Kursansvar och medverkan i det sexåriga läkarprogrammet

Implementeringen av det sexåriga läkarprogrammet pågår. En viktig del i det arbetet är att utse kursansvariga institutioner och medverkande institutioner för de kurser som ingår i programmet. Det sista beslutet om kursansvariga institutioner och medverkande institutioner för obligatoriska kurser togs 1 november 2023. Kvar återstår att utse kursansvariga institutioner för de valbara kurser som kommer att finnas på termin 11 i det sexåriga läkarprogrammet.

Bakgrund

Processen att utse kursansvariga institutioner för obligatoriska kurser har genomförts i enlighet med Anvisningar för fördelning av kursansvar för kurs inom program fastställda av Kommittén för utbildning (KU) 2020-10-15 samt av Riktlinjer för implementering av nytt läkarprogram. Beslut om kursansvar, medverkande institutioner samt resursfördelning för de obligatoriska kurserna har fattats av en särskilt utsedd styrgrupp (Styrgruppen – Kursansvar och resursfördelning läkarprogrammet). Kursansvar för de valbara kurserna utses däremot av programnämnden för läkarprogrammet.

På termin 11 ingår två valbara perioder om 7,5 högskolepoäng vardera, där ett utbud av valbara kurser ingår i respektive period. De valbara kurserna ska förbereda studenten för läkaryrket, ge möjlighet till individuell inriktning, breddning och fördjupning inom medicin och angränsande områden samt bidra till fördjupad professionell och vetenskaplig kompetens. Första gången som termin 11 i sexåriga läkarprogrammet ges är höstterminen 2026.

Det 5,5-åriga läkarprogrammets studentvalda fördjupningskurser (SVK) fortsätter på termin 10 till och med höstterminen 2025 och på termin 11 till och med vårterminen 2026. SVK finns inte i det sexåriga läkarprogrammet.

Tidsaxeln för implementering av det sexåriga läkarprogrammet finns  i avnittet "Dokument" nedan.

Processen för kursansvar för de valbara kurserna

Till skillnad från processen för kursansvar för övriga kurser finns för de valbara perioderna inga preliminära kursplaner med specificerade lärandemål, vilket medför att den motsvarande processen för valbara perioder därför behöver ha en väsentligt annorlunda struktur och innehåll än processen för programkurserna. 

Rapporten som detaljerat beskriver utformningen av valbara kurser finns  i avnittet "Dokument" nedan.

Fas 1 – intresseanmälan för kursansvar för Valbar kurs i klinisk medicin (VKM)

Med Valbar kurs i klinisk medicin (VKM) avses en kurs med VFU som dominerande innehåll. Intresseanmälningsperioden gäller enbart intresse för Valbar kurs i klinisk medicin (alternativ A i rapporten, se ovan). Detta eftersom intresse och förutsättningar för denna typ av kurs är okända, och det därför är först efter en intresseanmälningsperiod som det finns underlag att göra en bedömning av om kursutbudet totalt kan omfatta ett tillräckligt antal kursplatser. 

Mer information om intresseanmälan för Valbar kurs i klinisk medicin

Fas 2 – intresseanmälan för kursansvar för valbar fördjupnings- och breddningskurs (VFB)

En intresseanmälan för kursansvar för valbar fördjupnings- och breddningskurs (VFB) (alternativ C i rapporten) kommer att aviseras i slutet av maj 2024. 

Fas 3 – urval och ansökningar om kursansvar

Programnämnden beslutar om urval (prel november 2024), och därefter anmodar programnämnden utvalda institutioner att inkomma med ansökningar om kursansvar.

Tidsplan

Tidsplan för kursansvar för valbara kurser
Vad När
Intresseanmälan för kursansvar för valbar kurs i klinisk medicin (VKM) skickas ut oktober 2023
Institutionerna inkommer med intresseanmälningar för kursansvar för VKM senast sista februari 2024
Programnämnden tar ställning till inkomna intresseanmälningar för VKM mars-april 2024
Programnämndens utlysning intresseanmälan för kursansvar för valbar fördjupnings- och breddningskurs (VFB) maj 2024
Institutionernas svar på intresseanmälan för kursansvar för VFB september 2024
Programnämnden beslutar om ett urval och anmodar utvalda institutioner att inkomma med ansökningar om kursansvar (både VKM och VFB) november 2024
Ansökan om kursansvar (VKM och VFB) inklusive preliminära kursplaner senast sista februari 2025
Besked om kursansvar maj 2025
Kursplaner bereds klara för beslut senast oktober 2025

Om jäv och intressekonflikter

Programnämndens ambition är att processen ska vara rättssäker och transparent. Det är inte alltid tydligt vilka beslut som kan innebära jäv i lagens mening eller enligt KIs jävsregler men det kan fortfarande finnas intressekonflikter där programnämnden måste slå vakt om förtroendet för processen och besluten. 

Att tillhöra en viss institution innebär inte nödvändigtvis jäv eller intressekonflikt. Lärarledamöterna i programnämnden tillhör alla institutioner och deltar i beslut som ibland ger den egna institutionen en fördel eller nackdel. Det är också viktigt att programnämnden/Läkarprogrammet i implementeringsarbetet kan använda personer med relevant kompetens och personer som är arvoderade av läkarprogrammet. 

En person som själv är direkt berörd av ett beslut ska inte delta i det beslutet eller på sånt sätt i beredningen att man får en egen tydlig fördel och det åligger primärt personen själv att anmäla detta men övriga i programnämnden kan också påtala detta. Till exempel ska den som aktivt deltagit i skrivande av en ansökan om kursansvar inte granska eller delta i beslut om ansökan.

Programöversikt

 

Terminsöversikt sexåriga läkarprogrammet 2LA21.
Terminsöversikt sexåriga läkarprogrammet 2LA21. Foto: N/A

Kursplaner och utbildningsplan

Först när kursansvarig institution för en kurs är utsedd, inleds arbetet med att utforma en detaljerad kursplan som fastställs av programnämnden.

Utbildningsplan för sexåriga läkarprogrammet 
 

Inkomna intresseanmälningar

För att ta del av inkomna intresseanmälningar, mejla läkarprogrammets kansli.

AK
Innehållsgranskare:
Admin för Läka…
2024-05-24