Docentur vid Karolinska Institutet

Docenttiteln är nationellt välkänd och är sedan lång tid ett erkänt uttryck för vetenskaplig och pedagogisk kompetens. Titeln ger av hävd ’venia docendi’, det vill säga ’rätten att undervisa’ och handleda på alla nivåer på universitet och högskolor, liksom att utvärdera forskning och utbildning.

En docent vid KI ska ha disputerat och därutöver avsevärt breddat och fördjupat sin vetenskapliga och pedagogiska skicklighet, samt sin lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet. Vidare krävs bred och djup kunskap och förståelse inom ämnesområdet. Docenturens ämnesbenämning ska spegla huvudsaklig vetenskaplig och pedagogisk inriktning, och benämnas i enlighet med svensk standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011

Både rättigheter och skyldigheter

En docent ska ha en tydlig anknytning till och vara till nytta för KI genom att bedriva både undervisning och forskning. Docenturen ger på så sätt en legitimitet åt innehavaren och är en viktig drivkraft för akademisk meritering. Man förväntas som docent också att åta sig andra uppdrag som till exempel pedagogiska uppdrag, handledarskap, ledamot i betygsnämnd, sakkunniguppdrag, uppdrag som fakultetsopponent, administrativa uppdrag, samt samverkan med det omgivande samhället. 

Antagen docent med pågående anställning på KI får ett lönepåslag med 3300 SEK. Institutionen sköter administrationen.  

Regelverk 

I Föreskrifter för docentur vid Karolinska Institutet (Dnr 1-1016/2019) finns behörighets­­­krav och bedömningsgrunder för docentur fastställda. Behörig att antas som docent har den som utöver doktorsexamen eller motsvarande är regionalt etablerad och nått ett visst internationellt erkännande inom sitt ämnesområde.

I anvisningarna ges en närmare beskrivning bland annat av hur ansökan ska utformas och hur bedömningen av sökande ska genomföras.

Handläggning 

Den genomsnittliga handläggningstiden, från att ansökan inkommit till att beslut om docentur fattas, är sex till åtta månader. Docenturnämnden (DN) går igenom ansökningar i den ordning de kommer in.

Vid ett första möte gör DN en övergripande bedömning av den sökandes ansökan, och fattar beslut om att antingen utse sakkunniga och skicka ansökan till prövning av sakkunniga, bordlägga ansökan för begäran om mindre kompletteringar (inom 2 månader), eller att avslå ansökan.

När utlåtande inkommit från båda sakkunniga tas ärendet upp vid ett andra möte och DN fattar då beslut om att antingen anta sökanden som docent, bordlägga ansökan för särskild komplettering, eller avslå ansökan.

Ansök om docentur

Docenturansökan skickas till docentur@ki.se i följande numrerad ordning (för mer information om hur respektive dokument ska skrivas se Anvisningar till föreskrifter):

 1. Försättssida ansökan docentur vid KI
  Se mall för ansökan om docentur
 2. KI:s meritportfölj 
  KI rekommenderar att docenturansökan skrivs på engelska och följer de särskilda instruktioner för KI:s meritportfölj. Alla rubriker i mallen ska vara med och intakta, även då sökanden inte har meriter att redovisa under en sådan.  Den kliniska portföljen kan inkluderas för sökande med kliniska meriter, men utgör inte underlag för bedömningen.
 3. Självständighetsbiografi
  Ska upprättas enligt en särskild mall för självständighetsbiografi, där sökanden kortfattat ska beskriva sin självständighet inom undervisning och forskning.
 4. Tillstyrkan från prefekt
  Prefekten ska beskriva den nytta för undervisning och forskning vid KI som den aktuella docenturen förväntas medföra. Den sökandes självständighet ska särskilt beskrivas och bekräftas. Vidare ska prefekten föreslå docenturens ämnesbenämning (docenturens ämnesbenämning ska spegla huvudsaklig vetenskaplig och pedagogisk inriktning, och benämnas i enlighet med svensk standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011), och sakkunniga, enligt Anvisningar för docentur vid Karolinska Institutet.
  Ta del av de bedömningsmatriser sakkunniga använder för respektive område här: vetenskap, pedagogik och lednings- utvecklings och samverkansskicklighet (LUS).
 5. Undervisningstabell
  Ska upprättas enligt en särskild mall för sammanställning av utbildningserfarenhet i Excel-format. 
 6. Intyg på undervisning
  Intyg från kursansvarig eller motsvarande krävs för de undervisningstimmar som redovisas i undervisningstabellen.
 7. Intyg på högskolepedagogisk utbildning
  I kursintyget ska kursens lärandemål framgå, eller bifogas.
 8. Intyg gällande doktorandhandledning
  Intyg eller skärmbild från Ladok kan fås från institutionens administratör för forskarutbildning, där doktorandhandledarskap framgår.
 9. Accepterade manuskript
  Accepterade men ännu inte publicerade artiklar ska styrkas med kopia av acceptansbrev, och manuskriptet ska bifogas till ansökan.

Pedagogisk kompetens är ett krav för att bli docent 

Pedagogiska kurser

För docentur vid KI krävs minst fem veckors högskolepedagogisk utbildning krävs, med lärandemål i enlighet med Sveriges universitets- och högskoleförbunds rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.

Enheten för Undervisning och Lärande (UoL), Karolinska Institutets medicinpedagogiska enhet, ger bland annat kurser som är meriterande för docentur. Högskolepedagogiska kurser

Överflyttning av docentur

Sökande som är docent vid annat svenskt lärosäte och önskar få docenturen överflyttad ska uppfylla KI:s kriterier för docentur för att en överflyttning ska kunna godkännas. Blankett överflyttning av docentur från ett annat lärosäte.

Docenturnämnden

Docenturnämndens viktigaste uppgifter är att bedöma om nyinkomna ansökningar om docentur är tillräckliga för att skickas ut till sakkunnigprövning och att slutgiltigt bedöma ansökningar efter att sakkunniga gett sina utlåtanden. Någon formell rätt att överklaga beslut finns inte.

Docenturnämndens ledamöter och mötestider 

Kontakt

MS
Innehållsgranskare:
2024-05-30