Språkpolicy

Att förena rollen som ett globalt universitet med ansvaret som en svensk myndighet vid språkanvändning är en utmaning. Denna policy beskriver universitetsledningens inriktning och målsättning för språkanvändning och vänder sig till alla medarbetare vid KI.

 • Diarienummer: 1-815/2022
 • Beslutsdatum:
 • Giltighetstid: Till 2029-01-01
 • Beslut: Rektor
 • Dokumenttyp: Policy
 • Handläggs av avdelning/enhet: Kommunikationsavdelningen
 • Beredning med: Gemensamt verksamhetsstöd, Medicinska föreningen, fackliga organisationer, kommittéer samt fakultetsnämnd

Sammanfattning av policyn

Utöver att tydliggöra kraven på KI som myndighet i språkanvändning vilar KI:s språkpolicy på fyra hörnstenar:

 • Ökad språklig medvetenhet – medarbetare uppmanas att vara medvetna om sina språkval och konsekvenserna av dem.
 • Parallell användning av svenska och engelska – policyn främjar att båda språken används sida vid sida.
 • Fokus på lika villkor – språket ska vara inkluderande och inte diskriminera.
 • Stärka KI som globalt universitet – policyn balanserar globala ambitioner med det nationella uppdraget.

Användningsområdena för engelska och svenska vid KI skiljer sig ofta åt. Det är viktigt att vara lyhörd för dessa skillnader och att anpassa språkvalet efter kontexten. Det är både chefernas och medarbetarnas ansvar att aktivt bidra till denna anpassning och att säkerställa att språkvalet stödjer verksamhetens mål och syften. Genom att arbeta tillsammans kan vi skapa en mer inkluderande och effektiv arbetsmiljö på KI.

Policyn i sin helhet