Utlysning av medel för stöd för strategiska rekryteringar inom forskning

Kommittén för forskning utlyser härmed forskningsmedel för stöd till extern rekrytering av forskare.

Ändamål 

Stöd till påbörjad strategisk rekrytering av framstående forskare som ska erhålla anställning på KI. 

Behörighet 

Behörig att söka är institution med pågående rekrytering av extern kandidat på minst biträdande lektorsnivå, med utmärkta meriter på hög internationell nivå och av strategisk vikt för institutionen och KI. Personen måste vara minst 50% på KI. Kommittén för forskning vill på detta sätt öka tillströmning av externa forskare på institutionerna utöver KI:s rekryterings- och konsolideringsprogram för juniora forskare. 

Prefekten ska skicka in ansökan - en per institution

Institutionen ska garantera medfinansiering med samma belopp som beviljas av kommittén för forskning. Då ansökan lämnas in ska institutionen kunna visa att rekryteringen påbörjats och att personen ännu inte tillträtt sin tjänst. Medlen får inte användas för annat ändamål än rekryteringen och måste lämnas tillbaka till kommittén för forskning om de inte används. Beslut om anställning ska vara signerat inom ett år från ansökningsdatumet 1 september 2022 och medlen utgår endast så länge innehavaren kvarstår i samma anställning vid sökande institution. 

Belopp 

Upp till 1 miljon kronor per år kan sökas för 1–3 år. Storlek och källa för medfinansiering från institutionen ska anges. Medlen kan disponeras upp till ett år efter bidragsperiodens slut. 

Bedömning 

Granskningsgruppen med ledamöter från kommittén för forskning leds av vicerektor för forskning. Gruppen har mandat från kommittén för forskning att bedöma vad som är mest strategiskt och gör mest nytta för KI. 

Bedömningskriterier:

 • Mervärde för KI
 • Nytta för institutionen vad gäller forskning i första hand men även handledning, ledarskap, och undervisning
 • Potential för banbrytande forskning

En sammanfattande bedömning görs där brev från prefekt, forskningsplan, CV, publikationer och pedagogisk erfarenhet vägs in i relation till tänkta arbetsuppgifter. 

Motiveringen av nyttan med rekryteringen för institutionen och KI kommer vara av största vikt i bedömningen. 

Checklist

Ansökan

Ansökan ska innehålla följande bilagor: 

 • Motivering: nytta för institutionen och KI (max 1 A4-sida från prefekt) 
 • Kort CV (max 2 A4-sidor) 
 • Publikationslista, 10 utvalda publikationer samt en fullständig lista 
 • Forskningsplan (maximalt 2 A4-sidor: frågeställning, bakgrund, egna preliminära resultat, arbetsplan) 
 • Pedagogisk erfarenhet och tänkt deltagande i utbildningsverksamhet (max 1 A4-sida) 
 • Klinisk kompetens där så är tillämpligt (max 1 A4-sida) 
 • Budgetmotivering inklusive uttalande om medfinansiering från institutionen (max1 A4-sida) 
 • Beskrivning av rekryteringsprocessen (max ½ A4) 
 • Ange följande:
  • Eventuella tidigare association till KI (exv. anställning, anknytning, adjungering, gästprofessor, foreign adjunct professor) 
  • Anställningsform efter rekrytering 
  • % av anställning/aktivitet på KI efter rekrytering 

Typsnitt Times New Roman, 12 punkter ska användas. 

Ansökan ska göras elektroniskt. Formuläret finns tillgängligt i KI Prisma under ansökningsperioden 3 juni – 1 september 2022.

Ansökan öppnar kl. 10.00 den 3 juni och stänger 1 september klockan 14.00. 

Beslut 

Beslut om tilldelning fattas av kommittén för forskning och meddelas prefekt via e-post i mitten av oktober. 

Återrapportering 

Efter dispositionstidens slut ska ansvarig prefekt gå in i Prisma och bekräfta huruvida pengarna har använts helt, delvis eller ej. Har pengarna inte använts alls eller bara delvis under dispositionstiden ska kvarstående medel betalas tillbaka till kommittén för forskning. Genomfördes inte rekryteringen ska pengarna betalas tillbaka snarast, men senast ett år efter ansökningsdatumet 1 september. 

Ni kommer få ett meddelande via e-mejl när det är dags att rapportera. 

Kontakt

För frågor gällande utlysningen var vänlig och mejla till: kf@ki.se