Karolinska Institutet - Region Stockholm Forskarskola i molekylärmedicin för kliniker, 2024-2026

Karolinska Institutet (KI) ger i samarbete med Region Stockholm en forskarskola för kliniker med inriktning mot molekylärmedicin. Forskarskolan erbjuder kliniskt verksamma personer med forskningsintresse ett kursprogram i klinisk forskningsmetodik med betoning på translationell laborativ forskning.

Kursprogrammet omfattar dels vetenskapliga baskurser, dels ämnesinriktade kurser innehållande teoretiska och praktiska moment som är tillämpbara inom olika kliniska forskningsområden. Forskarskolan omfattar 4 veckor per termin i 4 terminer.

Kursprogrammet som ska följas i sin helhet är anpassat till den Allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet (KI). I övrigt innehåller programmet fördjupningar inom ett antal ämnesområden som berör de flesta kliniska forskningsområden. Utöver teoretiska kunskaper inom dessa ämnesområden fokuserar forskarskolan på att kursdeltagarna ska få en bred insikt i de olika metoder och tekniker som används inom klinisk experimentell forskning. Flera av delkurserna innehåller därför praktiska moment och demonstrationer av olika analytiska tekniker, och lärare och forskare från flera av KI:s institutioner deltar, liksom forskare från andra universitet och SciLifeLab.

Utlysning

Utlysningsperiod för platser i forskarskolan som startar hösten 2024

Utlysningen öppnar 12 januari 2024, och sista dag för ansökan är 13 mars 2024 kl. 14:00.

Besked om vilka som erbjuds en plats lämnas senast i slutet av maj.

Vem vänder sig forskarskolan till?

Forskarskolan vänder sig till kliniskt aktiva doktorander vid KI.  Sökande som redan är antagen som doktorand bör inte ha passerat halvtidskontroll eller genomfört mer än motsvarande två års heltidsstudier som doktorand.

Den sökande ska vara kliniskt verksam inom Region Stockholm och ha en verksamhetstillhörighet genom tillsvidareanställning, ST-block eller annan anställning som varar under forskarskoletiden.

Den sökande måste vara antagen till forskarutbildning vid start av forskarskolan. Vid själva ansökningstillfället behöver den sökande således inte vara antagen. Om man ej är antagen vid ansökningstillfället måste man senast 3 veckor innan kursstart skicka kompletterande intyg om att antagning är genomförd. Aktuell institution på KI bör kontaktas så snart som möjligt så att den tilltänkta handledaren kan ansöka om att en doktorandplats inrättas.

För allmänna frågor om behörighet, 

kontakta kursadministratör Philipp Kreft philipp.kreft@ki.se

Läs mer om KI:s antagningsprocess här.

Behörighet

Behörig att söka är den som:

 • är kliniskt verksam läkare eller tandläkare, eller har annan klinisk profession med motsvarande grundutbildning i fysiologi, medicinsk kemi, cellbiologi och molekylärbiologi
 • har ett varaktigt förordnande inom Region Stockholm eller hos vårdleverantörer som har samarbetsavtal med Region Stockholm
 • är doktorand vid KI eller förväntas bli det senast tre veckor innan kursstart

Bedömning av ansökan

Varje ansökan bedöms utifrån två aspekter:

 • Projektet - vetenskaplig kvalitet, genomförbarhet och relevans
 • Sökanden - erfarenhet och motivering till ansökan

Ansökan

Ansökan skickas in elektroniskt i ansökningssystemet KI Prisma under utlysningsperioden.

Ansökan ska innehålla:

 • CV (max 2 sidor, på engelska)
 • Beskrivning av forskningsplanen, max 3 sidor inkl. referenser, på engelska
 • Motivering till ansökan (varför sökande vill och behöver gå just denna utbildning), max 1 sida, på engelska
 • Signerat intyg från handledare som understryker sökandes lämplighet för och behov av utbildning genom forskarskolan
 • Signerat intyg från klinisk verksamhetschef/motsvarande om att sökande kommer att beviljas tjänstledighet med lön för de aktuella kursperioderna
 • LADOK-utdrag, endast för sökande som redan genomfört någon forskarutbildningskurs

 

Endast fullständiga ansökningar med signerade intyg av handledare och verksamhetschef/motsvarande kommer att beaktas.

Kurser

Forskarskolan omfattar sammanlagt 16 veckor heltidsstudier (24 hp) och pågår under två år, uppdelat i kursblock om fyra veckor per termin. (Kursplan finns längst ned på sidan under rubriken Documents)

Kursprogrammet som ska följas i sin helhet ger grundläggande kunskaper i vetenskaplig metodik och är anpassat till den Allmänna studieplanen för doktorander vid Karolinska Institutet. I övrigt innehåller det en fördjupning i forskningsmetodik med särskild tonvikt lagd på translationell laborativ-experimentell forskning. Utbildningen kräver kunskaper i svenska och engelska.

Lista kurser – Forskarskolan i molekylärmedicin för kliniker

Lönekostnadsbidrag från Region Stockholm

Region Stockholm ersätter deltagares kliniska verksamheter med 57 181 kr per block (4 kursveckor) under förutsättning att verksamhetschef eller motsvarande vid ansökan har intygat att kursdeltagaren kommer att beviljas tjänstledigt med lön under kursveckorna. Beloppet inkluderar PO-tillägg (sociala avgifter).

Under kursveckorna kommer det inte att finnas utrymme för parallell klinisk verksamhet.

Kursperioder forskarskolan 2024-2026

Tidsram forskarskolan 2022-2024
Från datum Till datum
Block 1 2024-11-04 2024-11-29
Block 2 2025-03-10 2025-04-04
Block 3 2025-11-03 2025-11-28
Block 4 2026-03-02 2026-03-27

Kontakt

För ytterligare information, kontakta:

Profile image

Anna Matton

Direktor
+46852483559
Profile image

Ioanna Markaki

Biträdande direktor
Profile image

Philipp Kreft

Kursadministratör
Profile image

Erik Sundström

Ordförande i styrgruppen

Documents

AM
Innehållsgranskare:
Philipp Kreft
2024-02-15