Handlingsplan miljö och klimat 2021—2024

Handlingsplan miljö och klimat 2021–2024 omfattar KI:s miljö- och klimatarbete. Handlingsplanen är ett sätt att bidra till uppfyllandet av KI:s Strategi 2030, men syftar även till att bidra till de åtaganden som KI har som statlig myndighet. Handlingsplanen konkretiserar KI:s klimatstrategi och är en del av KI:s miljöledningssystem.

Övergripande mål till 2030

 • KI ska kraftigt öka utbildnings- och forskningsinsatserna relaterat till klimatförändringar och hälsa.
 • KI ska minst halvera sina utsläpp av växthusgaser till 2030, med strävan efter att bli klimatneutralt i enlighet med internationella och nationella överenskommelser.

Detta gör vi genom att:

 • Ha en klimatneutral energianvändning.
 • Mer än halvera utsläppen av växthusgaser från resor.
 • Kraftigt minska utsläppen av växthusgaser från varor, mat, tjänster och avfall

Utbildning på grund-, avancerad-, och forskarnivå 

År 2024

► finns det lärandemål på samtliga utbildningsprogram som innebär att studenter efter examen har kunskaper och färdigheter om klimatförändringar och hälsa som en del i undervisningen relaterat till hållbar utveckling.

KI arbetar ständigt med att utveckla stöd till lärare i integrering av hållbar utveckling i undervisningen. Läs mer på sidan Integrering av hållbar utveckling inom utbildning på KI

Exempel på aktiviteter:

 • Verka för lärandemål i kurser på samtliga utbildningsprogram på grund och avancerad nivå som innebär att studenter får kunskaper och färdigheter om klimat och hållbar utveckling
 • Verka för lärandemål om klimat och hållbar utveckling i relevanta kurser på forskarnivå

Forskning

År 2024

➤ har KI:s forskning ökat inom områdena klimatförändringar och hälsa, klimatvänlig hälso-och sjukvård, samt beteendevetenskaplig forskning och prevention av ohälsa kopplad till klimatförändringar.

➤ har KI en eller flera tjänster som professor, lektor, bitr. lektor eller postdok inom ett eller flera av områdena klimatförändringar och hälsa, klimatvänlig hälso- och sjukvård, och eller beteendevetenskaplig forskning samt prevention av ohälsa kopplad till klimatförändringar.

Vid KI bedrivs forskning i internationell framkant i syfte att verka för en bättre hälsa för alla. 

Läs mer om KI:s forskning inom hållbar utveckling och hälsa 

Exempel på aktiviteter:

 • Stärka kommunikationen, och synliggöra, forskning kring hälsa relaterad till miljö, klimat och hållbar utveckling
 • Årligen anordna forskningskonferens, seminarier eller workshops med tema hälsa kopplat till hållbar utveckling
 • Utlysa forskningsmedel som bidrar till hållbar utveckling
 • Stimulera forskare att söka forskningsmedel, till exempel genom att underlätta för forskare att relatera sin forskning till hållbar utveckling

Samverkan för nyttiggörande

2024

► är klimatfrågan en integrerad del av KI:s samverkan med sin viktigaste samarbetspartner, hälso- och sjukvården.

► är klimatfrågan aktualiserad i alla större samverkansprojekt som KI medverkar i.

► bidrar KI med sin kompetens kring hälsa kopplat till klimat i flera samhällsövergripande projekt.

► har KI en viktig roll i universitetssektorn i arbetet med klimatfrågor.

Samverkan är en viktig uppgift för ett universitet. KI samverkar idag i en mängd olika sammanhang lokalt, nationellt och globalt för att bidra till en hållbar utveckling. 

Läs mer om samverkan för hållbar utveckling

Exempel på aktiviteter

 • Verka för att klimat och hållbar utveckling är en integrerad del av samverkansprojekt
 • Verka för ökad samverkan med hälsa- och sjukvården avseende miljö- och klimataspekter av sjukvården
 • Utveckla samverkan med icke-statliga organisationer och kommuner kring frågor om klimat och hållbar utveckling
 • Verka för att samarbetet Stockholm Trio aktivt arbetar för miljö, klimat och hållbar utveckling
 • Utveckla samverkan och samarbeten med studenter kring frågor som rör miljö och klimat
 • Delta aktivt i Klimatramverket för att tillsammans med andra lärosäten synliggöra universitetens aktiviteter och ansvar

Möten och resor

2024

► är koldioxidutsläppen per årsarbetskraft från tjänsteresor 40 procent lägre än år 2015.

Mellan 2015 och 2019 minskade utsläppen från KI:s resor med cirka 20 procent. Utsläppen kommer framför allt från resor med flyg inom Europa. 

