Att teckna internationella samarbetsavtal vid KI

Internationella samarbetsavtal tecknas på olika nivåer inom Karolinska Institutet i enlighet med Besluts- och delegationsordning vid Karolinska Institutet. 

Informationen på denna sida avser avtal som på olika sätt bereds av eller via internationella kansliet. Dessa avtal berör sällan enskilda forskningsprojekt.

Rektor beslutar om universitetsövergripande avtal med universitet, näringsliv eller andra organisationer, eller avtal som är av särskild strategisk betydelse för KI. Förslag om nya universitetsövergripande samarbeten med utländska universitet och organisationer bereds vanligtvis via internationaliseringsnämnden.

För att ta ställning till förslag om samarbetsavtal behöver förslaget beredas ur olika perspektiv och en rad frågor bör besvaras för att ge information om ett samarbetsavtals möjliga mervärde. Viktiga aspekter är fördelar, risker och etiska frågor, åtaganden, rättigheter, förankring, kostnader och administration.

Samarbeten som rör utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå beslutar om internationella avtal om studentutbyte på utbildningsprogramnivå och om att ingå överenskommelse med svenska eller utländska lärosäten avseende utbildning som leder fram till dubbla, multipla eller gemensamma examina på grundnivå och avancerad nivå.

Samarbeten som rör forskarutbildning

Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar om att ingå överenskommelse med svenska och utländska lärosäten avseende utbildning som leder fram till dubbla, multipla eller gemensamma examina på forskarnivå.

Samarbetsavtal på institutionsnivå

Prefekt tecknar i förening med rektor institutionsövergripande avtal (en eller flera institutioner) om samverkan med institution (eller motsvarande enhet) vid utländskt lärosäte eller annan utländsk forsknings- eller utbildningsinstitution.

Inför tecknande av samarbetsavtal på institutionsnivå kontaktas Internationella kansliet vid universitetsförvaltningen för rådgivning. Samtliga avtal ska också granskas av KI:s jurister innan signering. För mer information se anvisningar för avtalsskrivning.  

Det finns begränsningar i KI:s arbets- och Delegationsordning avseende internationella samarbetsavtal som tecknas av prefekt.

Forskningsrelaterade avtal

För avtal om samarbeten som rör enskilda forskningsprojekt/studier finns riktlinjer framtagna, För mer information se Riktlinjer för forskningsrelaterade avtal. Vid frågor, kontakta Juridiska avdelningen.

Universitetsövergripande samarbeten och samarbeten inom forskarutbildning, kontakta:

Johanna Ackemar
Mia Bjerke
Lotta Lundqvist
Lise-Lotte Vedin

Samarbeten på utbildningsnivå (grund och avancerad), kontakta:

Emma Hägg

Erasmusavtal på institutionsnivå för lärarutbyte och/eller doktorandutbyte, kontakta:

Kristina Jesinkey

JA
Innehållsgranskare:
Lise-Lotte Vedin
2023-10-13