Karolinska Institutet - Region Stockholm Forskarskola i klinisk behandlingsforskning

Karolinska Institutet i samarbete med Region Stockholm ger en forskarskola i klinisk behandlingsforskning med start höstterminen 2022. Ansökan är nu avslutad och nästa utlysning planeras att öppna hösten 2023.

Forskarskolans övergripande mål är att kliniskt aktiva doktorander ska tillägna sig ett vetenskapligt, kritiskt, analytiskt och forskningsetiskt förhållningssätt och fördjupade kunskaper i praktisk klinisk forskningsmetodik för att kunna prioritera, planera och bedriva forskning inom områden som har patientnytta.

Kursprogrammet som ska följas i sin helhet ger grundläggande kunskaper i vetenskaplig metodik och är anpassat till den Allmänna studieplanen för utbildning vid forskarnivå vid Karolinska Institutet. I övrigt innehåller det en fördjupning i forskningsmetodik med särskild tonvikt lagd på planering och praktiskt genomförande av klinisk behandlingsforskning. Utbildningen kräver kunskaper i svenska och engelska.

Forskarskolan använder studentaktiverande metoder och ett interaktivt lärande. I kurserna förekommer därför individuella studieuppgifter, arbete i grupp, föreläsningar, workshops och seminarier. En bärande idé är att utgå från deltagarnas egna forskningsprojekt med en återkommande återkoppling på varandras projekt. Deltagarnas egna projekt är därför ett viktigt inslag i alla kurser.

Utlysning

Utlysningsperiod för platser i forskarskolan som startar hösten 2024: Utlysningen öppnar preliminärt senast i december 2023, och sista dag för ansökan är preliminärt i början av mars 2024.

Besked om vilka som erbjuds en plats lämnas senast i slutet av maj.

Vem vänder sig utbildningen till?

Forskarskolan vänder sig till kliniskt aktiva doktorander vid Karolinska Institutet.

Den sökande ska vara kliniskt verksam inom Region Stockholm eller hos vårdleverantörer som har samarbetsavtal med Region Stockholm. Samtliga sökande till forskarskolan ska ha en klinisk tillhörighet genom tillsvidareanställning, ST-block eller annat längre åtagande. Underskrift från verksamhetschef (eller motsvarande) om beviljad ledighet för att delta under kursveckorna krävs för att få börja forskarskolan.

Den sökande måste vara antagen till forskarutbildning senast tre veckor innan start av den första kursen inom forskarskolan, d.v.s. senast 16 september 2022. Vid själva ansökningstillfället behöver den sökande således inte vara antagen, men aktuell institution på KI måste kontaktas så snart som möjligt så att den tilltänkta handledaren kan ansöka om att en doktorandplats inrättas. Den tilltänkta doktorandens behörighet till forskarutbildning behöver också granskas. Följ instruktioner från institutionen samt läs om KI:s antagningsprocess för utbildning på forskarnivå. Efter antagningen måste kompletterande intyg skickas till utbildningsadministratör Malin Holm Blomquist, malin.holm.blomquist@ki.se.

Doktorander som genomgått halvtidskontroll eller har gjort mer än motsvarande två års heltidsstudier som doktorand är inte behöriga att söka. Vid frågor om vilka som är behöriga till forskarskolan, kontakta Malin Holm Blomquist (kontaktuppgifter nedan).

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 8 mars 2022 kl.14.00. Meddelande om antagning går ut i slutet av maj 2022.

Ansökan görs elektroniskt i systemet KI Prisma. Börja med att skapa ett konto i Prisma. Använd funktionen Skapa personkonto med Swamid. Instruktioner om hur ansökan ska fyllas i finns under respektive flik i Prisma. Vid frågor om ansökan inklusive ifyllande av ansökan i Prisma, vänd er till kursansvarig Malin Holm Blomquist (kontaktuppgifter nedan). Vid tekniska frågor om Prisma, inklusive skapande av konto, vänd er till Prisma support.

Endast fullständiga ansökningar med signerade intyg av handledare och verksamhetschef/motsvarande kommer att beaktas.

Varje ansökan bedöms utifrån följande aspekter

  • Projektets vetenskapliga kvalitet, genomförbarhet och relevans patientnytta
  • Sökandens erfarenhet och motivering till ansökan

Kursperioder

Utbildningsprogrammet omfattar sammanlagt 16 veckor heltidsstudier (24 hp) och pågår under två år, uppdelat på fyra block om vardera fyra veckor.

Block 1 (6 hp)

Klinisk forskningsmetodik (1,5 hp)
Informationshämtning, kunskapsluckor och implementering (1,5 hp)
Medicinsk statistik I (2 hp)
Kvalitetssäkring av klinisk forskning (1 hp)

Block 2 (6 hp)

Vetenskapsteori och forskningsetik (1,5 hp)
Medicinsk statistik II (1,5 hp)
Brukarmedverkan i forskning (1,5 hp)
Att kommunicera vetenskap (1,5 hp)

Block 3 (6hp), life science samverkan

Klinisk behandlingsforskning i samverkan (3 hp)
Precisionsmedicin (1,5 hp)
Medicinsk statistik III (1,5 hp)

Block 4 (6hp)

Applicerad klinisk behandlingsforskning (6hp)

Tidsram för forskarskolan
Block Period Vecka
1 ht 2022 40-43
2 vt 2023 10-13
3 ht 2023 40-43
4 vt 2024 10-13

Forskarskolan ersätter kursdeltagarens klinik med 6748 kr + lönekostnadspåslag per vecka under de aktuella kursperioderna under förutsättning att klinikchef/motsvarande intygar att kursdeltagaren kommer att beviljas tjänstledigt med lön under varje kursperiod. Under kursperioderna kommer det inte att ges utrymme för parallell klinisk verksamhet.

Kursprogrammet som ska följas i sin helhet ger grundläggande kunskaper i vetenskaplig metodik och är anpassat till den Allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. I övrigt innehåller det en fördjupning i forskningsmetodik med särskild tonvikt lagd på planering och praktiskt genomförande av klinisk behandlingsforskning. Utbildningen kräver kunskaper i svenska och engelska.

Målet efter fullgjord utbildning

Kursprogrammet är utformat för att bidra till en god forskarutbildning och för att uppnå de övergripande målen för doktorsexamen.

Specifika mål är att deltagarna efter fullgjord utbildning ska kunna

  • systematiskt inhämta kunskap, analysera kunskapsläge och kliniska kunskapsluckor
  • formulera specifika vetenskapliga hypoteser med relevanta utfallsmått i patientmedverkan
  • designa och genomföra kliniska observationella och behandlingsstudier i samverkan med olika aktörer
  • upprätta forskningsplan med budget, statistisk analysplan, datahanteringsplan, CRF och registrera i internationell studiedatabas
  • skriva ansökningar för forskningsanslag, till etikprövningsnämnd, läkemedelsverket, registerhållare och biobanker
  • självständigt och i samarbete med statistiker bearbeta och analysera data
  • tolka resultat
  • skriva och presentera vetenskapliga rapporter

Kontakt

För ytterligare information om forskarskolan, kontakta

Per Svensson

Direktor

Malin Holm Blomquist

Utbildningsadministratör
PS
Innehållsgranskare:
Clara Ersson
2022-10-19