Utlysning av medel för stöd till forskningskonferens 2023

Kommittén för forskning utlyser härmed medel för stöd till att anordna forskningskonferens eller workshop.

Ändamål 

Stöd till forskningskonferens eller workshop, ansökningar inom alla ämnesområden välkomnas från både juniora och seniora forskare.

Behörighet 

Behörig att söka är den som avlagt doktorsexamen senast vid ansökningstidens utgång och är anställd vid Karolinska Institutet.

Det finns inget krav på medfinansiering från institutionen eller andra finansiärer men det kan stärka ansökan.

Belopp 

Total budget för utlysningen är 1 MSEK. Upp till 250 000 SEK kan sökas. Medlen får disponeras fram till 1 maj 2024.

Medlen får inte användas till annat än att arrangera en konferens eller workshop. Om fysisk konferens planeras, och det efter eventuellt beviljande ändras till digital konferens med lägre kostnad, kan beviljade medel reduceras.

Bedömning och bedömningskriterier

Granskningsgruppen med ledamöter från kommittén för forskning leds av vice ordförande i kommittén för forskning. Gruppen har mandat från kommittén för forskning att göra en sammanfattad bedömning om konferensens kvalitet och strategiska nytta för KI. Strategisk nytta är till exempel om konferensen för samman grund- och kliniska forskare, stimulerar samarbete mellan KI och regionen, eller adresserar ett specifikt problem eller ett nytt forskningsfält. Kommitténs målsättning är att minst en av de beviljade konferenserna bör ägnas åt ett tema som tar upp flera av FN:s hållbarhetsmål.

Ansökan

Ansökan ska innehålla information om konferensens syfte, format (digitalt, IRL, hybrid), organisationer, målgrupp, antal deltagare, nyttan för KI, learning outcomes, om den har relevans för flera hållbarhetsmål, och annan potentiell finansiering. Preliminär planering för konferensen, såsom antal sessioner, lista över inbjudna föreläsare med uppgift om status (tentativ/inbjuden/bekräftad), deras affiliering, samt titel för presentationen. Preliminär budget (inkl. indirekta kostnader), med exempelvis lokal- och IT-kostnader, hotellkostnader, catering, samt kostnader för inbjudna föreläsare, ska inkluderas i ansökan.

Checklist

Ansökan ska innehålla följande bilagor:

  • Syfte med konferensen inkl motivering och nytta för KI (maximalt 1 A4-sida)
  • Preliminär planering av konferensens utformning (maximalt 1 A4-sida). Preliminärt program bifogas ansökan
  • Planerad budget i tabellform med kommentarer (maximalt 1 A4-sida)

Prefekt ska signera ansökan i Prisma.

Typsnitt Times New Roman, 12 punkter ska användas. 

Ansökan görs elektroniskt i KI Prisma  senast 4 september klockan 14.00. 

Beslut 

Beslut om tilldelning fattas av kommittén för forskning och meddelas sökande via e-post i månadsskiftet september-oktober.

Återrapportering 

Efter dispositionstidens slut ska sökanden lämna en kort rapport som sammanfattar konferensen och dess utfall i Prisma. Sökanden ska även rapportera huruvida pengarna har använts helt, delvis eller ej. Har pengarna inte använts alls eller bara delvis under dispositionstiden ska kvarstående medel betalas tillbaka till kommittén för forskning.

Ni kommer få ett meddelande via e-mejl när det är dags att rapportera. 

Kontakt

För frågor gällande utlysningen var vänlig och mejla till: kf@ki.se

MS
Innehållsgranskare:
2023-06-21