Exempel på aktiviteter:

 • Främja resfria möten och konferenser, även internationellt, bland egen personal samt samarbetspartners
 • Verka för att bibehålla ett lågt flygresande efter pandemin och vid resa i större utsträckning välja tåg
 • Vid anordnande av möten och konferenser använda guiden för Hållbara möten
 • Föra en dialog med forskningsfinansiärer om digitala möten och att resor som görs inom ramen för bidragen ska ske med transportmedel med så låga utsläpp som möjligt
 • Fastställa nya riktlinjer för tjänsteresor där resfria möten samt tåg lyfts fram
 • Tillhandahålla och utveckla teknik och resurser för att ordna möten och vetenskapliga konferenser som minskar mängden flygresor, samt sprida kunskap om sådana

Energi och fastigheter

2024

► har utsläppen av koldioxid från KI:s energianvändning minskat med 50 procent per kvadratmeter, från år 2019.

► har KI:s energianvändning minskat med 15 procent per kvadratmeter, från år 2019.

Energianvändningen på KI har minskat med cirka 10 procent mellan 2019 och 2020. KI saknar egen rådighet och samarbetar med hyresvärdar. Bland annat har KI solceller på flertalet fastigheter. 

Exempel på aktiviteter:

 • Effektivisera energianvändningen t ex genom att se över användningen av dragskåp, frysar och ventilation
 • Välja energieffektiva produkter vid inköp av elektronik
 • Ställa miljö- och energikrav vid ny-, om- och tillbyggnationer
 • Verka för ett effektivt lokalutnyttjande
 • I samverkan med fastighetsägare verka för minskad energianvändning
 • I samverkan med fastighetsägare verkar för en fortsatt utveckling av hållbara campus med tex rökfria miljöer, mycket grönytor och tillgång till tillräckligt många säkra cykelparkeringar

Upphandling och inköp

År 2024

► har KI kunskap om sina utsläpp från konsumtion av varor och tjänster.

► ställs hållbarhets- och klimatkrav i samtliga relevanta upphandlingar, avrop och inköp, där så är möjligt. Kraven följs upp.

Med start hösten 2021 utreder KI klimatpåverkan från hela verksamheten. Process finns för att centralt bistå med hållbarhets- och klimatkompetens i större och mer klimatpåverkande upphandlingar. 

Exempel på aktiviteter:

 • Minska konsumtionen av varor, t ex genom att låna produkter av varandra, samordna inköp av kemikalier och se över användningen av engångsprodukter
 • Ansvara för att klimat- och hållbarhetskrav ställs i upphandlingar i syfte att det som köps in har så låg miljö- och klimatpåverkan som möjligt
 • Vid servering av mat välja alternativ med låg miljö- och klimatpåverkan i enlighet med Guide för hållbara möten
 • Utveckla samarbete med restauranger på campus i syfte att minska miljö- och klimatpåverkan från mat som serveras
 • Utreda klimatpåverkan från varor och tjänster som köps in
 • Utreda hur KI kan minska användningen av plastprodukter

Avfall

År 2024

► har det totala avfallet per årsarbetskraft i KI:s lokaler minskat med 10 procent, från år 2019.

► finns matavfallsinsamling i alla pentryn i KI:s lokaler.

Aktuell statistik över avfallet saknas för 2020. Idag finns inte möjlighet till matavfallsinsamling på något av KI:s campus. 

Exempel på aktiviteter:

 • Underlätta och informera om möjligheterna att materialåtervinna i verksamheten.
 • Införa matavfallsinsamling i alla pentryn på campus
 • Underlätta återbruk av möbler och inventarier
 • Säkerställa återtag av uttjänta datorer

Kemikalier

År 2024

►År 2024 ska arbetet med substitution, utfasning och minskning av mängden farliga kemiska produkter ha utvecklats.

KI arbetar ständigt med att minska riskerna vid användning av kemikalier. 

Exempel på aktiviteter:

 • Arbeta aktivt för att substituera farliga kemikalier
 • Effektivisera inköp och användning av farliga kemikalier med syfte att minska både inköp och avfall
 • Säkerställa att riskbedömningar görs för hantering av kemikalier och att avfallshantering inkluderas i dessa
 • Säkerställa att alla anställda som leder eller själv utför ett arbete med kemiska produkter deltar i kurs för riskbedömning
 • Arrangera utbildningar i riskbedömning och riskhantering för lärare och laboratoriepersonal

Kommunikation och kompetens

Ökad kunskap och medvetenhet om miljö- och klimatfrågor i organisationen är en förutsättning för att KI:s ska nå målen i handlingsplanen. Kommunikation och kompetensutveckling ska ske inom alla handlingsplanens områden och stötta arbetet med att nå målen. På så sätt ges alla studenter och medarbetare på KI möjlighet att bidra till att skapa en hållbar utveckling utifrån sin roll och sitt uppdrag.

Exempel på aktiviteter:

 • Introducera alla nya medarbetare till KI:s miljö- och klimatarbete
 • Regelbundet informera och inspirera kring KI:s miljö- och klimatarbete
 • Årligen anordna en hållbarhetsdag för KI:s anställda och studenter
 • Tillgängliggöra utbildning för anställda kring miljö, klimat och hållbar utveckling
 • Ha en uppdaterad hemsida där KI:s information kring hållbar utveckling samlas
MP
Innehållsgranskare:
Maya Petren
2024-04-18