Karolinska Institutet - Region Stockholm Forskarskola i epidemiologi för kliniker

Karolinska Institutet erbjuder i samarbete med Region Stockholm en forskarskola för kliniker med inriktning mot epidemiologi och forskningsmetodik för kliniskt verksamma doktorander.

Forskarskolans övergripande mål är att deltagaren ska tillägna sig ett fördjupat vetenskapligt, kritiskt, och analytiskt förhållningssätt samt metodkunskaper för att kunna bedriva kvantitativ klinisk forskning inom områden som har stor betydelse för sjukvården.

Kursprogrammet som ska följas i sin helhet ger grundläggande kunskaper i vetenskaplig metodik och är anpassat till den Allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet (KI). I övrigt innehåller kursprogrammet en fördjupning inom uppföljande kvantitativ forskning med epidemiologisk metod inklusive biostatistik. Utbildningen kräver kunskaper i svenska och engelska.

Forskarskolan har studentaktiverande metoder och ett interaktivt lärande som pedagogisk modell. I kurserna förekommer individuella studieuppgifter, arbete i grupp, föreläsningar, workshops och seminarier. En bärande idé inom forskarskolan är att främja en god lärandemiljö där deltagarna stöttar varandra genom kursprogrammet.

Målet är att deltagarna efter fullgjord utbildning ska kunna:

 • formulera specifika vetenskapliga hypoteser
 • designa kliniska experimentella såväl som observationella studier
 • skriva ansökningar för forskningsanslag och till etikprövningsnämnd
 • självständigt och i samarbete med statistiker analysera data
 • tolka resultat
 • skriva vetenskapliga rapporter
 • kritiskt granska vetenskapliga publikationer

Forskarskolan omfattar sammanlagt 16 veckor heltidsstudier (24 hp) och pågår under två år, uppdelat i kursblock om fyra veckor per termin.

Utlysning

Till forskarskolan i epidemiologi 2022 - 2024 utlyses upp till 40 platser med särskilt lönekostnadsbidrag från Region Stockholm för kliniskt verksamma inom Region Stockholm.

Sista ansökningsdag är den 8 mars 2022.

Vem vänder sig forskarskolan till?

Forskarskolan vänder sig till kliniskt verksamma doktorander vid Karolinska institutet, oavsett yrkeskategori.

Behörig att söka till forskarskolan är den som:

 • är kliniskt verksam inom Region Stockholm, inklusive personer som är anställda hos vårdleverantörer som har samarbetsavtal med Region Stockholm.
 • är doktorand vid KI eller förväntas bli det senast tre veckor innan kursstart HT 2022

Sökande till forskarskolan ska ha en klinisk tillhörighet genom tillsvidareanställning, ST-block eller annan anställning som varar under hela forskarskoletiden. Doktorander som genomgått halvtidskontroll eller har gjort mer än motsvarande två års heltidsstudier som doktorand är inte behöriga att söka.

Den sökande måste vara antagen till forskarutbildning senast tre veckor innan start av den första kursen inom forskarskolan, d.v.s. senast 10 oktober 2022. Vid själva ansökningstillfället behöver den sökande således inte vara antagen. Aktuell institution på KI bör kontaktas så snart som möjligt så att den tilltänkta handledaren kan ansöka om att en doktorandplats inrättas. Läs mer om KI:s antagningsprocess här.

Vid allmänna frågor om behörighet, kontakta kursadministratör Eva Willis.

Läs mer om KI:s antagningsprocess här.

Bedömning av ansökan

Varje ansökan bedöms utifrån två aspekter:

 • Projektet - vetenskaplig kvalitet, genomförbarhet och relevans
 • Sökanden - erfarenhet och motivering till ansökan

Ansökan

Ansökan inlämnas i 1 original samt 8 sammanhäftade kopior.

Ansökan ska innehålla och sorteras i här nämnda ordning:

 • Ansökningsblankett
 • CV (max två sidor)
 • Beskrivning av forskningsplanen (max tre sidor inklusive referenser) på engelska
 • Motivering till ansökan (varför jag vill och behöver gå just denna utbildning)
 • Intyg på engelska från handledare som understryker sökandes lämplighet för och behov av utbildning genom forskarskolan
 • Intyg från klinisk verksamhetschef om att vederbörande kommer att beviljas tjänstledighet med lön för de aktuella kursperioderna
 • LADOK-utdrag med genomförda forskarutbildningskurser
 • Ev. kompletterande beskrivning för sökande som ännu ej är registrerade doktorander vid antagningstillfället.
 • Endast fullständiga ansökningar med signerade intyg av handledare och verksamhetschef/motsvarande kommer att beaktas.

Ansökan skall ha inkommit till registratorsexpeditionen senast den 8:e mars 2022. Den ska skickas till nedanstående adress men kan också lämnas in personligen till registratorskontorets brevlåda på Nobels väg 5 senast den 8:e mars 2022.

Ansökningsblankett:

Skicka ansökan till:

REGISTRATORSKONTORET
Märk kuvertet med diarienummer dnr 3-4946/2021
Karolinska Institutet
171 77 STOCKHOLM

Lönekostnadsbidrag från Region Stockholm

Region Stockholm ersätter deltagares kliniska verksamheter med 6748 kr + lönekostnadspåslag per vecka under de aktuella kursperioderna (16 veckor) under förutsättning att verksamhetschef/motsvarande intygar att kursdeltagaren kommer att beviljas tjänstledigt med lön under kursveckorna. Under kursveckorna kommer det inte att finnas utrymme för parallell klinisk verksamhet.

Tidsram forskarskolan som startar 2022
Från datum Till datum
Block 1 2022-11-07 2022-12-02
Block 2 2023-03-06 2023-03-31
Block 3 2023-11-06 2023-12-01
Block 4 2024-02-26 2024-03-22

Tidsram forskarskolan 2021

Tidsram forskarskolan 2021
Från datum Till datum
Block 1 2021-09-13 2021-10-08
Block 2 2022-01-24 2022-02-18
Block 3 2022-09-12 2022-10-07
Block 4 2023-01-23 2023-02-17

Tidsram forskarskolan 2020

Tidsram forskarskolan som startade 2020
Från datum Till datum
Block 1 2020-11-02 2020-11-27
Block 2 2021-03-08 2021-03-31
Block 3 2021-11-08 2021-12-03
Block 4 2022-03-14 2022-04-08

Kursprogrammet som ska följas i sin helhet ger grundläggande kunskaper i vetenskaplig metodik och är anpassat till den Allmänna studieplanen för doktorander vid Karolinska Institutet. I övrigt innehåller det en fördjupning i forskningsmetodik med särskild tonvikt lagd på epidemiologisk metodik och biostatistik. Utbildningen kräver kunskaper i svenska och engelska.

Målet efter fullgjord utbildning

Målet är att deltagarna efter fullgjord utbildning ska kunna:

 • formulera specifika vetenskapliga hypoteser
 • designa kliniska experimentella såväl som observationella studier
 • skriva ansökningar för forskningsanslag och till etikprövningsnämnd
 • självständigt och i samarbete med statistiker analysera data
 • tolka resultat
 • skriva vetenskapliga rapporter
 • kritiskt granska vetenskapliga publikationer

Kontaktperson

För ytterligare information, kontakta:

Eva Willis

Utbildningsadministratör
08-524 83358