Karolinska Institutet - Region Stockholm Forskarskola i allmänmedicin och primärvård 2022 - 2024

Forskarskolan med inriktning mot allmänmedicin och primärvård är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm.

Forskarskolans övergripande mål är att deltagaren ska tillägna sig ett fördjupat vetenskapligt, kritiskt, och analytiskt förhållningssätt för att kunna bedriva forskning inom områden som har stor betydelse för primärvårdens patienter och verksamhet.

Kursprogrammet som ska följas i sin helhet ger grundläggande kunskaper i vetenskaplig metodik och är anpassat till den Allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet (KI). I övrigt innehåller kursprogrammet fördjupning inom biostatistik, interventionsstudier, epidemiologi och kvalitativ forskningsmetod. Utbildningen kräver kunskaper i svenska och engelska.

Forskarskolan har studentaktiverande metoder och ett interaktivt lärande som pedagogisk modell. I kurserna förekommer därför individuella studieuppgifter, arbete i grupp, föreläsningar, workshops och seminarier. En bärande idé inom forskarskolan är att främja en god lärandemiljö där deltagarna stöttar varandra genom kursprogrammet. Kurserna utgår från deltagarnas egna forsknings- och utvecklingsprojekt och tar tillvara den erfarenhet och kunskap som deltagarna har med sig. 

Forskarskolan omfattar sammanlagt 16 veckor heltidsstudier (24 hp) och pågår under två år, uppdelat på 2+2 veckor per termin. 

Utlysning

Utlysningsperiod för platser i forskarskolan som startar hösten 2024: Utlysningen öppnar preliminärt senast i december 2023, och sista dag för ansökan är preliminärt i början av mars 2024.

Besked om vilka som erbjuds en plats lämnas senast i slutet av maj.

Vem vänder sig forskarskolan till?

Forskarskolan vänder sig till kliniskt aktiva doktorander, oavsett yrkeskategori, med ett intresse för primärvården. 

Behörighet

Behörig att söka till de finansierade platserna i forskarskolan är den som:

 • är kliniskt verksam inom Region Stockholm, inklusive personer som är anställda hos vårdleverantörer som har samarbetsavtal med Region Stockholm. 
 • är doktorand vid KI eller förväntas bli det senast tre veckor innan kursstart HT 2022

Samtliga sökande till forskarskolan ska ha en klinisk tillhörighet genom tillsvidareanställning, ST-block eller annat längre åtagande. 

Den sökande måste vara antagen till forskarutbildning senast tre veckor innan start av den första kursen inom forskarskolan, d.v.s. senast 12 september 2022. Vid själva ansökningstillfället behöver den sökande således inte vara antagen. Aktuell institution på KI bör kontaktas så snart som möjligt så att den tilltänkta handledaren kan ansöka om att en doktorandplats inrättas. Läs mer om KI:s antagningsprocess här.

Doktorander som genomgått halvtidskontroll eller har gjort mer än motsvarande två års heltidsstudier som doktorand är inte behöriga att söka. Vid allmänna frågor om behörighet, kontakta Christina Sandlund (kontaktuppgifter nedan).

Möjlighet till lönekostnadsbidrag

Forskarskolan ersätter maximalt 12 deltagares kliniker med 6748 kr + lönekostnadspåslag per vecka under de aktuella kursperioderna (16 veckor) under förutsättning att verksamhetschef/motsvarande intygar att kursdeltagaren kommer att beviljas tjänstledigt med lön under kursveckorna. Under kursveckorna kommer det inte att finnas utrymme för parallell klinisk verksamhet.

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 8 mars 2022 kl. 14.00. Meddelande om antagning går ut i slutet av maj 2022.

Ansökan görs elektroniskt i systemet KI Prisma. Börja med att skapa ett konto i Prisma. Använd funktionen ”Skapa personkonto”. Instruktioner om hur ansökan ska fyllas i finns under respektive flik i Prisma. Vid frågor om ansökan inklusive ifyllande av ansökan i Prisma, vänd er till Christina Sandlund (kontaktuppgifter nedan). Vid tekniska frågor om Prisma, inklusive skapande av konto, vänd er till Prisma support.

Endast fullständiga ansökningar med signerade intyg av handledare och verksamhetschef/motsvarande kommer att beaktas.

Varje ansökan bedöms utifrån följande aspekter:

 • Projektets vetenskapliga kvalitet, genomförbarhet och relevans för primärvården
 • Sökandens erfarenhet och motivering till ansökan

Kursperioder för forskarskolan som startar 2022

Tidsram forskarskolan
Block 1 vecka 40 – 41, 2022
Block 2 vecka 47 – 48, 2022
Block 3 vecka 10 – 11, 2023
Block 4 vecka 16 – 17, 2023
Block 5 vecka 40 – 41, 2023
Block 6 vecka 47 – 48, 2023
Block 7 vecka 10 – 11, 2024
Block 8 vecka 16 – 17, 2024

Kursperioder för forskarskolan som startade 2020

Tidsram forskarskolan
Block 1 vecka 41 – 42, 2020
Block 2 vecka 47 – 48, 2020
Block 3 vecka 11 – 12, 2021
Block 4 vecka 17 – 18, 2021
Block 5 vecka 41 – 42, 2021
Block 6 vecka 47 – 48, 2021
Block 7 vecka 11 – 12, 2022
Block 8 vecka 17 – 18, 2022

Målet är att deltagarna efter fullgjort kursprogram ska kunna:

 • formulera specifika vetenskapliga hypoteser
 • designa kliniska experimentella studier, observationella studier samt kvalitativa studier
 • genomföra datainsamlingar
 • självständigt och i samarbete med statistiker analysera data
 • tolka resultat
 • skriva vetenskapliga rapporter på engelska
 • skriva ansökningar för forskningsanslag 
 • kritiskt granska vetenskapliga publikationer

Kontakt

För ytterligare information om forskarskolan, kontakta:

Styrgrupp för forskarskolan

Johan Ärnlöv

ordförande

Axel, Carl Carlsson

forskarskoledirektor

Maria Flink

Styrgruppsmedlem
070-2788357

Maria Hagströmer

Styrgruppsmedlem

Ann-Helen Patomella

Styrgruppsmedlem

Per Wändell

Styrgruppsmedlem
08-524 887 08

Jeanette Westman

Styrgruppsmedlem

Hanna Dubois

Studentrepresentant