Den registrerades rättigheter

De vars personuppgifter behandlas, de registrerade, har rättigheter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Rättigheterna innebär i korthet att de registrerade ska få information om när och hur deras personuppgifter behandlas och ha kontroll över sina uppgifter. Därför har de rätt att i vissa fall få sina uppgifter rättade, raderade eller blockerade, eller att få ta del av eller flytta sina uppgifter. Förfrågningar om att utöva dessa rättigheter skickas till dataskyddsombudet.

Den registrerades rättigheter är:

Rätt till information

Den registrerade har rätt att få information när hans eller hennes personuppgifter behandlas. Information om personuppgiftsbehandlingen ska lämnas av den personuppgiftsansvarige både när uppgifterna samlas in direkt från den registrerade eller från annan källa. För mer information, se sidan Anvisningar för information till de registrerade.

Rätt till tillgång

Den registrerade har rätt att på begäran få besked om huruvida KI behandlar personuppgifter om denne och att i så fall få en kostnadsfri kopia av de personuppgifter som behandlas, samt att få följande information om:

  • Ändamålen med behandlingen
  • De kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller
  • Eventuella tredje parter som uppgifterna har eller kommer att lämnas ut till
  • Hur länge Karolinska Institutet planerar att behandla uppgifterna, om det inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa den perioden.
  • De rättigheter den registrerade har när det gäller behandlingen. Dessa rättigheter beskrivs mer detaljerat nedan
  • Rätten att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten
  • Förekomsten av automatiserat beslutsfattande
  • Vilka källor personuppgifterna kommer ifrån, om det inte är personen själv som är källa.

Rätt till rättelse

Den registrerade kan begära att få felaktiga personuppgifter rättade. KI är skyldigt att rätta felaktiga personuppgifter utan onödigt dröjsmål.

Rätt till radering

Den registrerade har under vissa omständigheter rätt att få sina personuppgifter raderade.

Rätt till begränsning av behandling

Den registrerad har rätt att begära begränsning av behandlingen av sina personuppgifter. Rätten till begränsning gäller bland annat när den registrerade anser att uppgifterna är felaktiga och begärt rättelse. I sådana fall kan den registrerade även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds.

Rätt att göra invändningar

Den registrerade har rätt att göra invändningar mot behandlingen om exempelvis personuppgifterna inte är korrekta, om behandlingen är olaglig eller om personuppgifterna inte längre behövs för ändamålen

Klagomål

Den registrerade har rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om denna anser att KI behandlar uppgifter om den registrerade i strid med dataskyddsförordningen.

Om du får en förfrågan från den registrerade som vill utöva sina rättigheter

Om en förfrågan rörande den registrerades rättigheter inkommer till dig ber vi dig att skicka vidare den till den juridiska avdelningen vid KI. Kontaktuppgifter till den juridiska avdelningen: dataskyddsombud@ki.se.

MG
Innehållsgranskare:
Märta Philp
2022-10-26