Så skriver vi på Karolinska Institutet

Här finns skrivregler som ett stöd för dig i din roll på KI. Du hittar bland annat riktlinjer för språk, KI:s namn, befattningar och begrepp kopplade till universitetet.

Skrivreglerna berör områden som ofta skapar osäkerhet och är till för att underlätta och skapa en enhetlighet inom KI. De grundar sig på den svenska språklagen och Språkrådets riktlinjer.

Använd ett vårdat, enkelt och begripligt språk

Paper and hand with pen
KI:s skrivregler ger stöd för ett enhetligt och begripligt språk.

På ett universitet och en myndighet är det lätt hänt att språket blir onödigt högtravande eller formellt. 

KI ska sträva efter att följa den svenska språklagen som säger att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt.

Tänk på att din text ska: 

 • vara anpassad för mottagaren  
 • ha en struktur som passar för ändamålet
 • ha ett vårdat, enkelt och begripligt språk  
 • vara tillgänglig
 • ha en respektfull ton. 

Svenska och engelska 

Det officiella språket på KI är svenska, det betyder bland annat att alla beslut och styrande dokument ska finnas på svenska. För KI som internationellt universitet och arbetsplats krävs ofta att texter skrivs på både svenska och engelska. På KI har brittisk engelska företräde som språklig standard i engelska texter (Dnr: 3815/2011-060).

Följande ska ha både en svensk och en engelsk benämning: 

 • titlar 
 • organisatoriska enheter inom Karolinska Institutet, exempelvis institutioner, avdelningar, enheter, centrumbildningar och liknande 
 • utbildningar/program 
 • forskningsområden

Information ska också finnas på både svenska och engelska när det gäller: 

 • information som vänder sig till nyanställd personal 
 • information som vänder sig till masterstudenter
 • säkerhetsinformation, till exempel rutiner och regler för användning av laboratorier och larm 
 • arbetsmiljöinformation som rör det dagliga arbetet 
 • akuta problem som rör lokaler, telefoni och IT-frågor. 

Det kan räcka med en engelsk sammanfattning av den svenska texten när det gäller exempelvis information i anslutning till service för medarbetare, som blanketter och mallar. 

Webbplatsen ki.se är tvåspråkig

Webbplatsen ki.se är en tvåspråkig sajt, det betyder att allt innehåll ska finnas på båda språken. Undantaget är innehåll som vänder sig endast till en målgrupp som avsändaren vet endast förstår svenska eller engelska. Mer om språkhantering för webbplatsen.

Akademiska befattningar

Akademiska befattningar och benämningar
Svenska Engelska
Rektor President
Prorektor Vice President
Vicerektor Academic Vice President
Prefekt Head of Department
Vice prefekt Deputy Head of Department
Biträdande prefekt Assistant Head of Department
Ställföreträdande prefekt Deputy head of department
Dekan Dean
Professor Professor
Adjungerad professor Adjunct Professor
Gästprofessor Visiting Professor
Lektor Senior Lecturer
Adjungerad lektor Adjunct Senior Lecturer
Adjunkt Lecturer
Adjungerad adjunkt Adjunct Lecturer
Forskare Senior Researcher
Senior forskare Principal Researcher
Forskarassistent / Biträdande lektor Assistant Professor
Forskningsspecialist Research Specialist
Senior forskningsspecialist Senior Research Specialist
Postdoktor Postdoctoral Researcher
Doktorand Doctoral Student/ PhD student
Docent Docent
Grundutbildningsansvarig (GUA) Departmental Director of Education
Kursansvarig lärare Course Director
Programdirektor Programme Director
Handledare Supervisor
Forskargruppsledare Research Group Leader/PI
Studierektor för forskarutbildning Director for Doctoral Studies

KI:s namn 

Vårt universitet heter Karolinska Institutet. Namnet används som en obruten enhet, det vill säga inte enbart ”Karolinska” eller ”Institutet”. 

Tänk på:

 • Båda delarna av namnet skrivs med inledande versal, stort K och stort I, vilket kan förklaras med att Institutet är en del av namnet, inte ett beskrivande substantiv.  
 • Tillåten förkortning av namnet är KI. KI skrivs alltid med versaler. 
 • Genitiv av KI ska skrivas med kolon: KI:s (inte KIs eller KI’s). 
 • Det går bra att variera texten genom att använda orden ”universitetet” och ”lärosätet”. 
 • I officiella sammanhang används prepositionen vid Karolinska Institutet (inte på Karolinska Institutet). 

Så här använder du förkortningen KI

Om förkortningen KI ska användas i löpande text ska hela namnet anges vid första tillfället, med förkortning tillsammans med namnet: ”Karolinska Institutet (KI) …”. Därefter kan endast förkortningen KI användas.  

I vissa fall, och särskilt i en digital kontext, kan det vara befogat att använda förkortningen KI. Det kan exempelvis handla om namn på ett system (KI Mediabank) eller en seminarieserie (KI-xxx). I de fall man använder förkortningen KI i rubriken/namnsättningen ska Karolinska Institutet skrivas ut i text i nära anslutning till förkortningen KI alternativt kompletteras med logotyp.

KI på engelska 

Varumärkesnamnet översätts inte till andra språk i skrift – även på engelska heter det Karolinska Institutet (inte Karolinska Institute eller The Karolinska Institute).

Organisation och universitetsrelaterade ord

Riktlinjer för ord och begrepp som ofta används inom Karolinska Institutet och utbildningsområdet. 

Organisation

Institution 

I löpande text ska hela institutionsnamnet anges med gemener. Exempel:
"Tre personer har anställts vid institutionen för mikrobiologi, tumörbiologi och cellbiologi." 

Om du använder en kortform av institutionsnamnet skriver du med versal begynnelsebokstav på första ordet.
Exempel: 
- Neurovetenskap 
- Medicinsk epidemiologi och biostatistik 

Om du behöver använda institutionens förkortning i löpande text ska hela institutionsnamnet anges vid första tillfället, med förkortning tillsammans med namnet. Därefter kan endast förkortningen användas. Exempel: institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC)…”.  

Avdelning 

Gemen bokstav används i namn på avdelningar och enheter: ekonomiavdelningen, kommunikationsavdelningen, gemensamt verksamhetsstöd (GVS). 

Campus 

Campus skrivs med gemen begynnelsebokstav: campus Solna, campus Flemingsberg. 

Campus böjs: ett campus, campus (bestämd form), flera campus, campusen (bestämd form plural). 

Centrum 

När du skriver om centrumbildningar, använd ordet centrum, exempel: lärcentrum. 

Centrum böjs: ett centrum, centrumet, flera centrum, centrumen. 

Vi använder inte latinska eller grekiska böjningar av svenska ord (inte lärcentra, schemata).  

Student 

De som studerar på KI är studenter. Därför skriver vi inte elever.  

Studentkårerna 

Studentkåren skrivs med gemen begynnelsebokstav i löpande text när kårens funktion avses: studentkåren. 

Universitetsrelaterade ord 

Ansökan 

Ansökan böjs: ansökan, ansökningar, ansökningarna, ansöknings-­. 

Besluta 

Besluta böjs: besluta, beslutade, beslutat. 

Konsistorium 

Konsistorium skrivs: ett konsistorium, konsistoriet, flera konsistorier, konsistorierna.  

Laboratorium 

I formella texter används ordet laboratorium. I mindre formella texter kan varianter av kortformen labb användas. 

Laboratorium skrivs: ett laboratorium, laboratoriet, flera laboratorier, laboratorierna. 

Den svenska kortformen för laboratorium är labb: ett labb, labbet, flera labb, labben. 

Life science

Begreppet Life sciences översätter vi till livsvetenskaper på svenska.

Master 

Master i sammansättning skrivs utan s, mellanslag eller bindestreck mellan orden master och utbildning. Exempel: Masterutbildning, masterexamen. 

Program 

KI:s program skrivs med gemen begynnelsebokstav. Exempel: läkarprogrammet, biomedicinska analytikerprogrammet.

På engelska skrivs programnamn däremot med versal förstabokstav på alla utom vissa småord, som prepositioner och bindeord. Exempel: Master's Programme in Xxx, International Office, Department of Xx. 

Policy 

En policy, flera policyer. 

Seminarium 

Ett seminarium, seminariet, seminarier, seminarierna. 

Symposium 

Ett symposium, symposiet, symposier, symposierna. 

Utbildning 

KI:s utbildningar skrivs med gemen begynnelsebokstav i löptext. Exempel: Studenterna vid sjuksköterskeutbildningen antog utmaningen. 

Webb 

Den svenska kortformen för webbplats är webb. Det skrivs: en webb, webben, flera webbar, webbarna. 

Exempel: webbplats, webbadress, webbsida. En webbsida är en enskild sida på webben/internet. Ordet webbplats används för en samling webbsidor. 

När en webbadress avslutar en löpande text används punkt i slutet av meningen. Exempel: Hela dokumentet finns att ladda ned på medarbetare.ki.se. 

Skriva webbadresser
KI:s webbadresser skrivs ki.se eller medarbetare.ki.se. Vi utelämnar www.

Webbinarium

Ett webbinarium, webbinariet, webbinarier, webbinarierna. 

Workshop 

En workshop, workshoppen, flera workshoppar, workshopparna. 

Yrkestitel 

Yrkestitlar skrivs med gemen begynnelsebokstav: forskare, lektor, barnmorska, professor, läkare, sjuksköterska, biomedicinsk analytiker, tandläkare. 

Ämnen 

Ämnen skrivs med gemener, som folkhälsovetenskap och vetenskaplig metod. Exempel: ”Vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi lär man ut biomedicin.” 

Övriga begrepp

E-post 

Elektronisk post heter e-post eller mejl på svenska (inte e-mail). Att skicka e-post heter mejla, inte maila. 

E-postadresser 

E-postadresser skrivs med gemener. Exempel: kia.kisdotter@..., inte Kia.Kisdotter@...

Euro 

Euro böjs euro, euron, 50 euro, eurona.

Dollar 

Dollar böjs dollar, dollarn, 50 dollar, dollarna. 

Pund 

Pund böjs pund, pundet, 50 pund, punden.

Partner 

Partner böjs partner, partnern, partner, partnerna.

Skrivregler virussjukdomen covid-19

På svenska

Illustration of corona virus.
Viruset sars-cov-2. Foto: Getty Images.

sars-cov-2 och covid-19

Namnet på coronaviruset som upptäcktes 2019 är sars-cov-2 och namnet på sjukdomen som orsakas av viruset är covid-19.

 • Sars-cov-2 står för “severe acute respiratory syndrome coronavirus 2” och benämningen är fastställd av ICTV (The International Committee on Taxonomy of Viruses).
 • Covid-19 är en förkortning på ”coronavirus disease” och året då sjukdomen upptäcktes.

Vi skriver med gemener och bindestreck och följer då TT:s språkregler och samma praxis som för tidningen Medicinsk Vetenskap. Jämför hur vi även skriver hiv och adhd med gemener.

I början av en mening används såklart versalt S eller C.

coronavirussjukdom/coronaviruset

Används för att variera språket eller skriva på en mer lättsmält nivå. Corona är egentligen en grupp med virus och inkluderar även sjukdomar som sars och mers. Om du vänder dig till allmänheten kan det vara bra att lägga till ”coronaviruset” eller ”viruset” framför benämningen sars-cov-2 första gången det används.

Sjukdomen covid-19 är vid det här laget så pass känd att ingen förklaring behövs.

covid-19-pandemin/pandemin

“Covid-19-pandemin” definierar vilken pandemi vi skriver om, och kan därefter varieras genom att skriva “pandemin” eller “coronapandemin”.

På engelska

SARS-CoV-2 och COVID-19

Vi följer WHO:s sätt att skriva och hur förkortningar ofta skrivs på engelska. Jämför HIV och ADHD.

coronavirus disease/the coronavirus

Enklare sätt att beskriva sjukdomen, se den svenska förklaringen. Notera att corona och virus skrivs ihop, the coronavirus.

The COVID-19 pandemic/the pandemic

The COVID-19 pandemic används när vi skriver om den pågående pandemin på engelska. Variationer därefter: the pandemic/the coronavirus pandemic.

Grammatik, förkortningar och punktlistor

Det finns ytterligare riktlinjer för hur du skriver datum, klockslag, förkortningar, företagsnamn och hur du använder punktlistor.

Kontakt

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

 • C7.Lärande, Informatik, Management och Etik
Logga in med KI-ID