Starta och förankra IPL-aktiviteter

Nedan följer en steg för steg-beskrivning för att komma igång med IPL-aktiviteter.

Under 2023 pågår ett arbete med att uppdatera innehållet i IPL-guiden.

Se detta som ett smörgåsbord där den organisation som du befinner dig i avgör vilka delar i denna beskrivning som behöver användas. Det är inte nödvändigt att förankra och organisera på detta grundliga sätt, men ofta bidrar noggrann planering till ett långsiktigt hållbart resultat.

Fundera dock gärna igenom frågorna innan ni startar, tillsammans i det team som ska arbete med IPL-aktiviteterna. Då kan ni se om det är något ni behöver utreda vidare.

Tips! Testa gärna en enkel aktivitet först som inte behöver allt för stor uppstartsplanering.

Förankring

Frågor att ställa:

 1. Finns det handledarkompetens i organisationen med IPL-kompetens?
 2. Finns möjlighet att ha interprofessionella utbildningsmoment samt handledarteam?
 3. Anser ledningen att IPL är en viktig del i utvecklingen av verksamheten?
 4. Finns det en kärna av fast anställd personal på kliniken? Ser dessa att interprofessionellt arbete är viktigt?
 5. Samarbetar kliniken med något lärosäte i dagsläget? Hur samarbetar verksamheten/VIL med lärosätet kring IPL? 
 6. Har klinisk adjunkt/lektor möjlighet att medverka vid uppstarten? På vilket sätt kan dessa samverka kring IPL med handledare.

Beslut och mandat

 1. Utse en arbetsgrupp som är representativ för verksamhetens professioner som har som uppgift att ta fram underlag för IPL-moment (se Aktiviteter).
 2. Analysera era resurser i form av tid, ekonomi, organisation och kvalitet.
 3. Analysera om befintliga resurser ger möjlighet att starta med den IPL-aktivitet ni planerar.
 4. Få ett beslut från verksamhetsledningen och respektive kursansvarig om start av IPL-aktivitet.
 5. Skriv en överenskommelse för införandet av IPL-aktivitet mellan utbildningsansvarig lärosäte och verksamhet.
 6. Informera berörda personalstyrkan om beslutet att starta en IPL-aktivitet.

Skapa struktur

 1. Samarbeta med respektive program, utse ansvarigt IPL-handledarteam med AKA/studentansvariga från respektive profession (minst två professioner krävs).
 2. Schemalägg möten för gemensam planering. Utse en sammankallande.
 3. Planera studentcentrerade aktiviteter gemensamt utifrån de interprofessionella lärandemålen i programmens styrdokument.
 4. Koppla alltid aktiviteterna till kursmålen/interprofessionella lärandemål.
 5. Kontrollera att planeringen stämmer mot respektive program/professions kursmål.
 6. Besluta slutgiltigt om vilken IPL-aktivitet som ska användas (se Aktiviteter).
 7. Inom primärvården kan AVC-AKA vara sammanhållande för att samla studenter från primärvårdsområdet genom tillgång till KLIPP. Lång framförhållning krävs dock.
 8. Se över vilka resurser som krävs för att göra denna aktivitet i form av lokaler, som mottagningsrum och handledartid (se även under Beslut och mandat). Säkerställ att resurserna kan frigöras.
 9. Se över hur studenternas schemaläggning kan anpassas för att få till gemensamma placeringar.
 10. Planera i god tid, helst så fort placeringarna för terminen är klara.
 11. Skapa mallar för IPL-aktivitetens koppling till lärandemål för respektive profession samt besluta om utvärdering och bedömning. På respektive utbildnings hemsida finns kursplan.
 12. Se över om det går att skapa interprofessionella mötesytor som infotavla, fikamöjligheter, etc.
 13. Säkerställ kunskap om lärandemålen i handledarteamet och sprid kännedom om det i personalgruppen i samverkan med lärosätet.

Starta IPL-aktivitet

 1. Besluta i samråd med lärosätet när studenter ska tas emot. Samverka med VIL-samordnare gällande planeringen av antalet studenter.
 2. Sammankallande AKA/studentansvarig schemalägger möten för IPL-teamet.
 3. Upprätta kontakt med ledningen på verksamheten för uppföljning av IPL-aktiviteten.
 4. Informera inför uppstarten på arbetsplatsträff, APT, om vad IPL innebär samt varför det görs som eget moment.
 5. IPL-handledarteamet ansvarar gemensamt för handledningen av studenter under IPL-momentet.
MS
Innehållsgranskare:
Louise Grännsjö
2023-06-29