Vad är KI ELN?

ELN är ett tillförlitligt sätt dokumentera forskningsplanering och forskningsresultat.


Från 1 januari 2019 är det obligatoriskt för KI-forskare att dokumentera sin forskning elektroniskt.

Beslutet togs av rektor den 20e juni 2017 (Elektronisk dokumentation av forskning, DNR: 1-590 / 2017), efter diskussioner med den dåvarande forskningsnämnden och prefektgruppen.

Forskningen vid KI sträcker sig över många olika forskningsområden, från pre-klinisk forskning till epidemiologisk och klinisk forskning, med olika behov och krav på dokumentation.


KI ELN kan anpassas för att tillgodose dessa olika behov och utgör ryggraden för forskningsdokumentation vid KI.

KI ELN underlättar också interaktion och samarbete inom och mellan forskningsgrupper.

För att få tillgång till och använda KI ELN krävs att det har ett KI-ID eller ett KI-student-ID.

För externa användare betyder det att de måste vara anknutna till KI, detta kan underlättas av IDAC-administratörer vid varje avdelning.Det

Sedan 2010 när det introducerades för forskare vid KI har användningen av ELN inom KI vuxit.

Det finns idag 5622 aktiva KI ELN användare och det har skapats 241676 experiment

Varför ska forskning dokumenteras?

All forskning som utförs vid KI bör dokumenteras.

Forskningsdokumentation vid KI bör göras på ett sådant sätt att det är möjligt för anställda och externa kollegor att följa och granska forskningen.

Forskningsdokumentation vid KI omfattas av internationell och nationell lagstiftning och av KI: s riktlinjer för planering, genomförande och dokumentation av experimentell, epidemiologisk och klinisk forskning.

Forskningsdokumentation bör omfatta forskningens intellektuella och praktiska sidor, samt hänvisa till de administrativa dokument som rör forskningen.

KI ELN fördelar

Några av fördelarna med att använda KI ELN jämfört med labböcker i pappersformat är:

KI ELN

• Lagra data / information på ett ställe.
• Informationen kan nås av alla forskargruppens medlemmar och samarbetspartners
• Forskningsdokumentation och resultat blir sökbara.
• När korttidsstudenter eller gästforskare lämnar forskargruppen kommer data fortfarande att finnas tillgängliga för gruppen.
• Kodade personuppgifter kan lagras i KI ELN eftersom tillgången till informationen är begränsad till behöriga personer och audit trail möjliggör spårning av vem och när de ser resultaten. Läs mer om GDPR på KI.
• Spårbarheten i forskningen är mycket robust.
• Tillgång för att visa / lägga till data kan anpassas för varje person inom projektet.
• KI ELN är mycket säker, och säkerheten övervakas och förbättras minst vartannat år av en riskbedömning som utförs av en extern partner.
• Data lagras automatiskt och systemet säkerhetskopieras varje timme och igen var 24: e timme. Uppgifterna lagras på två olika servrar runt Stockholm för att säkerställa redundans och säkerhet.

KI ELN

• Elektronisk dokumentation kan hjälpa forskare att möta ökande krav på insyn från finansiärer och tidskrifter.
• Elektronisk dokumentation begränsar risker för felaktig uppförande och bedrägeri.
• Möjlighet att spara tid genom att använda experimentmallar.
• Central administration och stöd vid KI.

AP
Innehållsgranskare:
2024-06-13