Att ge och inhämta återkoppling

Vad ska man tänka på när man ge återkoppling? Hur tar man på bästa sätt emot återkoppling?

Feedbacktrappans olika steg: förkasta, försvara, förklara, förstå, förändra.

Feedbacktrappan

Feedbacktrappan illustrerar hur feedback (eller återkoppling) kan tas emot i olika steg: förkasta, försvara, förklara, förstå, förändra.

Både den som ger och den som får återkoppling behöver lyssna. Den som får återkopplingen måste förstå den för att sedan avgöra om hen vill förändra och hur i sådana fall.

Den som ger återkopplingen behöver vara lyhörd för om den som får återkopplingen ägnar (mycket) tid åt att försvara och förklara sig. Om så sker finns risken att ”förstå-steget” inte nås.

Grundregler

Det finns några enkla grundregler, principer för god återkoppling. Trots att råden är basala kan man möta olika uppfattningar vad som är viktigast och på vilket sätt de ska tillämpas mer i detalj. Precis som det finns vissa grundregler för den som ger återkoppling, finns det även råd till den som inhämtar feedback, alltså ofta studenterna. 

Vi frågade lärare och studenter

Vilka råd vill du ge när det gäller att ge eller inhämta återkoppling?

Fallgropar

Det finns några fallgropar (utifrån Boud och Molloys bok) för den som ger återkoppling att se upp med:

  • Man börjar inte med att fråga den som ska få återkopplingen vad hen själv tyckte
  • Man glömmer att nämna det som var bra/positivt
  • Man väntar (för länge) med ”negativ” återkoppling. Många upplever det svårt/obehagligt att prata om det som inte var bra nog
  • Man ger för mycket återkoppling vilket kan bli ohanterligt för den som ska ta hand om detta
  • Man tar inte reda på hur återkopplingen har uppfattats
  • Man ger inga förbättringsförslag

Återkoppling i den multikulturella gruppen

Idag är det multikulturella inslaget på universitetet större än någonsin. Jennifer Valcke, pedagogisk utvecklare (UoL) ger tips och råd om vad du kan tänka på när du möter grupper/individer i multikulturella sammanhang.

Övningsexempel

Hur tänker du om vad det var som gjorde att denna situation föll väl ut? Vilka var framgångsfaktorerna? Ser du möjligheter att ytterligare utveckla/förbättra situationen?

Producent: Thomas Nixon

Återkoppling tar tid men behöver inte ses som något som ligger utanför övriga aktiviteter. Fundera på:

  • Hur kan ni bygga in återkoppling i lärandeaktiviteterna?
  • Hur kan ni få studenterna att förstå att de har ett ansvar att inhämta återkoppling?

Resurser

HL
Innehållsgranskare:
Louise Grännsjö
2024-05-14