Utlysning av medel för stöd till forskningskonferens

Kommittén för forskning utlyser härmed medel för stöd till att anordna forskningskonferens och workshop.

Ändamål

Stöd till forskningskonferens eller workshop, ansökningar inom alla ämnesområden välkomnas från både juniora och seniora forskare.

Behörighet

Behörig att söka är den som avlagt doktorsexamen senast vid ansökningstidens utgång och är anställd vid Karolinska Institutet. Det finns inget krav på medfinansiering från institutionen eller andra finansiärer men det kan stärka ansökan.

Belopp

Total budget för utlysningen är 1 MSEK. Upp till 250 000 SEK kan sökas. Medlen disponeras under 2022. Medlen får inte användas till annat än att arrangera en konferens eller workshop. Om fysisk konferens planeras, och det efter eventuellt beviljande ändras till digital konferens med lägre kostnad, kan beviljade medel reduceras.

Bedömning och bedömningskriterier

Granskningsgruppen med ledamöter från kommittén för forskning leds av vicerektor för forskning. Gruppen har mandat från kommittén för forskning att göra en sammanfattad bedömning om konferensens kvalitet och strategiska nytta för KI. Strategisk nytta är till exempel om konferensen för samman grund- och kliniska forskare, stimulerar samarbete mellan KI och regionen, eller adresserar ett specifikt problem eller ett nytt forskningsfält.

Ansökan

Ansökan ska innehålla information om konferensens syfte, format (digitalt, IRL, hybrid), organisatörer, målgrupp, antal deltagare, nyttan för KI, learning outcomes och annan potentiell finansiering. Preliminär planering för konferensen, såsom antal sessioner, lista över inbjudna föreläsare med uppgift om status (tentativ/inbjuden/bekräftad), deras affiliering, samt titel för presentationen. Preliminär budget (inkl. indirekta kostnader), med exempelvis lokal- och IT-kostnader, hotell- och matkostnader, samt kostnader för inbjudna föreläsare, ska inkluderas i ansökan.

Ansökan ska innehålla önskad information uppdelad i följande bilagor:

1. Syfte med konferensen inkl motivering och nytta för KI (maximalt 1 A4-sida)

2. Preliminär planering av konferensens utformning (maximalt 1 A4-sida). Preliminärt program kan bifogas ansökan

3. Planerad budget i tabellform med kommentarer (maximalt 1 A4-sida)

Prefekt ska signera ansökan i Prisma.

Times New Roman, 12 punkter ska användas.

Ansökan görs elektroniskt i KI Prisma https://prisma.research.se/ senast 20 april 2022 kl 14.00   

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av kommittén för forskning och meddelas sökande via e-post i början av maj månad.

Återrapportering

Efter dispositionstidens slut ska sökanden gå in i Prisma och bekräfta huruvida pengarna har använts helt, delvis eller ej. Har pengarna inte använts alls eller bara delvis under dispositionstiden ska kvarstående medel betalas tillbaka till kommittén för forskning. En kort rapport som sammanfattar konferensen och dess utfall ska också lämnas.

Ni kommer få ett meddelande via e-mejl när det är dags att rapportera.

Kontakt

För frågor gällande utlysningen var vänlig och mejla till: kf@ki.se