Riktlinjer för inrättande av KI-interna och KI-styrda centrum för forskning

  • Diarienummer: 1-028/2023
  • Dnr föreg. version: 1-698/2015
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Gäller fr.o.m. 2023-03-01
  • Beslut: Beslut
  • Dokumenttyp: Riktlinjer
  • Handläggs av avdelning/enhet: Kansliet för forskning och forskarutbildning
  • Beredning med: Juridiska avdelningen
  • Revidering med avseende på: Förnyade riktlinjer

Inledning och syfte

Vid KI kan satsningar på särskilda forskningsområden formaliseras organisatoriskt genom inrättandet av ett forskningscentrum. KI-interna och KI-styrda centrum för forskning ska hanteras enligt Riktlinjer för inrättande av KI-interna och KI-styrda centrum för forskning (dnr: 1-28/2023) och enligt dessa anvisningar.  Anvisningarna kompletterar Riktlinjer för inrättande av KI-interna och KI-styrda centrum för forskning (dnr: 1-28/2023) och syftar till att åstadkomma en enhetlig hantering gällande centrumbildningars inrättande och uppföljning, inklusive uppgifter om ett centrums webbsida och övergripande principer vid avveckling av ett centrum. 

Riktlinjerna i sin helhet