Utredning av arbetsmiljöhändelser för studenter

KI har ett ansvar att utreda och hantera oönskade händelser och situationer som påverkar våra studenters hälsa, i deras studie- och arbetsmiljö. KI accepterar inte att någon student utsätts för våld, hot, trakasserier, kränkningar eller fysiska arbetsmiljöincidenter i studiemiljön.

Utdrag ur AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete

Studenter ingår i arbetstagarbegreppet i dessa föreskrifter.

9 § Om någon arbetstagare råkar ut för ohälsa eller olycksfall i arbetet och om något allvarligt tillbud inträffar i arbetet, ska arbetsgivaren utreda orsakerna så att risker för ohälsa och olycksfall kan förebyggas i fortsättningen. (AFS 2008:15).

10 § Arbetsgivaren skall omedelbart eller så snart det är praktiskt möjligt genomföra de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsgivaren skall också vidta de åtgärder som i övrigt behövs för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. Åtgärder som inte genomförs omedelbart skall föras in i en skriftlig handlingsplan. I planen skall anges när åtgärderna skall vara genomförda och vem som skall se till att de genomförs.

Anmälan och dokumentation

Incidentrapporteringssystemet är ett dokumentationssystem för anmälningar och utredningar av olika händelser. Akuta händelser ska tas om hand direkt av den som får kännedom om dem och kan senare dokumenteras i systemet. Utredning ska påbörjas så snart som möjligt med kontakt med studenten. Utredningar ska hanteras skyndsamt, men vissa utredningar kan p.g.a. sin komplexitet ta längre tid. Det underlättar om den som utreder har för vana att skriva in vilka åtgärder som genomförts (till exempel telefonsamtal med student ÅÅÅÅ-MM-DD) då kan stödfunktionen lätt se var utredaren ligger i sin utredning. Tänkt på att dokumentera så att en representant från tillsynsmyndighet lätt kan läsa sig till vad utredningen kommit fram till och vilka åtgärder som genomförts och planeras att genomföras.

Doktorander ska göra sin anmälan i incidentsystemet för arbetstagare.

På sidan för incidentrapportering för studenter, finns utöver anmälan av incident, information om stödfunktioner för studenterna.

Ansvar

Prefekten för kursansvarig institution, dvs. där studenten är registrerad vid tillfället för händelsen, ansvarar för att en utredning genomförs, att adekvata åtgärder genomförs och för uppföljning av resultatet. Prefekten kan delegera arbetet med utredning, adekvata åtgärder och uppföljning till andra medarbetare på institutionen.  

Prefekten kan delegera stadigvarande arbetsmiljöuppgifter till medarbetare som, inom sitt ansvarsområde, praktiskt ska säkerställa en god fysisk och psykisk studie- och arbetsmiljö för studenter. 

I anvisningar för utredning av studie- och arbetsmiljöärenden för studenter på grundnivå och avancerad nivå finns mer information om ansvar, utredning och dokumentation.

Ansvar för utredningar i verksamhetsförlagd utbildning

I överenskommelse mellan Region Stockholm och KI framgår att en gemensam utredning av händelser om trakasserier och kränkande särbehandling ska genomföras. 

Hur gör du utredningen?

1 Gå igenom anmälan

2 Samtal med studenten
För att få en bra grund för utredningen är det bra att ha en dialog med studenten. Det är också viktigt att samtala med studenten för att höra hur studenten mår m.m. I faktarutan nedan finns information som ni behöver ge till studenten angående studiemedel och försäkringar.

Frågor att få besvarade (är desamma som i Arbetsmiljöverkets arbetsskadeanmälan)

  • Är det något som saknas i anmälan.
  • Var inträffade incidenten?
  • När inträffade incidenten?
  • Vad orsakade incidenten?
  • Vad hände? Förloppet?
  • Andra personer som var involverade?

3 Anmälningar till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan (utbildningsanordnarens ansvar)

Arbetsmiljöverket bedriver tillsyn över arbetsmiljön på alla arbetsplatser. Till Arbetsmiljöverket ska en anmälan göras, praxis inom 24 timmar, om det har konstaterats att studenten i sin studiemiljö har råkat ut för ett allvarligt tillbud (t.ex. exponerad för känd allvarlig smitta under VFU eller blivit hotad) eller råkat ut för en allvarlig arbetsplatsolycka med personskador/dödsfall.

Arbetsskadeförsäkringen gäller för alla som arbetar – anställda, uppdragstagare och egna företagare. Den gäller också för vissa studerande som är utsatta för särskilda risker under sin utbildning.

Försäkringskassan utreder en arbetsskada om det behövs för att ta ställning till rätten till arbetsskadeersättning. Arbetsskadeförsäkringen gäller för alla som arbetar och för vissa studerande som är utsatta för särskilda risker under sin utbildning. En utbildningsanordnare som får kännedom om en arbetsskada ska omedelbart anmäla skadan till Försäkringskassan. 

Anmälan görs av kursansvarig institution på sidan www.anmalarbetsskada.se. Anmälan gäller för både Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan och på sidan finns instruktioner om vad som ska fyllas i, läs gärna hjälptexterna på sidan för anmälan - de beskriver och ger exempel på olika händelser.

