Vad innebär återkoppling?

För att återkopplingen, feedback, ska bidra till utveckling och växt krävs ett engagemang hos såväl lärare/handledare som student.

Sedan länge, och kanske fortfarande, finns flera som menar att återkoppling innebär en informationsöverföring från läraren/handledaren till studenten om dennes prestationer. Ansvaret för en god återkoppling har helt och hållet vilat på läraren/handledaren som också fått ta emot kritik när återkopplingen inte nått fram på önskat vis. Studenten har varit den passiva mottagaren.

Idag vet vi att överföring av information inte är någon garanti för att den som får informationen lär något. För att lära behöver studenten vara engagerad och aktivt ta del av sitt kunskapsskapande. Detta avspeglas i nedanstående definition.

Definition återkoppling

► Återkoppling definieras som process där den lärande inhämtar information om sin prestation. Detta för att förstå likheterna och skillnaderna mellan kvalitén på den egna nuvarande prestationen och vad som krävs för en viss prestation.

► Informationen ska kunna användas för att förbättra och utveckla den egna prestationen (fritt översatt från Boud & Molloy, 2013).

Syfte

Syftet med återkoppling är dels att bekräfta goda prestationer och dels att visa på förbättrings- och utvecklingsmöjligheter. Återkopplingen ska bidra till att den lärande reflekterar över vad hen kan, vad hen behöver utveckla och hur detta ska gå till. Syftet med återkoppling är gott och ska stötta den lärandes växt.

För att uppnå syftet med återkopplingen krävs en god relation mellan parterna i återkopplingssituationen. Avgörande här är att det finns en tillit/tilltro till att den som ger återkopplingen vill väl.

Om återkopplingens innebörd och betydelse

Intervju: lärare och studenter

Lärare och studenter om vad återkoppling är och innebär för dem och hur de tänker om betydelsen av återkoppling.

Producent: Thomas Nixon.

Vad forskningen visar

Forskning visar entydigt på betydelsen av återkoppling:

För att det goda, effektiva lärandet ska ske krävs engagemang, delaktighet och tillit. I artikeln "Rethinking models of feedback for learning" av Boud&Molloy belyses kunskapsskapandet ur ett konstruktivistiskt perspektiv. 

Budskapet kan sammanfattas som att återkoppling:

  • Gått från någonting där lärare ger information till något där studenterna skaffar sig information och där lärare kan ingå som en del i detta. Från en lärarkonstruktion till något som skapas av studenter och lärare tillsammans (från monolog till dialog).
  • Bygger på kollektiv delaktighet, med fokus på studenternas ägarskap (från enskild källa till flera källor).
  • Från en individuell prestation till en som med nödvändighet involverar andra (från individ till kollektiv).
  • Från enstaka tillfällen till en process över tid (från enhet till helhet).

Övningsexempel

Här visas en återkopplingssituation som skulle kunna utvecklas och förbättras.

Vilka råd skulle du vilja ge de involverade i situationen? Jämför gärna dina tankar med hur någon annan tänker om situationen!