Så kan du bidra till ett hållbart campus

En viktig del av KI:s hållbarhetsarbete är att ta ett miljöansvar och ett socialt ansvar i sättet på vilket KI bedriver sin verksamhet. Här följer några tips om vad du kan göra i ditt dagliga arbete för att bidra till ett hållbart campus.

Energianvändning

KI har en stor energianvändning på grund av omfattande laboratorieverksamhet.

Du kan bidra till att minska energianvändningen genom att:

 • Vid inköp, köpa in energisnål utrustning
 • Stäng av apparatur, inklusive datorer, skärmar, lampor och all annan utrustning som drar el, när den inte används
 • Stänga dragskåp som inte används
 • Inte hålla fönster öppna utan vädra bara kort vid behov.
 • Finns det delar av byggnaden som inte används? Meddela Akademiska Hus så kan vi sänka temperaturen och minska ventilationen. 

Se fler råd om att spara el på arbetsplatsen hos Akademiska Hus

Tjänsteresor och möten

Tjänsteresor utgör en stor del av KI:s klimatpåverkan, där långväga flyg står för huvuddelen.

Du kan bidra till att minska klimatpåverkan från resor genom att:

 • Hålla dig uppdaterad om KI:s riktlinjer för resor i tjänsten
 • Överväga om det är nödvändigt att resa för att mötas, eller om det är möjligt att ses digitalt
 • Välja tåg framför flyg om möjligt
 • Nyttja pendelbussen mellan KI:s campusområden
 • Använda KI:s guide för hållbara evenemang när du planerar ett möte eller konferens.

Upphandling och inköp

KI ska beakta hållbarhetsperspektivet vid all upphandling. Genom att ställa miljökrav och sociala krav vid upphandling och inköp kan KI bidra till att såväl den yttre miljön som människors livs- och arbetsvillkor förbättras. Du kan bidra genom att:

 • Fundera om inköpet verkligen behövs eller om behovet kan lösas på annat sätt
 • När det är möjligt ställa krav på miljömärkta varor (tex Svanen, Bra Miljöval, TCO, ekologiskt) eller krav på tex energianvändning, transporter eller emballage. Enheten för upphandling och inköp hjälper till.

Laboratoriesäkerhet

KI:s laborativa verksamhet hanterar ett stort antal kemikalier och biologiska agens. KI:s laboratoriesäkerhetsarbete syftar till att minimera risken för att människor eller natur exponeras för miljö- och hälsofarliga ämnen. Du kan bidra genom att:

 • Minska användningen av farliga kemikalier
 • Försök att byta ut farliga kemikalier mot mindre farliga
 • Säkerställ att du har rätt kunskap för hantering av kemikalier och kemikalieavfall.

Avfall

KI ska minska avfallsmängden och källsortera avfall. Universitetsförvaltningen ansvarar för att det finns källsorteringsmöbler i gemensamma utrymmen medan KI:s institutioner ansvarar för källsortering i institutionens lokaler.

Du kan bidra genom att:

 • Minska mängden förpackningar genom att tex ställa krav i upphandlingar
 • Sortera ditt avfall i de fraktioner som finns att tillgå
 • Säkerställa att farligt avfall hanteras korrekt.

Lilia Daianova

Miljösamordnare