Klimatkartläggning

För att få en övergripande bild av KI:s utsläpp av växthusgaser har en klimatkartläggning genomförts. Resultatet ger en bild av vilka områden vi ska fokusera på för att ha störst potential att minska KI:s utsläpp. Beräkningarna är baserade på en så kallad miljöspendanalys vilket innebär att analysen är baserad på verksamhetens inköp. Resultaten är en indikation på klimatpåverkan.

Mål att minska utsläppen

KI har tillsammans med ett stort antal andra lärosäten skrivit under Klimatramverket vars syfte är att öka takten i klimatomställningen av samhället. KI har åtagit sig att bedriva ett klimatarbete som ligger i linje med Parisavtalet och 1,5-gradersmålet. För KI betyder det att vi ska driva utvecklingen av kunskap om klimatförändringar och hälsa, samtidigt som vi minimerar vår egen klimatpåverkan. Enligt KI:s klimatstrategi ska KI minst halvera sina utsläpp av växthusgaser till 2030.

Som en del av detta har KI nu genomfört en klimatkartläggning för att titta närmare på vilka de största utsläppen är under ett år. Klimatkartläggningen gäller helåret 2019. 

 

Diagram som visar fördelningen av KI:s utsläpp. Inköp av varor 45 procent, Tjänsteresor 25 procent, Köpta tjänster 12 procent, Personal och övrigt 12 procent, Fastigheter 6 procent.
Diagram över KI:s utsläpp 2019. Foto: Källa: Klimatkartläggning

Största utsläppsposterna

Resultatet från klimatkartläggningen visar att de största utsläppen 2019 kom från inköp av varor (45 procent) och tjänsteresor (25 procent). 

Rekommendationer

I rapporten rekommenderas KI bland annat att:

  • arbeta med inköp och upphandling för att utveckla rutiner och processer för mer hållbara inköp
  • titta närmare på inköp av laboratorieutrustning för att få en bättre överblick över vilka produktgrupper och kategorier som är utsläppsintensiva
  • styra mot alternativ till flygresor (tågresor och digitala möten)
  • optimera lokalanvändningen
  • konkretisera målen och åtgärderna i handlingsplanen för miljö och klimat med tydliga mätbara mål som är möjliga att följa upp.

Vidare arbete med resultat och rekommendationer

Rådet för miljö och hållbar utveckling har tagit emot rapporten och har beslutat att under 2023 prioritera aktiviteter inom följande områden:

  • inköp av varor
  • tjänsteresor
  • livsmedel och catering.

Har du frågor eller förslag?

Har du några förslag på hur KI kan minska sina utsläpp av växthusgaser eller andra idéer kring miljöarbetet? Kontakta miljo@ki.se