Utvärdering av forskarutbildningen

Med Karolinska Institutets (KI:s) över 2000 doktorander spridda på 22 institutioner, som var och en har en individuell studieplan, är det en utmaning att följa upp kvaliteten i forskarutbildningen och få en fullständig bild av enskilda doktoranders utbildnings- och arbetssituation samt integrering på den globala arbetsmarknaden i anslutning till forskarutbildningen. Mycket av kvalitetsarbetet sker på institutionsnivå. Enkätundersökningar/pollar skickas ut regelbundet till KI:s doktorander, t.ex. efter varje kurs på forskarnivå samt i anslutning till disputation. Det har också gjorts tillfälliga undersökningar som vänts sig till olika målgrupper som t.ex. alumner, handledare och betygsnämndsledamöter.

Exit poll

Sedan 2008 skickas en ”Exit poll” ut till alla nyexaminerade doktorer vid universitetet. Utvärderingen som är på engelska består av ett 40-tal frågor. Länk till enkäten skickas till doktoranden via e-post i samband med disputationen.

Har du frågor om undersökningen, kontakta Karin Vågstrand på Fakultetskansliet.

Syfte med Exit poll

Syftet med utvärderingen är att utveckla och förbättra forskarutbildningen på KI. Genom att ta reda på hur varje doktorand har upplevt sin forskarutbildning kan KI åtgärda de aspekter som inte fungerar på ett tillfredställande sätt. Därför är det viktigt att så många som möjligt besvarar enkäten!

Anonyma svar

Respondenterna ska kunna känna sig trygga i att svaren behandlas konfidentiellt och att deras identiteter är skyddade. Under insamling av data är det en administratör vid universitetsförvaltningen som har tillgång till svaren men endast under den tid enkäten är öppen. När enkäten stänger i slutet på året försvinner namn och e-mail-adresser per automatik.

De årliga rapporterna med ackumulerade data sammanställs med respekt för de svarande och granskas noggrant för att säkerställa att ingen individ kan identifieras. Vi är extra noga med frågor som rör diskriminering och trakasserier. Vi garanterar att inga handledare, forskargruppsledare eller andra på något sätt får tillgång till individuella svar eller information om vilka som har deltagit.

De eventuella kommentarer som respondenterna skriver läses av en liten grupp personer inklusive vicerektor för forskarutbildning då det är en viktig källa till information. Notera dock att ingen kommer att agera på individuella situationer på grund av löftet om anonymitet.

Resultat från Exit poll

Så används resultaten

Kommittén för utbildning på forskarnivå får årligen en rapport med de ackumulerade svaren från det senaste året. Det här är viktig information för kommittén som på så sätt får en överblick över KI:s samtliga doktorander. När det finns tillräckligt med svar för att garantera anonymiteten, görs även delrapporter på institutionsnivå, vanligtvis med ackumulerade svar från 5 år. På så sätt får även institutionens ledning möjlighet att utvärdera sitt kvalitetsarbete.

Kommittén och Fakultetsnämnden använder resultaten från Exit poll för att identifiera områden där satsningar behöver göras. Sedan starten 2008 har det vidtagits ett antal åtgärder för att förbättra doktorandernas studiesociala situation och utveckla kvaliteten i forskarutbildningen vid KI.

Frågor i Exit poll

Exit poll innehåller ett stort frågebatteri kring hur doktoranden uppfattat sin tid som doktorand t.ex. rörande kurser och andra lärandemoment, handledning och arbetsmiljö.

Enkäten uppdateras från år till år för att anpassas till utvecklingen av verksamheten. Dock behålls viktiga nyckelfrågor för att möjliggöra analys av utveckling och trender.

Svarsfrekvens

Svarsfrekvensen på Exit poll har de senaste åren varit cirka 80 procent.

Alumnundersökning

Under hösten 2011 genomfördes en alumnundersökning riktad till disputerade 2003/04 eller 2007/08 från KI samt de medicinska fakulteterna vid Göteborgs Universitet, Linköpings Universitet, Lunds Universitet och Umeå Universitet. Syftet var att utvärdera den utbildning de forskarexaminerade genomgick samt att beskriva deras inträde på arbetsmarknaden.

Under våren 2018 genomfördes en alumnundersökning riktad till doktorsexaminerade vid KI 2010 och 2014.

Resultat från Alumni-undersökningen 2018

18 % svarade att de varit arbetslösa någon gång efter disputation (44 % bland de med naturvetenskaplig bakgrund) men under mätveckan var 96 % anställda eller egenanställda och endast 1 % arbetssökande.

Bland de som arbetade var drygt 45 % verksamma inom universitet och högskola och av dessa uppgav 87 % att forskning, och 53 % att undervisning, ingick i arbetsuppgifterna. Över 50 % av de svarande hade erhållit forskningsanslag efter doktorsexamen. 21 % arbetade inom något landsting och 25 % inom privat sektor.

71 % svarade att doktorsexamen är ett formellt krav för nuvarande arbetsuppgifter och 27 % att en 4-5 årig högskoleutbildning eller licentiatexamen hade räckt. 77 % angav att de har ett arbete som helt eller delvis stämmer överens med det forskningsfält som forskarutbildningen var inriktad mot, medan 86 % anser att kritiskt vetenskapligt tänkande i hög utsträckning är ett krav för sina nuvarande arbetsuppgifter.

86 % svarade att kurserna de läst under sin forskarutbildning generellt var av hög kvalitet (en stor förbättring jämfört med den enkät som skickades ut för 7 år sedan då motsvarande siffra var 58 procent). 90 % svarade att de skulle rekommendera KI till presumtiva doktorander.

Mid poll

En Mid poll har skickats ut under tre terminer (VT11, HT11 och VT12) i samband med halvtidskontrollen. Frågorna i Mid poll är mindre omfattande än i Exit poll och fokuserar i större utsträckning på handledning och lärandemoment än på arbetsmiljöfrågor.

Betygsnämndsundersökning

Under våren 2013 genomfördes en anonym enkätundersökning bland betygsnämndsledamöter med frågor om doktorandens och avhandlingens kvalitet:

Relaterat