Information om trakasserier, diskriminering och kränkande särbehandling

Kvinnlig läkare som bekymrat tar sig för pannan
Foto: Getty Images

Vart kan jag vända mig om jag blivit utsatt?

Om du upplever dig trakasserad, diskriminerad eller utsatt för kränkande särbehandling uppmanar vi dig att kontakta din chef. Du kan även vända dig till NVS HR alternativt ett skyddsombud eller facklig representant. Det finns inga formkrav för hur en anmälan ska se ut. För mer information om vart du kan vända dig och hur ett ärende hanteras, se länk till riktlinjer och rutin nedan.

För att arbetsgivarens utrednings- och åtgärdsskyldighet ska inträda och för att kunna komma till rätta med det som hänt, behöver vi som arbetsgivare på något sätt få kännedom om missförhållanden. Det är därför av yttersta vikt att du som utsatt, om möjligt, i första hand kontaktar din närmaste chef men om det inte är lämpligt kan du vända dig till NVS HR alternativt ett skyddsombud eller facklig representant

Incidentrapporteringssystemet:
En rapportering i vårt incidentrapporteringssystem bör även göras för att vi systematiskt ska kunna arbeta för att förebygga att något liknande inträffar igen. På NVS tas den emot och kan ses av närmaste chef samt HR vid NVS. Medarbetare kan också göra en anmälan via incidentrapporteringssystemet anonymt. Görs anmälan anonymt är risken att utredningsarbetet kan försvåras på grund av att det saknas uppgifter.

Hur ska jag agera om jag får kännedom om diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling?

Skyldigheten att agera inträder så snart arbetsgivaren (i allmänhet en person i arbetsledande ställning) eller utbildningsanordnaren får vetskap om missförhållandet på något sätt, t.ex. genom egna iakttagelser eller genom annans rapportering. För mer information om hur ett ärende ska hanteras och vilket stöd du som chef kan få i utrednings- och åtgärdsarbetet, se länk till riktlinjer och rutin nedan.