Karolinska Institutet & Region Stockholm Forskarskola i molekylärmedicin för kliniker

Karolinska Institutet (KI) ger i samarbete med Region Stockholm en forskarskola för kliniker med inriktning mot molekylärmedicin. Forskarskolan erbjuder kliniskt verksamma personer med forskningsintresse ett kursprogram i klinisk forskningsmetodik med betoning på translationell experimentell forskning. Kursprogrammet omfattar vetenskapliga baskurser, samt teoretiska och laborativa kurser inom translationell medicin, och ges under 4 veckor per termin i 4 terminer.

Utlysning

Utlysningen öppnar den 10 januari 2020 och sista ansökningsdag är den 10 mars. Besked om antagning lämnas senast i slutet av maj.

Vem vänder sig utbildningen till?

Utbildningen vänder sig till anställda inom Region Stockholm som är eller planerar att bli doktorand vid Karolinska Institutet. Sökande som redan är antagen som doktorand bör inte ha passerat halvtidskontroll.

Den sökande ska vara kliniskt verksam inom Region Stockholm och ha en verksamhetstillhörighet genom tillsvidareanställning, ST-block eller annan anställning som varar under forskarskoletiden.

Om den sökande inte är antagen till utbildning till forskarnivå vid ansökningstillfället behöver den tilltänkta huvudhandledaren ge en kort beskrivning av i vilket skede man är i antagningsprocessen och när registrering kan tänkas ske. Den sökande måste vara antagen senast tre veckor före kursstart HT 2020 (dvs 13 oktober).

Behörighet

Behörig att söka är den som:

 • är kliniskt verksam läkare, tandläkare eller har annan klinisk profession med motsvarande grundutbildning i fysiologi, medicinsk kemi, cellbiologi och molekylärbiologi
 • har ett varaktigt förordnande inom Region Stockholm eller hos vårdleverantörer som har samarbetsavtal med Region Stockholm
 • är doktorand vid Karolinska Institutet eller förväntas bli det senast tre veckor innan kursstart HT 2020 (dvs 13 oktober).

Bedömning av ansökan

Varje ansökan bedöms utifrån två aspekter:

 • Projektet - vetenskaplig kvalitet, genomförbarhet och relevans
 • Sökanden - erfarenhet och motivering

Ansökan

Ansökan inlämnas i 1 original samt 8 sammanhäftade kopior.

Ansökan ska innehålla och sorteras i här nämnda ordning:

 • Ansökningsblankett
 • CV (max två sidor)
 • Beskrivning av forskningsplanen (max tre sidor)
 • Motivering till ansökan (varför jag vill och behöver gå just denna utbildning)
 • Intyg på engelska från handledare som understryker sökandes lämplighet för och behov av utbildningen
 • Intyg från klinisk verksamhetschef om att vederbörande kommer att beviljas tjänstledighet för de aktuella kursperioderna
 • LADOK-utdrag med genomförda kurser på doktorandnivå (observera endast på doktorandnivå)
 • Ev. kompletterande beskrivning från tilltänkta handledare för sökande som ännu ej är registrerade doktorander vid antagningstillfället. (Den sökande måste vara antagen senast tre veckor före kursstart HT 2020 och efter antagningen måste kompletterande intyg skickas till direktor Erik Sundström.

Ansökan ska skickas till registratorskontoret på nedanstående adress, och vara registrator tillhanda senast den 10 mars 2020. Den kan också lämnas in personligen till brevlådan på Nobels väg 5 senast den 10 mars 2020.

Skicka ansökan till:

REGISTRATORSKONTORET
Märk kuvertet med diarienummer 3-4925/2019
Karolinska Institutet
171 77 STOCKHOLM

Forskarskolan 2020

Forskarskolan ersätter kursdeltagarens klinik med 6748 kr + lönekostnadspåslag per vecka under de aktuella kursperioderna under förutsättning att klinikchef/motsvarande intygar att kursdeltagaren kommer att beviljas tjänstledigt med lön under varje kursperiod. Under kursperioderna kommer det inte att ges utrymme för parallell klinisk verksamhet.

Utbildningsprogrammet som startar till hösten 2020 kommer att omfatta sammanlagt 16 veckor heltidsstudier (24 hp) och pågå under två år, uppdelat på fyra block om vardera fyra veckor. De forskarutbildningskurser som ingår i programmet omfattar dels allmänvetenskapliga kurser (statistik, etik, presentationsteknik mm.) för att uppfylla kraven för disputation på KI, dels ämnesinriktade kurser. De ämnesinriktade kurserna – där flera kurser innehåller praktiska laborativa moment – syftar till att ge en orientering om de vanligaste biomedicinska metoderna, och den teoretiska bakgrunden till dem. Men lika viktigt är att ge förståelse hur de med sina för- och nackdelar kan användas inom kliniskt orienterade forskningsprojekt, med exempel från olika forskningsområden. En grundläggande kurs i epidemiologisk forskningsmetodik ingår också för att underlätta samarbeten med denna forskningsgren. Ett viktigt inslag i utbildningsprogrammet är kursen i anslagsansökning som ska ge bättre förutsättningar att finansiera forskningsverksamhet efter avslutad forskarutbildning.

Kursperioder forskarskolan 2020

Tidsram forskarskolan 2020
Från datum Till datum
Block 1 2020-11-02 2020-11-27
Block 2 2021-03-08 2021-03-31
Block 3 2021-11-08 2021-12-03
Block 4 2022-03-14 2022-04-08

Kontakt

För ytterligare information, kontakta: