Vägledning i övergripande språkfrågor

KI:s språkpolicy syftar till att ge medarbetarna vägledning i övergripande språkfrågor och språkanvändning.

Varför behövs en språkpolicy?

Enligt språklagen ska svenska myndigheter använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Svenska språket är myndighetsspråk och myndigheter har ett särskilt ansvar för att svensk terminologi inom deras olika fackområden finns tillgänglig, används och utvecklas. Samtidigt bör beaktas att KI är mångkulturellt och har ett stort antal medarbetare och studenter som använder engelska och andra språk i dagligt tal och i skrift. 

Hur vi uppfattas, kommunicerar och strategiskt använder språket för att uppnå våra mål är en viktig del i verksamheten. En samordnad och medveten språkanvändning på KI innebär att vi bidrar till lagstiftningen och främjar kvalitet och inkludering. 

KI:s språkpolicy

Utöver att tydliggöra kraven på KI som myndighet i språkanvändning vilar KI:s språkpolicy på fyra hörnstenar:

  • Ökad språklig medvetenhet – medarbetare uppmanas att vara medvetna om sina språkval och konsekvenserna av dem.
  • Parallell användning av svenska och engelska – policyn främjar att båda språken används sida vid sida.
  • Fokus på lika villkor – språket ska vara inkluderande och inte diskriminera.
  • Stärka KI som globalt universitet – policyn balanserar globala ambitioner med det nationella uppdraget.

Användningsområdena för engelska och svenska vid KI skiljer sig ofta åt. Det är viktigt att vara lyhörd för dessa skillnader och att anpassa språkvalet efter kontexten. Det är både chefernas och medarbetarnas ansvar att aktivt bidra till denna anpassning och att säkerställa att språkvalet stödjer verksamhetens mål och syften. Genom att arbeta tillsammans kan vi skapa en mer inkluderande och effektiv arbetsmiljö på KI.

Om projektet för att ta fram ett förslag på språkpolicy vid KI

Under hösten 2022 tillsattes ett projekt på uppdrag av universitetsdirektören för att ta fram en språkpolicy vid KI. Policyn är baserad på en grundlig intern kartläggning som omfattade en förstudie och rådgivning från en referensgrupp, tillsammans med insikter från andra lärosäten och expertstöd. Därefter har förslaget till språkpolicy förankrats och samverkats med kommittéer, fakultetsnämnden, studenter och fackliga organisationer.

Kontakt

Profile image

Emma Hägg

Internationell Koordinator
+46852486117