Föreskrift för hantering av brandfarlig vara på laboratorier vid Karolinska Institutet

Föreskriften avser att tydliggöra de åtgärder som ska vidtas för en säker hantering och har sin utgångspunkt i lagen om brandfarliga och explosiva varor.

  • Diarienummer: 1-871/2021
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Tillsvidare
  • Beslut: Rektor
  • Dokumenttyp: Föreskrifter
  • Handläggs av avdelning/enhet: Fastighetsavdelningen, Säkerhetsenheten
  • Beredning med: Säkerhetsenheten, KI:s arbetsmiljönämnd, arbetsmiljögruppen Biomedicum, arbetsmiljögruppen KM, KI:s
    samverkansråd, juridiska avdelningen

Sammanfattning av föreskrifterna

Karolinska Institutet hanterar som ett led i sin verksamhet brandfarlig vara i tillståndspliktig mängd, och behöver därmed följa lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) avseende vad som krävs för en säker hantering. Föreskriften anger vad som gäller vid hantering (inklusive förvaring) av brandfarliga varor på laboratorier vid KI och är att betrakta som ett internt regelverk.

Syfte

Föreskriften avser att tydliggöra de åtgärder som ska vidtas för en säker hantering och har sin utgångspunkt i lagen om brandfarliga och explosiva varor. Föreskriften ska vara ett stöd till KI:s föreståndare i deras uppdrag att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor. Föreskriften avser också att tjäna som projekteringsanvisning vid ny-, om- och tillbyggnationer.

Tillämpningsområde

Föreskriften gäller för alla (anställda, anknutna och studenter) som utför arbete med brandfarliga varor i KI:s laboratorium på campus, och omfattar all hantering från det att brandfarliga varorna tagits emot hos verksamheten till dess brandfarligt avfall har lämnat verksamheten.

Föreskrifterna i sin helhet