Den registrerades rättigheter

De personer vars personuppgifter behandlas, de registrerade, har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Dessa rättigheter innebär i korthet att de registrerade ska få information om när och hur deras personuppgifter behandlas och ha kontroll över sina egna uppgifter. Därför har de bland annat rätt att i vissa fall få sina uppgifter rättade, raderade eller blockerade, eller att få ut eller flytta sina uppgifter.

Den registrerades rättigheter är:

Rätt till information

Den registrerade har rätt att få information när hans eller hennes personuppgifter behandlas. Information om personuppgiftsbehandlingen ska lämnas av den personuppgiftsansvarige både när uppgifterna samlas in direkt från den registrerade eller från annan källa. För mer information, se sidan Anvisningar för information till de registrerade.

Rätt till tillgång

Den registrerade har rätt att få svar på om KI behandlar personuppgifter om denne samt få följande information:

  • Ändamålen med behandlingen
  • De kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller
  • Eventuella tredje parter som uppgifterna har eller kommer att lämnas ut till
  • Hur länge Karolinska Institutet planerar att behandla uppgifterna, om det inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa den perioden.
  • De rättigheter den registrerade har när det gäller behandlingen. Dessa rättigheter beskrivs mer detaljerat nedan
  • Rätten att inge klagomål till Datainspektionen
  • Förekomsten av automatiserat beslutsfattande
  • Vilka källor personuppgifterna kommer ifrån, om det inte är personen själv som är källa.

Rätt till rättelse

Den registrerade har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade.

Rätt till radering

Den registrerade har under vissa omständigheter rätt att be om att få sin personuppgifter raderade.

Rätt till begränsning av behandling

Den registrerad har rätt att begära begränsning av behandlingen av sina personuppgifter. Rätten till begränsning gäller bland annat när den registrerade anser att uppgifterna är felaktiga och begärt rättelse. I sådana fall kan den registrerade även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds.

Dataportabilitet

Den registrerade har i vissa fall rätt att få ut och använda sina personuppgifter på annat håll till exempel i en annan social medietjänst (rätten till dataportabilitet). Den som har tagit emot personuppgifterna är skyldig att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter. En förutsättning är att denna behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från den registrerade eller för att uppfylla ett avtal med den registrerade och det gäller bara sådana personuppgifter som den registrerade själv har lämnat

Rätt att göra invändningar

Den registrerade har rätt att göra invändningar mot behandlingen om exempelvis personuppgifterna inte är korrekta, om behandlingen är olaglig eller om personuppgifterna inte längre behövs för ändamålen

Automatiserat beslutsfattande

Den registrerade har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om beslutet kan ha rättsliga följder för den enskilde eller på liknande sätt i betydande grad påverka den registrerade. Automatiserat beslutsfattande kan till exempel vara ett automatiserat avslag på en kreditansökan på internet eller vid ett nekande besked från e-rekrytering via internet utan personlig kontakt.

Klagomål

Den registrerade har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen om denna anser att KI behandlar uppgifter om den registrerade i strid med dataskyddsförordningen.

Skadestånd

En person som har lidit skada på grund av att hans eller hennes personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan ha rätt till skadestånd av den eller de personuppgiftsansvariga som medverkat vid behandlingen.

Om du får en förfrågan från den registrerade som vill utöva sina rättigheter

Om en förfrågan rörande den registrerades rättigheter inkommer till dig ber vi dig att skicka vidare den till den juridiska avdelningen vid KI. Kontaktuppgifter till den juridiska avdelningen: registrator@ki.se.