Karolinska Institutet - Region Stockholm Forskarskola i klinisk behandlingsforskning

Karolinska Institutet i samarbete med Region Stockholm planerar att erbjuda en forskarskola i klinisk behandlingsforskning.

Forskarskolans övergripande mål är att kliniskt aktiva doktorander ska tillägna sig ett vetenskapligt, kritiskt, analytiskt och forskningsetiskt förhållningssätt och fördjupade kunskaper i praktisk klinisk forskningsmetodik för att kunna prioritera, planera och bedriva forskning inom områden som har patientnytta. 

Utlysning

Deadline för ansökan till kurs med start ht 2022 kommer att publiceras här under hösten 2021. Utbildningsprogrammet som startar till hösten 2022 kommer att omfatta sammanlagt 16 veckor heltidsstudier (24 hp) och pågå under två år, uppdelat på fyra block om vardera fyra veckor. Forskningsrådet KI-Region Stockholm har fattat ett inriktningsbeslut om att medfinansiera skolan. Antal platser och eventuell lönekompensation till kursdeltagarnas klinik beslutas inom ramen för ordinarie budgetprocess för ALF/FoU-medel, och meddelas hösten 2021 efter att budgeten har fastställts. Besked om antagning lämnas senast i slutet på maj 2022.

Vem vänder sig utbildningen till?

Utbildningen vänder sig till kliniskt aktiva doktorander vid Karolinska Institutet. Sökande som redan är antagen som doktorand bör inte ha passerat halvtidskontroll.

Den sökande ska vara kliniskt verksam inom Region Stockholm och ha en verksamhetstillhörighet genom tillsvidareanställning, ST-block eller annan anställning som varar under forskarskoletiden.

Sökanden ska vara antagen doktorand eller bli antagen senast tre veckor före kursstart ht 2022. Efter antagningen måste kompletterande intyg skickas till utbildningsadministratör Malin Holm Blomquist, malin.holm.blomquist@ki.se.

Behörighet

Behörig att söka är den som:

 • är kliniskt verksam i Region Stockholm med ett varaktigt förordnande under hela forskarskoletiden inom regionens verksamhet eller hos vårdleverantörer i regionen med samarbetsavtal med Region Stockholm, underskrift från verksamhetschef (eller motsvarande) om beviljad ledighet för att delta i obligatoriska moment krävs för att bli antagen
 • är doktorand vid Karolinska Institutet eller förväntas bli det senast tre veckor innan kursstart ht 2022

Bedömning av ansökan

Varje ansökan bedöms utifrån två aspekter:

 • Projektet - vetenskaplig kvalitet, genomförbarhet och patientnytta
 • Sökanden - erfarenhet och motivering

Ansökan

Ansökan inlämnas i PRISMA.

Senaste datum då ansökan ska vara inlämnad i Prisma för kurs med start ht 2022 kommer att publiceras här under hösten 2021.

Kursperioder

Utbildningsprogrammet omfattar sammanlagt 16 veckor heltidsstudier (24 hp) och pågår under två år, uppdelat på fyra block om vardera fyra veckor.

Forskarskolan ersätter kursdeltagarens klinik med 6748 kr + lönekostnadspåslag per vecka under de aktuella kursperioderna under förutsättning att klinikchef/motsvarande intygar att kursdeltagaren kommer att beviljas tjänstledigt med lön under varje kursperiod. Under kursperioderna kommer det inte att ges utrymme för parallell klinisk verksamhet.

Forskarskolan som startar 2022 (datum publiceras i november 2021)

Tidsram för forskarskolan
Period
Block 1 ht 2022
Block 2 vt 2023
Block 3 ht 2023
Block 4 vt 2024

Kursprogrammet som ska följas i sin helhet ger grundläggande kunskaper i vetenskaplig metodik och är anpassat till den Allmänna studieplanen för doktorander vid Karolinska Institutet. I övrigt innehåller det en fördjupning i forskningsmetodik med särskild tonvikt lagd på planering och praktiskt genomförande av klinisk behandlingsforskning. Utbildningen kräver kunskaper i svenska och engelska.

Målet efter fullgjord utbildning

Kursprogrammet är utformat för att bidra till en god forskarutbildning och för att uppnå de övergripande målen för doktorsexamen.

Specifika mål är att deltagarna efter fullgjord utbildning ska kunna:

 • systematiskt inhämta kunskap, analysera kunskapsläge och kliniska kunskapsluckor
 • formulera specifika vetenskapliga hypoteser med relevanta utfallsmått i patientmedverkan
 • designa och genomföra kliniska observationella och behandlingsstudier i samverkan med olika aktörer
 • upprätta forskningsplan med budget, statistisk analysplan, datahanteringsplan, CRF och registrera i internationell studiedatabas
 • skriva ansökningar för forskningsanslag, till etikprövningsnämnd, läkemedelsverket, registerhållare och biobanker
 • självständigt och i samarbete med statistiker bearbeta och analysera data
 • tolka resultat
 • skriva och presentera vetenskapliga rapporter

Kontakt

För ytterligare information om forskarskolan, kontakta:

Per Svensson

Direktor

Malin Holm Blomquist

Utbildningsadministratör