  • Anmälan om allvarligt tillbud utan personskada - institutionen gör anmälan själv
  • Övriga anmälningar där t.ex. personskador uppstått - ta kontakt med arbetsmiljösamordnare för att få stöd i arbetet.

Läs mer om smitta nedan.

4 Uppföljning och åtgärder

Institutionen ansvarar för att följa upp studentärendet.

Institutionen ska också vidta de åtgärder som i övrigt behövs för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö för studenter. Åtgärder som inte genomförs omedelbart ska föras in i en skriftlig handlingsplan (KI har egen mall för riskbedömning och handlingsplan). I planen ska anges när åtgärderna ska vara genomförda och vem som ska se till att de genomförs.

Tillbud eller olycka i laboratorium?

Regler och stödjande information relaterat till laboratoriesäkerhet finns på Medarbetarportalen under Laboratoriesäkerhet.

Olycka till/från studier (färdolycksfall)

En anmälan om olycka till/från studier behöver inte utredas utan endast anmälas till Försäkringskassan. Det är viktigt att kontakta studenten för att förhöra sig för hur hen mår. Information om vad som gjorts, det vill säga genomförda åtgärder, måste fyllas skrivas in i incidentrapporteringssystemet. Det är lämpligt att även följa upp hur studenten mår som en planerad åtgärd och detta skrivs då också in i incidentrapporteringssystemet.

Smitta, information till studenter & kontaktuppgifter

Student som exponerats för smitta

Studenter ska rapportera incident digitalt via ingången Studiemiljöincident – skada/besvär/sjukdom eller kränkning/trakasserier om de tror sig ha blivit smittade under verksamhetsförlagda moment i utbildningen. Om studenten inte vill göra en skriftlig anmälan ska kursansvarig institution rapportera incidenten digitalt via ingången Studiemiljöincident – skada/besvär/sjukdom eller kränkning/trakasserier.

En intern utredning av orsakerna till händelsen och dokumentation av utredningen ska alltid göras av kursansvarig institution. Detta gäller oavsett om studenten konstaterats smittad eller inte.

Anmälan till Arbetsmiljöverket ska göras om studenten exponerats för känd smitta och inte haft skyddsutrustning, om skyddsutrustningen varit otillräcklig eller om rutiner alternativt säkerhetsföreskrifter inte funnits tillgängliga eller varit felaktiga, det gäller även för Covid-19.

Anmälan görs på www.anmalarbetsskada.se som allvarligt tillbud utan personskada. Läs mer på arbetsmiljöverkets sidor, särskilt sidan om dokumentation av allvarligt tillbud vid Corona som hör till sidan om Coronaviruset och arbetsmiljön.

Håll kontakt med studenten för att få återkoppling. Be studenten återkomma efter en viss tid och om studenten inte gör det bör ni kontakta studenten för att följa upp hur hen mår m.m.

Om studenten senare får utvecklar en arbetssjukdom arbetsskada ska en ny anmälan göras - ta då kontakt med Karina Umander.

Information om studiemedel och försäkring till studenter som blir sjuka eller skadas i studierna

Studiemedel - CSN

Anmäl sjukdom när du studerar med studiestöd från CSN. Då kan du få behålla dina bidrag och lån medan du är sjuk. CSN kan också ta hänsyn till att du varit sjuk när vi till exempel prövar dina studieresultat. Hur du ska anmäla sjukdomen beror på vad och var du studerar,  läs här vad som gäller för dig.

Kammarkollegiets personskadeförsäkring

Personskadeförsäkringen är en olycksfallsförsäkring som gäller om du råkar ut för en olycka och får en kroppsskada.

Personskadeförsäkringen gäller: under skoltid, när du är i skolans lokaler och på skolans område, när du är på praktik eller på en arbetsplats som skolan har godkänt samt när du är på väg till eller från skolan.

Personskadeförsäkringen gäller inte: om du deltar i en aktivitet som någon annan än din skola ordnar, när du befinner dig i skolan under din fritid, om du gör ett stopp på vägen till eller från skolan eller om du är hemma och studerar.

OBS: Vid distansstudier från den 18 mars 2020 om olycksfallet står i direkt samband med de studier som ska utföras, gäller försäkringen, under tiden som Folkhälsomyndigheten rekommenderar att all undervisning i universitet och högskolor ska bedrivas på distans.

Mer information samt anmälningsblankett.

Arbetsskadeförsäkring

Om du skadats eller smittats vid laboratoriearbete eller verksamhetsförlagd utbildning, kan du även be att få ditt ärende prövat hos Försäkringskassan (under förutsättning att  KI gjort en arbetsskadeanmälan). Om skadan/sjukdomen godkänns som ”arbetsskada” har du möjlighet att få vissa ersättningar även från arbetsskadeförsäkringen.

Behöver du stöd?

Läs gärna sidan om Studenträtt och studiemiljö där finns länkar till kontaktuppgifter om du vill prata med någon om det du upplevt eller om du vill ha hjälp vid en anmälan. Du kan vända dig till studerandeskyddsombud, studievägledare, kursansvarig lärare eller någon annan lärare/administratör som du har förtroende för. Du kan även kontakta studenthälsan, studentombudet eller doktorandombudet. 

Charlotta Cederberg

Enhetschef, Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd