Forskarskola Karolinska Institutet - Region Stockholm inom klinisk psykiatri

Karolinska Institutet (KI) erbjuder i samarbete med Region Stockholm en forskarskola med inriktning mot klinisk psykiatri för personer verksamma inom Region Stockholms verksamhetsområde. Syftet är att ge kliniskt aktiva doktorander inom området psykiatri aktuell kunskap om mekanismer för uppkomst av psykiska sjukdomar, och ge en fördjupad utbildning i forskningsmetodik med tonvikt på kvantitativ metodik inom området psykiatri.

Utlysning

Deadline för ansökan är den 9:e mars 2021. Utbildningsprogrammet som startar till hösten 2021 kommer att omfatta sammanlagt 16 veckor heltidsstudier (24 hp) och pågå under två år, uppdelat på fyra block om vardera fyra veckor. 11 platser utlyses. Besked om antagning lämnas senast i slutet av maj 2021.

Vem vänder sig utbildningen till?

Utbildningen vänder sig till doktorander. Sökande som redan är doktorand bör inte ha passerat halvtidskontroll. Den sökande ska vara kliniskt verksam inom Region Stockholm och ha en verksamhetstillhörighet genom tillsvidareanställning, ST-block eller annan anställning som varar under forskarskoletiden.

Om den sökande inte är antagen till utbildning till forskarnivå vid ansökningstillfället behöver den tilltänkta huvudhandledaren ge en kort beskrivning av i vilket skede man är i antagningsprocessen och när registrering kan tänkas ske. Den sökande måste vara antagen senast tre veckor före kursstart HT 2021 och måste skicka kompletterande intyg om antagning till Katarzyna Kumanowska.

Behörighet

Behörig att söka är den som:

 • är kliniskt verksam och har ett varaktigt förordnande inom Region Stockholm eller hos vårdleverantörer som har samarbetsavtal med Region Stockholm under forskarskoletiden
 • är doktorand vid Karolinska Institutet eller förväntas bli det senast tre veckor innan kursstart HT 2021

Bedömning av ansökan

Varje ansökan bedöms utifrån två aspekter:

 • Projektet - vetenskaplig kvalité, genomförbarhet och relevans
 • Sökanden - erfarenhet och motivering

Dessutom kommer de sökandes arbetsställe att vägas in så att spridning över olika sjukhus och Region Stockholms verksamhetsområde uppnås. Vid antagningen av kursdeltagare kommer KI:s jämställdhetsmål att beaktas.

Ansökan

Ansökan inlämnas i 1 original samt 4 sammanhäftade kopior.

Ansökan ska innehålla och sorteras i här nämnda ordning:

 • Ansökningsblankett
 • CV (max två sidor) på engelska
 • Beskrivning av forskningsplanen (max tre sidor inkl. referenser) på engelska.
 • Motivering till ansökan (varför jag vill och behöver gå just denna utbildning) på engelska.
 • Intyg på engelska från handledare som understryker sökandes lämplighet för och behov av utbildningen.
 • Intyg från klinikchef om att vederbörande kommer att beviljas tjänstledighet med lön för de aktuella kursperioderna.
 • Ev. kompletterande beskrivning från tilltänkta handledare för sökande som ännu ej är registrerade doktorander vid antagningstillfället (den sökande måste vara antagen senast tre veckor före kursstart (HT 2021) och efter antagningen måste kompletterande intyg skickas till Katarzyna Kumanowska).

Skicka ansökan till:

REGISTRATORSKONTORET
Märk kuvertet med diarienummer dnr 3-5407/2020 
Karolinska Institutet
171 77 STOCKHOLM

Kursperioder

Utbildningsprogrammet omfattar sammanlagt 16 veckor heltidsstudier (24 hp) och pågår under två år, uppdelat på fyra block om vardera fyra veckor.

Forskarskolan ersätter kursdeltagarens klinik med 6748 kr + lönekostnadspåslag per vecka under de aktuella kursperioderna under förutsättning att klinikchef/motsvarande intygar att kursdeltagaren kommer att beviljas tjänstledigt med lön under varje kursperiod. Under kursperioderna kommer det inte att ges utrymme för parallell klinisk verksamhet eller forskning.

Tidsram forskarskolan 2021
Forskarskolan som startar hösten 2021 Från datum Till datum
Block 1 2021-09-13 2021-10-08
Block 2 2022-01-24 2022-02-18
Block 3 2022-09-12 2022-10-07
Block 4 2023-01-23 2023-02-17
Tidsram för forskarskolan som startade 2019
Forskarskolan som startar hösten 2019 Från datum Till datum
Block 1 2019-09-16 2019-10-11
Block 2 2020-01-20 2020-02-14
Block 3 2020-09-14 2020-10-09
Block 4 2021-01-25 2021-02-19

Kursprogrammet som ska följas i sin helhet är anpassat till det obligatoriska basblocket för doktorander vid KI. Forskarskolan innehåller en fördjupning i epidemiologisk metodik och biostatistik, samt psykiatrisk forskningsmetodik inom bland annat genetik, neurobiologi och hjärnavbildning. Notera att kursen Kvalitetssäkring av klinisk forskning som är obligatorisk för doktorander som ska bedriva klinisk forskning inte ingår i forskarskolans kurspaket. Obligatoriska kurser för doktorander vid KI framgår från den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap.

Målet är att deltagarna efter fullgjord utbildning ska kunna:

 • formulera specifika vetenskapliga hypoteser
 • designa kliniska experimentella såväl som observationella studier
 • skriva ansökningar för forskningsanslag och till etikprövningsnämnd
 • genomföra datainsamlingar
 • självständigt och i samarbete med statistiker analysera data
 • tolka resultat
 • skriva vetenskapliga rapporter
 • kritiskt granska vetenskapliga publikationer

Mer information

För ytterligare upplysningar om forskarskolan, kontakta:

Katarzyna Kumanowska

Utbildningsadministratör