Introduktion till handledning i VIL

Här hittar du ett nätbaserat stöd - en introduktion till handledning i verksamhetsintegrerat lärande (VIL). Den underlättar för dig att planera och genomföra din handledning och undervisning, så att den blir rättssäker och stödjer studentens lärande.

Uppdatering av Introduktion till handledning i VIL

Ett arbete med att uppdatera materialet pågår, både gällande innehåll och upplägg. Den nya versionen utvärderas just nu i en strategisk grupp och kommer att publiceras här under 2023. Tills vidare kan du använda detta material.

Definition VIL

VIL är ett samlingsbegrepp för de pedagogiska modeller som bygger på samverkan och integration mellan högre utbildning och arbetsliv. VIL kan ske i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), studiebesök, auskultation, hospitering eller fältstudier inom öppen och sluten hälso- och sjukvård, omsorg eller annan relevant verksamhet. 

Introduktion till handledning i VIL

Introduktion till handledning i verksamhetsintegrerat lärande vänder sig till dig som har ett uppdrag som handledare/lärare för högskole- eller universitetsstudenter i verksamhetsintegrerat lärande. Mycket av innehållet är inriktat på klinisk undervisning men även du som har studenter i preklinisk miljö och annan typ av undervisning kan ha nytta av kursens innehåll.

Syftet är att stärka dig i rollen som handledare/lärare i verksamhetsintegrerat lärande så att handledningen/undervisningen främjar studenternas lärande och sker inom fastställda ramar.

Kursen är uppdelad i olika avsnitt och täcker det mest väsentliga för en introduktion till handledning. När du gått igenom hela kursen kan du få ett intyg som du själv kan skriva ut.

Om filmerna

Du kan också se filmerna via KI Play.

Öka hastigheten

Du kan öka uppspelningshastigheten på filmerna genom att välja det i nederkant i spelaren: 1x, 1,25x, etc.

Introduktion

1. Ramar och resurser

I detta avsnitt får du en genomgång av olika styrdokument och stödfunktioner. Detta kommer att underlätta för dig att ge studenten en så rättssäker handledning och undervisning som möjligt. Dessutom kommer du introduceras för de olika uppdragen som finns inom VIL.

2. Verksamhetsintegrerat lärande

Avsnittet om verksamhetsintegrerat lärande (VIL) ger dig dels en inblick i vad VIL är och dels vad handledning i VIL kan innebära. I detta avsnitt kan du fördjupa dig i bland annat pedagogiska perspektiv, handledning som process och olika handledningsmodeller.

Även du som har annan typ av undervisning har nytta av detta avsnitt. 

3. Studentens lärande

Syftet med detta avsnitt är att ge dig en ökad förståelse för vad lärande kan innebära och vilka olika former det kan anta. Lärandets olika former diskuteras utifrån olika lärstilar och reflektionens betydelse.

4. Att vara handledare

Syftet med detta avsnitt är att du ska få en inblick i vad det innebär att ha ett handledar- eller läraruppdrag. Aspekter som berörs i avsnittet är bland annat återkoppling, bedömning, interprofessionellt lärande och peer learning.

5. Etik och lika villkor

Här får du information om etik och lika villkor. Avsnittet ger en bild av vilka etiska frågeställningar som du, som handledare eller lärare, kan ställas inför. Avsnittet belyser även lika villkor i utbildningssituationen.

Introduktion till handledning - pdf:er

Ytterligare utbildning

För högre nivåer av pedagogiska funktioner rekommenderas fördjupning i pedagogik genom ytterligare utbildning, exempelvis Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp.

Stepping stones är kursmoduler som kan byggas ihop till en pedagogisk utbildning. Olika Stepping stones kan kombineras så att de motsvarar innehållet i kursen “Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning”. Läs mer om Stepping stone-kurser.

Modell för pedagogisk kompetens

Titta gärna på modellen för pedagogisk kompetens kopplad till funktioner i VIL. Den visar, på ett förenklat sätt, vilka nivåer det finns för pedagogiska funktioner och vilken pedagogisk kompetens/utbildning som rekommenderas för de olika nivåerna.

Litteratur

Som referenslitteratur till denna kurs har främst dessa tre böcker använts:

  • Mogensen, Ester, Thorell-Ekstrand, Ingrid & Löfmark, Anna (2010). Klinisk utbildning i högskolan: perspektiv och utveckling inom verksamhetsförlagd utbildning. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur.
  • Silén, Charlotte & Bolander Laksov, Klara (red.) (2013). Att skapa pedagogiska möten i medicin och vård. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur.
  • Biggs, John B. & Tang, Catherine SoKum (2011). Teaching for quality learning at university: what the student does. 4., [rev.] ed. Maidenhead: Open University Press.

Kontakt

Kontakta Enheten för Undervisning och lärande (UoL).

Om Introduktion till handledning i VIL

Produktionen nätbaserat handledarstöd har tagits fram av CKU (Centrum för klinisk utbildning), idag en del av Enheten för Undervisning och lärande vid KI, i samarbete med Bergtagen Webb & Kommunikation och animatör Elisabet Ericson.

Intyg

JF
Innehållsgranskare:
Louise Grännsjö
2022-11-14