Forskarskola i epidemiologi för kliniker (KI-Region Stockholm)

Karolinska Institutet erbjuder i samarbete med Region Stockholm en forskarskola för kliniker med inriktning mot epidemiologi och forskningsmetodik för kliniskt verksamma doktorander.

Forskarskolans övergripande mål är att deltagaren ska tillägna sig ett fördjupat vetenskapligt, kritiskt, och analytiskt förhållningssätt samt metodkunskaper för att kunna bedriva kvantitativ klinisk forskning inom områden som har stor betydelse för sjukvården.
 

Målet är att deltagarna efter fullgjord utbildning ska kunna:

 • formulera specifika vetenskapliga hypoteser
 • designa kliniska experimentella såväl som observationella studier
 • skriva ansökningar för forskningsanslag och till etikprövningsnämnd
 • självständigt och i samarbete med statistiker analysera data
 • tolka resultat
 • skriva vetenskapliga rapporter
 • kritiskt granska vetenskapliga publikationer

Kursprogrammet som ska följas i sin helhet ger grundläggande kunskaper i vetenskaplig metodik och är anpassat till den Allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet (KI). I övrigt innehåller kursprogrammet en fördjupning inom uppföljande kvantitativ forskning med epidemiologisk metod inklusive biostatistik. Utbildningen kräver kunskaper i svenska och engelska.

Forskarskolan har studentaktiverande metoder och ett interaktivt lärande som pedagogisk modell. I kurserna förekommer individuella studieuppgifter, arbete i grupp, föreläsningar, workshops och seminarier. En bärande idé inom forskarskolan är att främja en god lärandemiljö där deltagarna stöttar varandra genom kursprogrammet.

Utlysning

Till Forskarskolan i epidemiologi 2024 - 2026 utlyses upp till 38 platser med särskilt lönekostnadsbidrag från Region Stockholm för klinisk verksamma inom Region Stockholm.

Utlysningsperiod för platser i forskarskolan som startar hösten 2024: Utlysningen öppnar 15 december 2023 kl. 10:00, och sista dag för ansökan är 13 mars 2024 kl 14:00.

Besked om vilka som erbjuds en plats lämnas senast i slutet av maj.

Vem vänder sig forskarskolan till?

Forskarskolan vänder sig till kliniskt verksamma doktorander vid Karolinska institutet, oavsett yrkeskategori.

Sökande till forskarskolan ska ha en klinisk tillhörighet genom tillsvidareanställning, ST-block eller annan anställning som varar under hela forskarskoletiden. Doktorander som genomgått halvtidskontroll eller har gjort mer än motsvarande två års heltidsstudier som doktorand är inte behöriga att söka.

Den sökande måste vara antagen till forskarutbildning vid start av forskarskolan. Vid själva ansökningstillfället behöver den sökande således inte vara antagen. Om man ej är antagen vid ansökningstillfället måste man skicka kompletterande intyg om antagning senast tre veckor innan kursstart. Aktuell institution på KI bör kontaktas så snart som möjligt så att den tilltänkta handledaren kan ansöka om att en doktorandplats inrättas. 

Vid allmänna frågor om behörighet, kontakta kursadministratör Monica Ringheim.

Läs mer om KI:s antagningsprocess här.

Behörighet

Behörig att söka till forskarskolan är den som:

 • är kliniskt verksam inom Region Stockholm, inklusive personer som är anställda hos vårdleverantörer som har samarbetsavtal med Region Stockholm.
 • är doktorand vid KI eller förväntas bli det senast tre veckor innan kursstart

Bedömning av ansökan

Varje ansökan bedöms utifrån två aspekter:

 • Projektet - vetenskaplig kvalitet, genomförbarhet och relevans
 • Sökanden - erfarenhet och motivering till ansökan

Ansökan

Ansökan skickas in elektroniskt i ansökningssystemet KI Prisma under utlysningsperioden.

Ansökan ska innehålla:

 • CV (max 2 sidor, på engelska)
 • Beskrivning av forskningsplanen, max 3 sidor inkl. referenser, på engelska
 • Motivering till ansökan (varför jag vill och behöver gå just denna utbildning), max 1 sida, på engelska
 • Signerat intyg från handledare som understryker sökandes lämplighet för och behov av utbildning genom forskarskolan
 • Signerat intyg från klinisk verksamhetschef/motsvarande om att vederbörande kommer att beviljas tjänstledighet med lön för de aktuella kursperioderna
 • LADOK-utdrag med eventuellt genomförda forskarutbildningskurser
 • Ev. kompletterande beskrivning för sökande som ännu ej är registrerade doktorander vid antagningstillfället.
 • Endast fullständiga ansökningar med signerade intyg av handledare och verksamhetschef/motsvarande kommer att beaktas.

Kurser

Forskarskolan omfattar sammanlagt 16 veckor heltidsstudier (24 hp) och pågår under två år, uppdelat i kursblock om fyra veckor per termin.

Kursprogrammet som ska följas i sin helhet ger grundläggande kunskaper i vetenskaplig metodik och är anpassat till den Allmänna studieplanen för doktorander vid Karolinska Institutet. I övrigt innehåller det en fördjupning i forskningsmetodik med särskild tonvikt lagd på epidemiologisk metodik och biostatistik. Utbildningen kräver kunskaper i svenska och engelska.

Lönekostnadsbidrag från Region Stockholm

Region Stockholm ersätter deltagares kliniska verksamheter med 57 181 kr per block (4 kursveckor) under förutsättning att verksamhetschef/motsvarande intygar att kursdeltagaren kommer att beviljas tjänstledigt med lön under kursveckorna. Beloppet inkluderar PO-tillägg (sociala avgifter).

Under kursveckorna kommer det inte att finnas utrymme för parallell klinisk verksamhet.

Tidsram forskarskolan som startar 2024

Tidsram forskarskolan som startar 2024
Från datum Till datum
Block 1 2024-11-04 2024-11-29
Block 2 2025-03-10 2025-04-04
Block 3 2025-11-03 2025-11-28
Block 4 2026-03-02 2026-03-27

Tidsram forskarskolan som startade 2023

Tidsram forskarskolan som startade 2023
Från datum Till datum
Block 1 2023-09-11 2023-10-06
Block 2 2024-01-22 2024-02-16
Block 3 2024-09-09 2024-10-04
Block 4 2025-01-20 2025-02-14

Kontaktperson

För ytterligare information, kontakta:

Profile image

Kristin Waldenlind

Direktor, forskarskola G22; 2023-2025.
Profile image

Anders Forss

Direktor, forskarskola G21; 2022-2024
Profile image

Monica Ringheim

Utbildningsadministratör
Profile image

Michael Fored

Lektor/överläkare, styrgruppsordförande.
MR
Innehållsgranskare:
2024-05-14