Arbetsmiljö vid NVS

KI:s verksamhet ska kännetecknas av en god fysisk, organisatorisk och social studie- och arbetsmiljö som är fri från diskriminering, kränkningar och trakasserier. NVS arbete kring värdegrund och arbetsmiljö finns beskrivet i Verksamhetsplan 2021-2023 (se länk till höger).

Prefekt har det övergripande arbetsmiljöansvaret på institutionen. I delegationsordningen är arbetsmiljöansvaret delegerat till sektionschef, forskargruppsledare och enhetschefer.

NVS har en arbetsmiljögrupp med representanter från alla sektioner och med representanter från både arbetsgivar- och arbetstagarsidan inklusive skyddsombud och lika villkorsombud. Gruppen ses två gånger per termin (mer frekvent vid behov) och diskuterar övergripande arbetsmiljö- och lika villkorsfrågor vid institutionen.

Enligt arbetsmiljölagen ska vi som arbetsgivare bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. En del i detta är bland annat att undersöka arbetsmiljön, göra riskbedömningar, planera åtgärder och följa upp. Exempel på undersökningar kan vara fysisk skyddsrond, HR-pulsenkät/medarbetarundersökning och medarbetarsamtal.

Vi är varandras arbetsmiljö och alla på NVS har ett ansvar att bidra till en god arbetsmiljö och att rapportera om missförhållanden. Institutionens alla medarbetare skriver under uppförandekoden och lovar därmed att behandla alla lika och med respekt.

Vikten av lika villkor för alla och en god arbetsmiljö på KI betonas också i KI:s Strategi 2030.

Vid NVS finns två ombud för lika villkor. Ombuden utses av prefekt för att tillsammans med institutionens ledning driva och samordna arbetet inom lika villkor.

Kontaktuppgifter

 

Studenternas arbetsmiljö