Riktlinjer om e-post

Dessa riktlinjer gäller användning av e-post vid Karolinska Institutet (KI) och riktar sig till alla anställda och anknutna. Syftet med riktlinjerna är att vara ett stöd för anställda och anknutna hur e-posten ska hanteras inom myndigheten. Riktlinjer är rekommendationer som inte utesluter andra handlingssätt.

  • Diarienummer: 1-202/2019
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Gäller fr.o.m. 2023-03-01
  • Beslut: Universitetsdirektören
  • Dokumenttyp: Riktlinjer
  • Handläggs av avdelning/enhet: Juridiska avdelningen
  • Beredning med: IT-avdelningen

Sammanfattning av riktlinjerna

E-post underlättar för dig att genomföra dina arbetsuppgifter. Tänk alltid igenom vad du vill uppnå med din kommunikation och vilken kanal som passar bäst för den du vill kommunicera med och det du vill förmedla.

För e-post gäller samma regler för offentlighet, sekretess och registrering som för pappershandlingar. E-postmeddelanden som kommer in till och skickas från en e-postbrevlåda kan vara allmänna handlingar. Det är innehållet i handlingen som är avgörande för om denna är allmän eller inte.

Riktlinjerna i sin helhet