (max tre sidor)
 • Motivering till ansökan (varför jag vill och behöver gå just denna utbildning)
 • Intyg på engelska från handledare som understryker sökandes lämplighet för och behov av utbildningen
 • Intyg från klinisk verksamhetschef om att vederbörande kommer att beviljas tjänstledighet för de aktuella kursperioderna
 • LADOK-utdrag med genomförda forskarutbildningskurser (observera endast på doktorandnivå)
 • Ev. kompletterande beskrivning från tilltänkt huvudhandledare för sökande som ännu ej är registrerade doktorander vid antagningstillfället. (Den sökande måste vara antagen senast tre veckor före kursstart HT 2022 och efter antagningen måste kompletterande intyg skickas till direktor Erik Sundström).

Ansökan ska skickas till registratorskontoret på nedanstående adress, och vara registrator tillhanda senast den 8 mars 2022. Den kan också lämnas in personligen till brevlådan på Nobels väg 5 senast den 8 mars 2022.

Ansökan görs här 

Skicka ansökan till:

REGISTRATORSKONTORET
Märk kuvertet med diarienummer 3-4945/2021
Karolinska Institutet
171 77 STOCKHOLM

Forskarskolan 2022

Forskarskolan ersätter kursdeltagarens klinik med 6748 kr + lönekostnadspåslag per vecka under de aktuella kursperioderna under förutsättning att klinikchef/motsvarande intygar att kursdeltagaren kommer att beviljas tjänstledigt med lön under varje kursperiod. Under kursperioderna ges det inte utrymme för parallell klinisk verksamhet.

Utbildningsprogrammet som startar till hösten 2022 kommer att omfatta sammanlagt 16 veckor heltidsstudier (24 hp) och pågå under två år, uppdelat på fyra block om vardera fyra veckor. De forskarutbildningskurser som ingår i programmet omfattar dels allmänvetenskapliga kurser (statistik, etik, presentationsteknik mm.) för att uppfylla kurskraven vid KI, dels ämnesinriktade kurser. De ämnesinriktade kurserna – där flera kurser innehåller praktiska laborativa moment – syftar till att ge en orientering om de vanligaste biomedicinska metoderna, och den teoretiska bakgrunden till dem. Vi vill ge en förståelse hur de med sina för- och nackdelar kan användas inom kliniskt orienterade forskningsprojekt, med exempel från olika forskningsområden. En grundläggande kurs i epidemiologisk forskningsmetodik ingår också för att underlätta samarbeten med denna forskningsgren. Ett viktigt inslag i utbildningsprogrammet är kursen i anslagsansökning som ska ge bättre förutsättningar att finansiera forskningsverksamhet efter avslutad forskarutbildning.

Kursperioder forskarskolan 2022-2024

Tidsram forskarskolan 2022-2024
Från datum Till datum
Block 1 2022-11-07 2022-12-02
Block 2 2023-03-06 2023-03-31
Block 3 2023-11-06 2023-12-01
Block 4 2024-03-04 2024-03-28

Kontakt

För ytterligare information, kontakta:

AM
Innehållsgranskare:
Clara Ersson
2023-05-24