Brandfarlig vara

Brandfarliga och explosiva varor är ett samlingsbegrepp för brandfarliga gaser, brandfarliga vätskor och övriga brandreaktiva varor.

Hantering av dessa är förenat med särskilda risker och omfattas av lagen 2010:1011 och förordningen 2010:1075, om brandfarliga och explosiva varor.

Brandfarliga vätskor är de vätskor vilkas flampunkt (lägsta temperatur hos en vätska då den avger ånga i en sådan mängd att en antändbar blandning med luft bildas) är högst 100 ˚C. Brandfarliga gaser avser gaser som vid en temperatur av 20 ˚C kan bilda en antändbar gasblandning med luft.

För att få hantera större mängder brandfarlig vara krävs tillstånd hos kommunen för hanteringen och tillståndsinnehavare för Karolinska Institutet är rektor. Tillståndet är tidsbegränsat och villkorat och tillsynen av tillståndet administreras av respektive kommuns brandförsvar.

För att få tillstånd krävs att organisationen följer lagar, förordningar och föreskrifter inom området och tillsyn görs kontinuerligt av brandförsvaret för att försäkra sig om att vi lever upp till kraven. Tex att det finns en väl strukturerad organisation med utbildade Föreståndare och Kontrollanter.

Viktigt är också att organisationens verksamheter varje år inventerar sina brandfarliga produkter i KLARA kemikaliedatabas och där anger "max lagrad mängd" (mer information på sidan om Kemikaliesäkerhet, under punkt KLARA Kemikaliedatabas).

Brandfarliga varor förvaras i brandklassade skåp/förråd. Endast den mängd som behövs för arbetet får vara framme i laboratoriet och när arbetet är avslutat skall varorna ställas tillbaka i skåpet/förrådet.

KI:s föreskrift för hantering av brandfarlig vara på laboratorier vid KI

Föreskriften avser att tydliggöra de åtgärder som ska vidtas för en säker hantering och har sin utgångspunkt i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Föreskriften ska vara ett stöd till KI:s föreståndare i deras uppdrag att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor.

Föreskriften avser också att tjäna som projekteringsanvisning vid ny-, om- och tillbyggnationer.

Förvaring på KI campus

  • Brandfarlig gas - Förvaras i minst EI 60-klassat skåp/förråd med ventilation.
  • Brandfarlig vätska - Förvaras i minst EI 60-klassat skåp/förråd med ventilation.

Förvaringsskåp för brandfarlig vara ska vara utfört enligt SS-EN 14470-1, typ 60 för vätska och SS-EN 14470-2, typ G60 för gas. Båda typerna av skåp ska vara gulfärgade.  

Förvaring på Sjukhusområdet

  • Brandfarlig gas - Förvaras i minst EI 60-klassat skåp/förråd med ventilation.
  • Brandfarlig vätska - Förvaras i EI 60-klassat skåp/förråd med ventilation.

Kylar och frysar

Behöver man förvara brandfarlig vara i kyl eller frys så krävs särskilda "gnistfria" kylar/frysar, dvs man får inte använda vanliga kylar och frysar. Detta gäller även för små mängder och låga koncentrationer. Dessa kylar och frysar skall märkas så att det framgår att det förvaras brandfarlig vara i dem.

Märkning och skyltning

Brandfarliga varor skall vara märkta med symboler och varningstexterså att användare informeras om farorna och märkningen bestäms av varans klassificering. Skåp och förråd samt dörrar som leder in till utrymmen där brandfarlig vara förvaras skall skyltas väl för att det skall vara synligt för alla var brandfarlig vara finns. Detta är tex viktigt för räddningstjänsten i händelse av insats.

Klassning av explosionsfarliga områden

I lokaler, eller del av lokal, där det föreligger öppen hantering eller annan hantering av brandfarlig vara, på ett sätt att en explosiv miljö kan uppkomma så måste en klassningsplan tas fram. Klassade områden skall märkas upp väl och där får man tex inte använda "vanlig" elektrisk utrustning, utan särskilt EX-klassad utrustning krävs. För att undvika att explosiva miljöer uppkommer så är slutna system att föredra om det alternativet finns.

Klassningsritningar:

Profile image

Magnus Sjöholm

Säkerhetssamordnare brand

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • K1.Molekylär medicin och kirurgi
Logga in med KI-ID
MS
Innehållsgranskare:
Christina Rosqvist
2023-09-08