Karolinska Institutet - Region Stockholm Forskarskola i allmänmedicin och primärvård 2020 - 2022

Forskarskolan med inriktning mot allmänmedicin och primärvård är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm. Forskarskolan riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, såsom exempelvis kliniskt aktiva arbetsterapeuter, fysioterapeuter, läkare, psykologer, sjuksköterskor och socionomer. Sökanden ska vara antagen doktorand eller bli antagen senast tre veckor innan kursstart.

Forskarskolans övergripande mål är att deltagaren ska tillägna sig ett fördjupat vetenskapligt, kritiskt, analytiskt och forskningsetiskt förhållningssätt för att kunna bedriva forskning inom områden som har stor betydelse för primärvårdens patienter och verksamhet.

Forskarskolan har studentaktiverande metoder och ett interaktivt lärande som pedagogisk modell. I kurserna förekommer därför individuella studieuppgifter, arbete i grupp, föreläsningar, workshops och seminarier. En bärande idé är att utgå från deltagarnas egna forsknings- och utvecklingsprojekt och ta tillvara den erfarenhet och kunskap som deltagarna har med sig från primärvården. Deltagarnas egna projekt är därför ett viktigt inslag i alla kurser.

Utbildningsprogrammet omfattar sammanlagt 16 veckor heltidsstudier (24 hp) och pågår under två år, uppdelat på 2+2 veckor per termin.

Utlysning

Till forskarskolan i allmänmedicin och primärvård 2020 - 2022 utlyses upp till 12 platser med särskilt lönekostnadsbidrag från Region Stockholm för kliniskt verksamma inom Region Stockholm. Ytterligare 6 platser utlyses utan sådan finansiering och utan krav på klinisk anknytning i Region Stockholm. Utlysningen öppnar den 8 november.

Vem vänder sig utbildningen till?

Utbildningen vänder sig till kliniskt aktiva, oavsett yrkeskategori, med ett intresse för primärvården. Sökanden ska vara antagen doktorand eller bli antagen senast tre veckor innan kursstart.

Behörighet

Behörig att söka till de finansierade platserna i forskarskolan är den som är kliniskt verksam inom Region Stockholm, inklusive personer som är anställda hos vårdleverantörer som har samarbetsavtal med Region Stockholm. Samtliga sökande till forskarskolan ska ha en klinisk tillhörighet genom tillsvidareanställning, ST-block eller annat längre åtagande. Underskrift från verksamhetschef (eller motsvarande) om beviljad ledighet för att delta i obligatoriska moment krävs för att bli antagen.

Den sökande måste vara antagen som doktorand senast tre veckor innan start av den första kursen inom forskarskolan, d.v.s. senast 7 september 2020. Vid själva ansökningstillfället behöver den sökande således inte vara antagen. Doktorander som genomgått halvtidskontroll eller har gjort mer än motsvarande två års heltidsstudier som doktorand är inte behöriga att söka. Vid frågor om behörighet, kontakta kursansvarig Maria Flink (kontaktuppgifter nedan).

Möjlighet till lönekostnadsbidrag

Forskarskolan ersätter maximalt 12 deltagares kliniker med 6748 kr + lönekostnadspåslag per vecka under de aktuella kursperioderna (16 veckor) under förutsättning att verksamhetschef/motsvarande intygar att kursdeltagaren kommer att beviljas tjänstledigt med lön under varje kursperiod. Under kursperioderna kommer det inte att ges utrymme för parallell klinisk verksamhet.

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 30 mars 2020 kl. 12.00. Ansökan görs på blankett (se nedan under Dokument) och komplett ifylld ansökan scannas och mejlas till registrator@ki.se. I ämnesraden på mejlet måste det stå diarienummer 3-1422/2020.

Endast fullständiga ansökningar med signerade intyg av handledare och verksamhetschef/motsvarande kommer att beaktas.

Varje ansökan bedöms utifrån följande aspekter:

  • Projektets vetenskapliga kvalitet, genomförbarhet och relevans för primärvården
  • Sökandens erfarenhet och motivering till ansökan

Meddelande om antagning går ut i slutet av maj 2020.

Kursperioder

Tidsram forskarskolan
Block 1 vecka 41 – 42, 2020
Block 2 vecka 47 – 48, 2020
Block 3 vecka 11 – 12, 2021
Block 4 vecka 17 – 18, 2021
Block 5 vecka 41 – 42, 2021
Block 6 vecka 47 – 48, 2021
Block 7 vecka 11 – 12, 2022
Block 8 vecka 17 – 18, 2022

Kontakt

För ytterligare information om forskarskolan, kontakta:

Maria Flink

Kursansvarig
070-2788357

Styrgrupp för forskarskolan

Johan Ärnlöv

ordförande

Axel, Carl Carlsson

forskarskoledirektor

Maria Flink

Kursledare
070-2788357

Maria Hagströmer

Styrgruppsmedlem

Ann-Helen Patomella

Styrgruppsmedlem

Per Wändell

Styrgruppsmedlem
08-524 887 08

Jeanette Westman

Styrgruppsmedlem

Hanna Dubois

Studentrepresentant