Forskarskolor

Ett antal forskarskolor för forskarstuderande (doktorander) har etablerats på Karolinska Institutet (KI) under de senaste åren. Forskarskolorna har mer schemalagda lärandeaktiviteter än den traditionella forskarutbildningen och riktar sig främst till doktorander som är verksamma inom vården. Studenterna inom forskarskolorna läser gemensamma kurser och deltar i andra gemensamma aktiviteter.

Vid KI finns det ett antal lokala samt nationella forskarskolor och en internationell forskarskola. Fem av de lokala forskarskolorna riktar sig till kliniker och drivs av KI i samarbete med Region Stockholm. Forskarskolorna skiljer sig åt på många sätt, t.ex. avseende storleken på kurspaketet.

Lokala forskarskolor

Översikt över lokala forskarskolor vid KI
Hälsovetenskap Syftet är att stärka den hälso- och vårdvetenskapliga utbildningen på forskarnivå samt att stimulera forskning av hög kvalitet med nära anknytning till vården. Ett fokusområde inom den nya forskarskolan kommer vara implementeringsforskning.
Allmänmedicin (KI-Region Stockholm) Syftet är att ge en fördjupad utbildning i forskningsmetodik för dig som är kliniskt aktiv, t.ex. fysioterapeut, psykolog, läkare, socionom, arbetsterapeut eller sjuksköterska, och har stort intresse för forskning.
Epidemiologi (KI-Region Stockholm) Syftet är att ge en fördjupad utbildning i framför allt kvantitativ forskningsmetodik till kliniskt aktiva personer som har stort intresse för forskning.
Klinisk psykiatri (KI-Region Stockholm) Syftet är att ge kliniskt aktiva personer inom området psykiatri aktuell kunskap om mekanismer för uppkomst av psykiska sjukdomar och en fördjupad utbildning i forskningsmetodik med tonvikt på kvantitativ metodik inom området psykiatri.
Molekylärmedicin (KI-Region Stockholm) Syftet är att ge kliniskt aktiva personer med forskningsintresse en fördjupad utbildning i klinisk forskningsmetodik med betoning på translationell experimentell forskning.
Klinisk behandlingsforskning (KI-Region Stockholm) Syftet är att kliniskt aktiva doktorander ska tillägna sig ett vetenskapligt, kritiskt, analytiskt och forskningsetiskt förhållningssätt och fördjupade kunskaper i praktisk klinisk forskningsmetodik för att kunna prioritera, planera och bedriva forskning inom områden som har patientnytta.

Nationella forskarskolor

Översikt över nationella forskarskolor
Nationella forskarskolan i medicinsk bioinformatik De 43 anslutna fakultetsmedlemmar inkluderar de flesta av de ledande bioinformatikerna i Sverige, och forskarskolan samarbetar också med NORBIS i Norge. Tillsammans med de andra doktoranderna i forskarskolan, kommer detta att utgöra en viktig del av ditt framtida vetenskapliga nätverk.
Nationell forskarskola i klinisk och translationell cancerforskning (NatiOn) Syftet är att erbjuda ett skräddarsytt paket av kurser som kunskapsbas för framtida kliniska forskare i cancerområdet. Programmet täcker framförallt molekylär onkologi och forskningsmetodik för blivande kliniskt aktiva personer inom området cancer.
Nationell tvärvetenskaplig forskarskola i registerbaserad forskning (SINGS; på engelska) Syftet är att stimulera interdisciplinär forskning och ge en fördjupad kunskap om och förståelse för hur registerdata kan och bör användas i forskning.
Nationell forskarskola i infektion och antibiotika Syftet med programmet är att stärka den nationella rekryteringsbasen av forskare inom infektion och antibiotika samt öka nationell samverkan.
Nationell forskarskola om åldrande och hälsa (SWEAH) Syftet med skolan är att erbjuda tvärvetenskapliga kurser inom åldrande och hälsa för anslutna doktorander. SWEAH arrangerar också aktiviteter som stödjer doktorander och postdoktorer i deras akademiska utveckling och karriär.
Nationell forskarskola i allmänmedicin (umu.se) Syfte är att ge doktorander i allmänmedicin möjligheter och erfarenheter utöver det som ges via ordinarie doktorandutbildning. Forskarskolan vill stimulera till kreativa och hållbara miljöer för forskning i primärvård och uppmuntra multidisciplinär forskning.
Mälardalområdets forskarskola i vårdvetenskap (samarbete med tre andra lärosäten) Syftet är att ge en multiprofessionell forskarutbildning av hög kvalitet integrerad med undervisning inom något hälsoprofessionsprogram för att stärka kopplingen mellan forskning och utbildning samt stimulera till lärarförsörjning inom hälso- och sjukvårdsutbildningar.
Forskarskola i medicinsk pedagogik Syftet är att bidra till att säkra kompetensförsörjningen av lärare med utbildning på forskarnivå som kan undervisa på hälso- och sjukvårdsutbildningar. Genom att integrera pedagogisk teori med undervisningspraktik inom hälso- och sjukvård erbjuder forskarskolan en möjlighet att utveckla kunskap om lärandeprocesser, både på individ- och organisationsnivå. Detta förväntas bidra till en starkare forskningsförankring av utbildningsprogrammen..

