Karolinska Institutet - Region Stockholm Forskarskola i epidemiologi för kliniker

Karolinska Institutet erbjuder i samarbete med Region Stockholm en forskarskola för kliniker med inriktning mot epidemiologi och forskningsmetodik. Syftet är att ge en fördjupad utbildning i kvantitativ forskningsmetodik till kliniskt aktiva personer med stort forskningsintresse.

Utlysning

Deadline för ansökan är den 9:e mars 2021. Upp till 28 platser utlyses. Besked om antagning lämnas senast i slutet på maj.

Vem vänder sig utbildningen till?

Utbildningen vänder sig till doktorander vid Karolinska Institutet. Sökande som redan är antagen som doktorand bör inte ha passerat halvtidskontroll.

Den sökande ska vara kliniskt verksam inom Region Stockholm och ha en verksamhetstillhörighet genom tillsvidareanställning, ST-block eller annan anställning som varar under forskarskoletiden.

Sökanden ska vara antagen doktorand eller bli antagen senast tre veckor före kursstart HT 2021. Efter antagningen måste kompletterande intyg skickas till kursadministratör Eva Willis.

Behörighet

Behörig att söka är den som:

 • är kliniskt verksam i Region Stockholm med ett varaktigt förordnande under hela forskarskoletiden inom regionens verksamhet eller hos vårdleverantörer i regionen med samarbetsavtal med Region Stockholm, 
 • är doktorand vid Karolinska Institutet eller förväntas bli det senast tre veckor innan kursstart HT 2021

Bedömning av ansökan

Varje ansökan bedöms utifrån två aspekter:

 • Projektet - vetenskaplig kvalitet, genomförbarhet och relevans
 • Sökanden - erfarenhet och motivering

Ansökan

Ansökan inlämnas i 1 original samt 8 sammanhäftade kopior.

Ansökan ska innehålla och sorteras i här nämnda ordning:

 • Ansökningsblankett
 • CV (max två sidor)
 • Beskrivning av forskningsplanen (max tre sidor inklusive referenser) på engelska
 • Motivering till ansökan (varför jag vill och behöver gå just denna utbildning)
 • Intyg på engelska från handledare som understryker sökandes lämplighet för och behov av utbildningen
 • Intyg från klinisk verksamhetschef om att vederbörande kommer att beviljas tjänstledighet för de aktuella kursperioderna
 • LADOK-utdrag med genomförda forskarutbildningskurser
 • Ev. kompletterande beskrivning för sökande som ännu ej är registrerade doktorander vid antagningstillfället. (Den sökande måste vara antagen senast tre veckor före kursstart HT 2021 och efter antagningen måste kompletterande intyg skickas till kursadministratör Eva Willis).

Ansökan ska vara registratorskontoret tillhanda senast den 9:e mars 2021. Den ska skickas till nedanstående adress. Den kan också lämnas in personligen till brevlådan på Nobels väg 5 senast den 9:e mars 2021.

Skicka ansökan till:

REGISTRATORSKONTORET
Märk kuvertet med diarienummer dnr 3-5406/2020 
Karolinska Institutet
171 77 STOCKHOLM

Kursperioder

Utbildningsprogrammet omfattar sammanlagt 16 veckor heltidsstudier (24 hp) och pågår under två år, uppdelat på fyra block om vardera fyra veckor.

Forskarskolan ersätter kursdeltagarens klinik med 6748 kr + lönekostnadspåslag per vecka under de aktuella kursperioderna under förutsättning att klinikchef/motsvarande intygar att kursdeltagaren kommer att beviljas tjänstledigt med lön under varje kursperiod. Under kursperioderna kommer det inte att ges utrymme för parallell klinisk verksamhet.

Forskarskolan som startar 2021

Tidsram forskarskolan 2021
Från datum Till datum
Block 1 2021-09-13 2021-10-08
Block 2 2022-01-24 2022-02-18
Block 3 2022-09-12 2022-10-07
Block 4 2023-01-23 2023-02-17

Forskarskolan som startade 2020

Tidsram forskarskolan som startade 2020
Från datum Till datum
Block 1 2020-11-02 2020-11-27
Block 2 2021-03-08 2021-03-31
Block 3 2021-11-08 2021-12-03
Block 4 2022-03-14 2022-04-08

Kursprogrammet som ska följas i sin helhet ger grundläggande kunskaper i vetenskaplig metodik och är anpassat till den Allmänna studieplanen för doktorander vid Karolinska Institutet. I övrigt innehåller det en fördjupning i forskningsmetodik med särskild tonvikt lagd på epidemiologisk metodik och biostatistik. Utbildningen kräver kunskaper i svenska och engelska.

Målet efter fullgjord utbildning

Målet är att deltagarna efter fullgjord utbildning ska kunna:

 • formulera specifika vetenskapliga hypoteser
 • designa kliniska experimentella såväl som observationella studier
 • skriva ansökningar för forskningsanslag och till etikprövningsnämnd
 • självständigt och i samarbete med statistiker analysera data
 • tolka resultat
 • skriva vetenskapliga rapporter
 • kritiskt granska vetenskapliga publikationer

Kontaktperson

För ytterligare information, kontakta:

Eva Willis

Utbildningsadministratör
08-524 83358