Karolinska Institutet - Region Stockholm Forskarskola i allmänmedicin och primärvård 2024 - 2026

Forskarskolan med inriktning mot allmänmedicin och primärvård är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm.

Forskarskolans övergripande mål är att deltagaren ska tillägna sig ett fördjupat vetenskapligt, kritiskt, och analytiskt förhållningssätt för att kunna bedriva forskning inom områden som har stor betydelse för primärvårdens patienter och verksamhet.
 

Målet är att deltagarna efter fullgjort kursprogram ska kunna:

 • formulera specifika vetenskapliga hypoteser
 • designa kliniska experimentella studier, observationella studier samt kvalitativa studier
 • genomföra datainsamlingar
 • självständigt och i samarbete med statistiker analysera data
 • tolka forskningsresultat
 • skriva vetenskapliga rapporter på engelska
 • kommunicera forskningsresultat skriftligt och muntligt i vetenskapliga och populärvetenskapliga sammanhang
 • centrala begrepp och metoder inom psykometri 
 • kritiskt granska vetenskapliga publikationer

Utlysning

Till forskarskolan i allmänmedicin och primärvård 2024 - 2026 utlyses upp till 16 platser med särskilt lönekostnadsbidrag från Region Stockholm för kliniskt verksamma inom Region Stockholm. Ytterligare 5 platser utlyses utan sådan finansiering och utan krav på klinisk anknytning i Region Stockholm

Utlysningen för platser i forskarskolan som startar hösten 2024 är nu öppen för fyllnadsintag. Utlysningen stänger 29 maj kl 14:00. Besked om vilka som erbjuds en plats lämnas senast i mitten av juni.

Vem vänder sig forskarskolan till?

Forskarskolan vänder sig till kliniskt aktiva doktorander, oavsett yrkeskategori, där projektet har relevans för primärvården. Vi välkomnar kliniska doktorander från alla delar av sjukvården att söka. 

Samtliga sökande till forskarskolan ska ha en klinisk tillhörighet genom tillsvidareanställning, ST-block eller annat längre åtagande. 

Den sökande måste vara antagen till forskarutbildning senast tre veckor innan start av den första kursen inom forskarskolan. Vid själva ansökningstillfället behöver den sökande således inte vara antagen. Aktuell institution på KI bör kontaktas så snart som möjligt så att den tilltänkta handledaren kan ansöka om att en doktorandplats inrättas. Läs mer om KI:s antagningsprocess här.

Doktorander som genomgått halvtidskontroll eller har gjort mer än motsvarande två års heltidsstudier som doktorand är inte behöriga att söka.

Behörighet

Behörig att söka till de finansierade platserna i forskarskolan är den som:

 • är kliniskt verksam inom Region Stockholm, inklusive personer som är anställda hos vårdleverantörer som har samarbetsavtal med Region Stockholm. 
 • är doktorand vid KI eller förväntas bli det senast tre veckor innan kursstart HT 2024
 • ännu inte har genomfört sin halvtidskontroll eller samt har bedrivit mindre än motsvarande två års heltidsstudier på forskarnivå

Vid allmänna frågor om behörighet, kontakta Christina Sandlund (kontaktuppgifter nedan).

Bedömning av ansökan

Varje ansökan bedöms utifrån följande aspekter:

 • Projektets vetenskapliga kvalitet, genomförbarhet och relevans för primärvården
 • Sökandens erfarenhet och motivering till ansökan

Ansökan

Ansökan görs elektroniskt i systemet KI Prisma under utlysningsperioden. Börja med att skapa ett konto i Prisma. Använd funktionen ”Skapa personkonto”. Instruktioner om hur ansökan ska fyllas i finns under respektive flik i Prisma. Vid frågor om ansökan inklusive ifyllande av ansökan i Prisma, vänd er till Christina Sandlund (kontaktuppgifter nedan). Vid tekniska frågor om Prisma, inklusive skapande av konto, vänd er till Prisma support.

Endast fullständiga ansökningar med signerade intyg av handledare och verksamhetschef/motsvarande kommer att beaktas.

Möjlighet till lönekostnadsbidrag

Forskarskolan ersätter maximalt 16 deltagares kliniker med 57 181 kr per termin (4 kursveckor) under förutsättning att verksamhetschef/motsvarande intygar att kursdeltagaren kommer att beviljas tjänstledigt med lön under aktuella kursveckor (totalt 16 veckor). Beloppet inkluderar PO-tillägg (sociala avgifter). Under kursveckorna kommer det inte att finnas utrymme för parallell klinisk verksamhet.

Kurser

Forskarskolan omfattar sammanlagt 16 veckor heltidsstudier (24 hp) och pågår under två år, uppdelat på 2+2 veckor per termin. 

Kursprogrammet som ska följas i sin helhet ger grundläggande kunskaper i vetenskaplig metodik och är anpassat till den Allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet (KI). I övrigt innehåller kursprogrammet fördjupning inom biostatistik, interventionsstudier, epidemiologi och kvalitativ forskningsmetod. Utbildningen kräver kunskaper i svenska och engelska. Majoriteten av undervisningen är på svenska, men viss undervisning är på engelska.

Forskarskolan har studentaktiverande metoder och ett interaktivt lärande som pedagogisk modell. I kurserna förekommer därför individuella studieuppgifter, arbete i grupp, föreläsningar, workshops och seminarier. En bärande idé inom forskarskolan är att främja en god lärandemiljö där deltagarna stöttar varandra genom kursprogrammet. Kurserna utgår från deltagarnas egna forsknings- och utvecklingsprojekt och tar tillvara den erfarenhet och kunskap som deltagarna har med sig. 

Kursperioder för forskarskolan som startade 2022

Tidsram forskarskolan
Block 1 vecka 40 – 41, 2022
Block 2 vecka 47 – 48, 2022
Block 3 vecka 10 – 11, 2023
Block 4 vecka 16 – 17, 2023
Block 5 vecka 40 – 41, 2023
Block 6 vecka 47 – 48, 2023
Block 7 vecka 10 – 11, 2024
Block 8 vecka 16 – 17, 2024

Kursperioder för forskarskolan som startar 2024

Tidsram forskarskolan från 2024
Block 1 vecka 41 – 42, 2024
Block 2 vecka 47 – 48, 2024
Block 3 vecka 12 – 13, 2025
Block 4 vecka 19 – 20, 2025
Block 5 vecka 41 – 42, 2025
Block 6 vecka 47 – 48, 2025
Block 7 vecka 10 – 11, 2026
Block 8 vecka 16 – 17, 2026

Kontakt

För ytterligare information om forskarskolan, kontakta:

Styrgrupp för forskarskolan

Profile image

Johan Ärnlöv

ordförande
+46852483886
Profile image

Axel Carl Carlsson

forskarskoledirektor
Profile image

Maria Flink

Styrgruppsmedlem
070-2788357
Profile image

Maria Hagströmer

Styrgruppsmedlem
Profile image

Ann-Helen Patomella

Styrgruppsmedlem
Profile image

Per Wändell

Styrgruppsmedlem

Jeanette Westman

Styrgruppsmedlem

Eliya Syed

Studentrepresentant
CS
Innehållsgranskare:
Annika Clemes
2024-05-08