Internationella forskarskolor

Översikt över internationella forskarskolor
School of Health Innovation The aim of this course is to equip the healthcare and life science researchers with tools and knowledge to innovate services for patients, create new companies with their research ideas, or bring their research ideas and talent into existing companies.

Avslutade forskarskolor

Översikt över avslutade forskarskolor vid KI
Graduate School for Hearing Disabilities in working life Syftet var att utveckla en vetenskaplig grund för högkvalitativ forskning inom området hörsel i arbetslivet.
Nationell forskarskola i global hälsa Syftet var att uppnå en tvärvetenskaplig samverkan inom utbildning och forskning genom att samordna befintliga kurser och seminarier inom global hälsa och utveckla nya kurser för att förbättra kvaliteten i forskarutbildningen. Syftet var också att öka deltagandet av de samarbetande institutionerna i låg- och medelinkomstländer samt att skapa ett formaliserat nätverk av institutioner i Sverige och samarbetsländerna.
Nationell forskarskola i vård och omsorg Syftet med forskarskolan var att utveckla en vetenskaplig verksamhet med hög kvalitet inom kunskapsområdet vård och omsorg.
Nationell klinisk forskarskola i odontologi Syftet var att stärka utvecklingen av behandlingsforskning i svensk tandvård och stimulera utbildningen av forskare med rätt kompetens och nätverk för framtiden.
Nationell forskarskola inom klinisk psykiatri Syftet var att ge en fördjupad utbildning i framför allt kvantitativ forskningsmetodik till kliniskt aktiva personer inom området psykiatri.
Forskarskolan i vårdvetenskap Syftet var att ytterligare stärka den vårdvetenskapliga utbildningen vid KI på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt utveckla en vetenskaplig verksamhet med hög kvalitet inom kunskapsområdet avseende såväl djup som bredd.
KI SÖS kliniska forskarskola Syftet var att förse deltagarna med grundläggande kunskap i kritiskt, etiskt vetenskapligt tänkande, ge en introduktion till klinisk forskning, fungera som inspirationskälla samt att förse doktoranden med de verktyg som behövs i det praktiska genomförandet av forskningsprojekt.
Internationell forskarskola inom Alzheimers sjukdom och synaptisk dysfunktion Syftet var att utbilda en ny generation av Alzheimerforskare med ett innovativt och translationellt synsätt samt att genom ett gemensamt forskarprogram med internationella samarbeten kartlägga mekanismerna bakom nedbrytningen av synapserna i Alzheimers sjukdom.
Nationell klinisk forskarskola i kroniska inflammationssjukdomar Syftet är att ge de nödvändiga verktygen för att utveckla metoder för förebyggande av kroniska inflammatoriska sjukdomar och nya behandlingsalternativ för patienter och genomföra erhållna vetenskaplig kunskap i en klinisk miljö.
Allmänvetenskap för kliniker Skolan hade samma innehåll som KI SÖS kliniska forskarskola och gavs av samma institution.

Styrdokument för ansvariga för forskarskolor vid KI

IV
Innehållsgranskare:
Anna Gustafsson
2023-06-27