Detta är IPL

Inom hälso- och sjukvården arbetar man i team med olika professioner för att uppnå säker och kvalitativ vård. Det är därför viktigt att ha kunskaper och färdigheter i kommunikation och samarbete, samt kunskap om olika professioners kompetens och ansvarsområden.

IPL redan under utbildningen är en självklar strategi på KI och studenter deltar därför i interprofessionella utbildningsaktiviter tillsammans med studenter från olika program.

IPL uppstår när två eller fler professioner lär om, från och med varandra i syfte att möjliggöra effektivt samarbete och förbättra människors hälsa.

Varför IPL?

Kollegor som samtalar.
Foto: GettyImages.

Framtidens medicinska forsknings-, hälso- och sjukvårdsorganisationer blir alltmer specialiserade, komplexa och integrerade med andra verksamheter både i kommuner, samhället och i näringslivet. Behovet av interprofessionell kompetens kommer därmed att öka. Till detta kommer ökande behov av kompetens att arbeta preventivt, kostnadseffektivt, patientsäkert och med ett globalt hälsoperspektiv.

Med utgångspunkt i individens behov och i en kultur som genomsyras av principerna för människors lika värde och en berikande mångfald kan högre patientsäkerhet och effektivare vård, rehabilitering, prevention och hälso- och sjukvårdsforskning uppnås med interprofessionell samverkan.

KI:s utbildningar ska ge bästa möjliga förutsättningar för att både arbeta inom, leda och kontinuerligt utveckla verksamhet i samverkan med andra professioner.

KI:s handlingsplan för IPL

KI har en handlingsplan för IPL inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå, beslutad av Styrelsen för Utbildning 2018-06-20.

Interprofessionella lärandemiljöer

KUA och KUM (Kliniska Utbildningsavdelningar och mottagningar) och så kallade studentsalar är exempel på interprofessionella lärandemiljöer där studenter av olika professioner lär av, om och med varandra.

Även övriga verksamheter inom Verksamhetsförlagd Utbildning (VFU) är arenor för IPL när studenter från olika professioner har sin VFU förlagd till samma period och verksamhet.

Klinisk utbildningsavdelning (KUA)

Vid klinisk utbildningsavdelning (KUA) får studenter från olika professioner tillfälle att träna samarbete för att lära med, av och om varandras kompetensområden. Utbildningsmomenten på KUA har utgångspunkt i behandling, vård och rehabilitering.

Arbetsterapeut-, läkar-, fysioterapeut- och sjuksköterskestudenter genomför tillsammans utbildningen i en sammanhängande två-veckors period.

KUA-verksamheter

Klinisk utbildningsmottagning (KUM)

Klinisk Utbildningsmottagning (KUM) är förlagd till sjukhusens akutmottagningar.

Läkarstudenter, fysioterapeut- och sjuksköterskestudenter genomför sitt tvärprofessionella utbildningsmoment under två veckor tillsammans i team. Studenterna möter patienter med varierande icke diagnostiserade ortopediska/medicinska/kirurgiska besvär.

KUM-verksamhet

  • KUM Danderyds sjukhus
  • KUM Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Kliniskt träningscentrum, (KTC)

KTC är en specialutrustad avdelning som erbjuder simulering i kliniska och kommunikativa färdigheter för studenter och personal inom Hälso- och sjukvård.

Organisation IPL

För att samordna och utveckla det interprofessionella arbetet vid KI:s utbildningar på grundnivå och avancerad nivå har Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå utsett två IPL-samordnare. Vidare bedrivs IPL-arbetet i nära samarbete med programnämnder, programansvariga institutioner, olika grupperingar inom Region Stockholm och Enheten för Undervisning och lärande (UoL).

Programnivå

Styrelsen för utbildning lyfte i sin strategi för perioden 2010-2012 fram att de interprofessionella inslagen skulle stärkas i utbildningsprogrammen. Som ett led i det arbetet beslutade styrelsen 2011 om gemensamma interprofessionella lärandemål att implementera i alla program, lärandemålen uppdaterades 2018-02-07.

Vidare ingår beskrivningar av programmens planer, mål och aktiviteter inom IPL-området årligen i programmens verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser.

För att driva och stödja införandet av de gemensamma övergripande IPL-lärandemålen och lärandeaktiviteter har alla programmen utsett en IPL-promotorer. Promotorerna samarbetar i ett IPL-promotornätverk som har regelbundna möten.

Respektive program ansvarar för att utforma lärandeaktiviteter och examinationer inom programmets kurser så att studenterna uppnår de interprofessionella lärandemålen.

Samverkan

I det regionala ALF-avtalet undertecknat av KI och Region Stockholm 2015 framgår att undervisningen i den verksamhetsförlagda utbildningen ska innefatta interprofessionella inslag för att uppnå examensmål och förbereda studenterna för arbete i komplexa verksamheter som kräver samarbete och samverkan mellan personal med olika kompetenser.

Att skapa, utveckla och behålla högkvalitativ IPL är ett prioriterat område för KI. Det är ett utpräglat samarbetsuppdrag på flera nivåer, allt från ledningsnivå till samarbete mellan enskilda lärare inom olika program.

Att genomföra interprofessionell utbildning

Läs mer om interprofessionella utbildningsaktiviteter, lärandemål och lärandeaktiviteter på sidan Att genomföra interprofessionell utbildning på KI.

Programgemensam dag

Som en del av KI:s handlingsplan för IPL ordnas en obligatorisk, gemensam IPL-interprofessionell dag för alla nybörjarstudenter varje termin. Dagen innehåller en gemensam förmiddag med interaktiva föreläsningar samt en eftermiddag med lärandeaktiviteter i interprofessionella studentgrupper om 25-30 studenter.

Varje grupp leds av två handledare från olika program. Utbildningsprogrammen bidrar med handledare i proportion till antalet studenter. 

För eventuella frågor kontakta gärna IPL-samordnarna, se nedan. Dagen genomförs på engelska, mer information (för studenter): The Interprofessional Learning day.

Kontaktpersoner och IPL-promotorer

Profile image

Rene Ballnus

Avdelningschef
+46852483884